Finanse osobiste  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl

KANAŁ RSS

Zasubskrybuj nowości w serwisie przez kanał RSS

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę wskutek utraty zaufania

25 lutego 2009

Pracodawca postanowił wypowiedzieć mi umowę o pracę ze względu na to, że stracił do mnie zaufanie. Uważam, że taka argumentacja nie daje podstaw do rozwiązania ze mną stosunku pracy. Czy możliwe jest wypowiedzenie przez pracodawcę umowy o pracę z powodu utraty zaufania do pracownika?


Zgodnie z art. 30 § 1 pkt 2 kodeksu pracy (kp) umowa o pracę może być rozwiązana przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem). W oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony, które powinno nastąpić na piśmie, należy wskazać przyczynę uzasadniającą wypowiedzenie umowy oraz zamieścić pouczenie o przysługującym pracownikowi prawie odwołania do sądu pracy. Przyczyna uzasadniająca wypowiedzenie umowy o pracę powinna być prawdziwa i konkretna, aczkolwiek nie musi mieć szczególnej wagi czy nadzwyczajnej doniosłości (tak uznał Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 6 grudnia 2001 r., sygn. akt I PKN 715/00, opubl. ?Prawo Pracy? 2002, nr 10, s. 34). W innym wyroku z dnia 21 lutego 1997 r. (sygn. akt I PKN 9/97, opubl. OSNP 1997/20/399) Sąd Najwyższy stwierdził, że przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę muszą dotyczyć sposobu wykonywania pracy, stosunku do obowiązków pracowniczych oraz możliwości i potrzeb zatrudniania ze strony zakładu pracy.

Utrata zaufania do pracownika może być taką przyczyną wypowiedzenia umowy o pracę. Trudnością w ocenie tej przyczyny jest jednak jej subiektywność. W wyroku z dnia 14 lipca 1999 r. (sygn. akt I PKN 148/99, opubl. OSNP 2000, z. 19, poz. 711) Sąd Najwyższy zajął stanowisko, że element subiektywny jest zawarty w pojęciu zaufania. Zaufanie jest bowiem stanem wyrażającym się przekonaniem o możliwości polegania na kimś, a tym samym stanem z pogranicza sfery racjonalnej (intelektualnej) i psychicznej (emocjonalnej). Nie ma przy tym żadnego powszechnego wzorca ?zaufania?, toteż w żaden sposób nie da się stanu tego zobiektywizować. Niemniej jednak w wyroku z dnia 25 listopada 1997 r. (sygn. akt I PKN 385/97, opubl. OSNP 1998, z. 18, poz. 538) Sąd Najwyższy uznał, iż utrata zaufania do pracownika może stanowić przyczynę uzasadniającą wypowiedzenie umowy o pracę, jeżeli znajduje oparcie w przesłankach natury obiektywnej i racjonalnej, a przy tym nie jest wynikiem arbitralnych ocen lub subiektywnych uprzedzeń pracodawcy. Ocena, czy utrata zaufania do konkretnego pracownika będzie uzasadniać wypowiedzenie umowy o pracę, zależy od okoliczności konkretnego przypadku. Konieczne jest wskazanie pracownikowi w piśmie wypowiadającym umowę o pracę znanych pracownikowi zarzutów, postawionych mu wcześniej przez pracodawcę. Wówczas utrata zaufania pracodawcy do pracownika jako przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę będzie wystarczająco skonkretyzowana (tak uznał Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 26 marca 1998 r., sygn. akt I PKN 565/97, opubl. OSNP 1999, z. 5, poz. 165). Katalog potencjalnych przyczyn utraty do pracownika zaufania jest otwarty. Mogą się w nim mieścić następujące grupy zachowań pracownika:
– zawinione i niezawinione naruszenia obowiązków pracowniczych istotnych z uwagi na rodzaj wykonywanej przez pracownika pracy;
– zachowania, które nie stanowią naruszenia obowiązków pracowniczych, np. wyrok skazujący za przestępstwo kradzieży (popełnione poza zakładem pracy) osobę zatrudnioną na stanowisku kasjera.

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 2 marca 1983 r. (sygn. akt I PRN 25/83, opubl. OSNC 1983, z. 9, poz. 145) jako przykład zachowania pracownika uzasadniającego wypowiedzenie umowy o pracę z powodu utraty zaufania przez pracodawcę wskazał sytuację, w której pracownik materialnie odpowiedzialny za mienie o znacznej wartości, choćby raz uchybił obowiązkowi rzetelnego i dokładnego wydawania towarów. W konkretnych okolicznościach może to podważyć zaufanie zakładu pracy do tego pracownika i uzasadniać wypowiedzenie mu umowy o pracę.

Artykuł pochodzi z
serwisu porad prawnych
www.eprawnicy.pl

Przeczytaj inne porady prawne:
Ochrona przed wypowiedzeniem pracownika nieobecnego w pracy,
Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia,

Przejdź do spisu treści 700 porad finansowych zawartych na portalu ,
Przejdź na bloga www.blog.finanseosobiste.pl ,
Przejdź do działu Nowe produkty finansowe

Tagi:

Podobne artykuły :