Finanse osobiste • finanseosobiste.pl
 • finanseosobiste.pl
 • finanseosobiste.pl
 • finanseosobiste.pl
 • finanseosobiste.pl
 • finanseosobiste.pl

KANAŁ RSS

Zasubskrybuj nowości w serwisie przez kanał RSS

Akcje

 • Interpretacja ogólna – opodatkowanie akcjonariuszy w spółce komandytowo-akcyjnej

  W dniu 11 maja 2012 r. Minister Finansów wydał interpretację ogólną w zakresie opodatkowania akcjonariuszy spółek komandytowo – akcyjnych, w której to stwierdził, że: „Kwota przyznanej przez walne zgromadzenie spółki komandytowo – akcyjnej akcjonariuszowi (osobie fizycznej, osobie prawnej) dywidendy, na podstawie uchwał o podziale zysku tej spółki, stanowi przychód z działalności gospodarczej, od którego należy odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy, stosownie do art. 25 updop oraz art. 44 ust. 1 pkt 1 updof za miesiąc, w którym go uzyskano.

  czytaj dalej

  Tagi: ,

 • Dywidenda rzeczowa – praktyczne aspekty podatkowe

  Jednym z podstawowych uprawnień akcjonariusza spółki akcyjnej lub komandytowo-akcyjnej czy wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest prawo do zysku. Prawo to realizowane jest poprzez wypłatę dywidendy. Dywidendą jest ta część zysku wykazanego za dany rok obrotowy w sprawozdaniu finansowym zbadanym przez biegłego rewidenta i zatwierdzonym przez walne zgromadzenie (czy odpowiednio: zgromadzenie wspólników), która zostaje przeznaczona do „wypłaty” na rzecz akcjonariuszy (wspólników).

  Pojawia się wobec powyższego istotne pytanie o dopuszczalność wypłaty dywidendy w formie niepieniężnej (rzeczowej) oraz o podatkowe konsekwencje zastosowania takiego rozwiązania.

  Dopuszczalność dywidendy rzeczowej
  Kodeks spółek handlowych posługuje się pojęciem „wypłata” dywidendy. W szczególności w art. 193 § 4 k.s.h. mowa jest o tym, że „dywidendę wypłaca się w dniu określonym w uchwale wspólników”. Podobnie w art. 194 mowa jest o „wypłacie” zaliczki na poczet dywidendy.  W odniesieniu do spółki akcyjnej analogiczne sformułowania zawierają zapisy art. 348 i 349 k.s.h. Pojawia się w związku z tym pytanie, czy oznacza, to, że dywidenda może być wyłącznie świadczeniem wypłacanym w pieniądzu?

  Pomimo takich sformułowań, przepisy kodeksu spółek handlowych nie wyłączają możliwości rozliczenia dywidendy w drodze niepieniężnej. Doktryna takie rozwiązanie wprost aprobuje. W takim wypadku mówi się o tzw. dywidendzie rzeczowej, a więc dywidendzie przekazywanej w rzeczach oznaczonych co do gatunku. Rzeczami takimi mogą być np. surowce, nieruchomości, maszyny  czy też – co ostatnio pojawiło się w praktyce – np. akcje spółek znajdujących się w portfelu spółki wypłacającej dywidendę. Może to więc zostać wykorzystane w praktyce jako mechanizm prowadzący do zmian struktur kapitałowych. Dopuszczalność dywidendy rzeczowej jest potwierdzana także przez praktykę. Pomimo jednak braku wyraźnych regulacji w tym względzie, doktryna przyjmuje, iż aby wypłacać dywidendę rzeczową konieczne jest wprowadzenie do statutu spółki stosownego upoważnienia. Nie odnosząc się do oceny takiego stanowiska, stwierdzić należy, że w celu uniknięcia niepotrzebnych ryzyk warto zdecydować się na wprowadzenie do statutu spółki takiej generalnej kompetencji.

  Pamiętać należy, że dywidenda rzeczowa nie jest tożsama z instytucją tzw. datio in solutum (świadczenia w miejsce wykonania). To drugie rozwiązanie występuje w sytuacji, w której spółka podejmuje „standardową” uchwałę o podziale zysku i wypłacie dywidendy w określonej kwocie pieniężnej, a następnie na podstawie umowy z akcjonariuszem w miejsce zapłaty określonej kwoty przenosi na niego określoną rzecz.

  Co na to organy podatkowe?
  W przypadku dywidendy wypłacanej w pieniądzu spółka wypłacająca dywidendę  ma sytuację oczywistą – wypłacając środki pieniężne dokonuje przysporzenia na rzecz akcjonariuszy, zaś dla samej spółki jest to neutralne podatkowo.

  Inaczej jest w przypadku dywidendy rzeczowej, a więc świadczonej w rzeczach oznaczonych co do gatunku. W tym wypadku organa podatkowe twierdziły, że Spółka wypłacająca dywidendę przekazując akcjonariuszowi składnik majątku dokonuje odpłatnego zbycia, a sama spółka osiąga tym samym przysporzenie na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r. (Dz. U. Nr 21, poz. 86).

  Przykłady:
  Przykładowo w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 9 stycznia 2012 r. (znak: IBPBI/2/423-3/12/JD) – wydanej już po orzeczeniach sądu w Kielcach, Poznaniu, Wrocławiu i Warszawie – organ podatkowy stwierdza, że:

  „Przeniesienie prawa własności udziałów w drodze wypłaty dywidendy w postaci niepieniężnej należy traktować na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych na równi ze zbyciem tych udziałów.”

  Podobnie przepisy ustawy interpretuje Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, który w interpretacji indywidualnej z dnia 30 września 2011 r. (znak: IBPBI/2/423-787/11/JD) stwierdza że:

  „Biorąc powyższe pod uwagę, należy uznać, że wypłata dywidendy w formie niepieniężnej w drodze przeniesienia na udziałowców Spółki prawa własności nieruchomości, stanowiących składnik aktywów Spółki, spowoduje po stronie Spółki wypłacającej dywidendę powstanie przychodu z odpłatnego zbycia praw rozpoznanego na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 14 ust. 1 ustawy, zgodnie z którym przychodem z odpłatnego zbycia rzeczy jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie.”

  W tym samym tonie wypowiada się Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, w interpretacji indywidualnej z dnia 26 września 2011 r. (znak: IPTPB3/423-118-2/GG), w której stwierdził, że:

  „(…) o ile wypłata dywidendy pieniężnej jest dla Wnioskodawcy neutralna podatkowo, o tyle w sytuacji przekazania składników majątkowych, która skutkuje przejściem własności tych składników ze Spółki na udziałowca, uzyskuje Ona w zamian za przekazanie składników majątkowych, korzyść majątkową polegającą na zwolnieniu się z obowiązku wypłaty dywidendy. Nie można porównywać i zrównywać wypłaty dywidendy w formie gotówki oraz w formie przeniesienia własności składnika majątkowego. Zarówno uregulowanie zobowiązania w zakresie wypłaty dywidendy, czy to pieniężnej czy niepieniężnej powoduje wygaśnięcie zobowiązania Spółki. W obu przypadkach dochodzi również do zmniejszenia pasywów. Należy jednak zauważyć różnicę w wypłacie dywidendy w formie gotówki oraz wypłacie w formie przeniesienia własności składnika majątkowego.”

  Stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego
  Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 8 lutego 2012 r. (sygn. akt: II FSK 1384/10) potwierdził pozytywne dla podatników stanowisko, że w wyniku wypłaty dywidendy rzeczowej, po stronie wypłacającej spółki nie powstanie przychód na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r. (Dz. U. Nr 21, poz. 86). Tym samym potwierdził słuszność tez zawartych w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 23 marca 2010 r. (sygn. akt: I SA/Ke 120/10), w którym to sąd stwierdził, że: „Należy zgodzić się w tym miejscu ze skarżącą, że uwzględniając cel i charakter dywidendy, nie sposób określić, jakie przysporzenie po stronie Spółki miałoby powstać poprzez świadczenie przedmiotu dywidendy uprawnionym wspólnikom. To Spółka przekazuje wspólnikowi część posiadanego majątku (zysku), czy to w formie pieniężnej czy rzeczowej, o ile spełnione zostaną przewidziane umową Spółki i przepisami prawa wymogi formalne (…).”

  Powyższa interpretacja przepisów potwierdza wypracowane dotychczas stanowisko sądów administracyjnych, wyrażone przykładowo w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 3 marca 2011 r. (sygn. akt: I SA/Po 912/10), wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 29 kwietnia 2010 r. (sygn. akt: III SA/Wa 374/10), wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 7 kwietnia 2011 r. (sygn. akt: I SA/Po 98/11) czy wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 23 lutego 2011 r. (sygn. akt: I SA/Wr 1461/10).

  Naczelny Sąd Administracyjny uznał tym samym ostatecznie, że przeniesienie własności środka trwałego (w tym wypadku nieruchomości), nie będzie stanowiło odpłatnego zbycia, z punktu widzenia ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a sama spółka wypłacająca dywidendą nie osiągnie w tym wypadku żadnego przychodu.

  Co na to podatnik?
  Bazując na dotychczasowych doświadczeniach związanych z interpretowaniem przepisów podatkowych przez Dyrektorów Izb Skarbowych, upoważnionych do wydawania interpretacji indywidualnych, raczej nie należy spodziewać się zmiany prezentowanej przez organy linii, pomimo wskazanego wyżej wyroku Naczelnego Sadu Administracyjnego. W każdym przypadku wypłaty dywidendy rzeczowej spółka powinna wystąpić o własną interpretację, a w wypadku odpowiedzi negatywnej – zaskarżyć ją do sądu. Dopiero wtedy operacja taka będzie całkowicie zabezpieczona pod kątem danin publicznoprawnych.

  Podsumowanie
  Odnosząc się do analizowanych przypadków wypłaty dywidendy rzeczowej trzeba jasno wskazać, że w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych brak jest przepisu, który by stanowił jednoznaczną podstawę do opodatkowania wypłaty dywidendy rzeczowej po stronie spółki. Artykuł 14 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r. (Dz. U. Nr 21, poz. 86), na który powołują się organy podatkowe, ma zastosowanie jedynie do przypadków „odpłatnego zbycia” rzeczy albo praw majątkowych, a zatem znajduje zastosowanie wyłącznie do czynności dwustronnie zobowiązujących (czyli wzajemnych). Tymczasem dywidenda jest zobowiązaniem jednostronnie zobowiązującym – akcjonariusz uprawniony do jej otrzymania nie jest bowiem zobligowany do żadnego świadczenia wzajemnego na rzecz spółki. Spółka wypłacająca dywidendę nie otrzymuje zatem od wspólnika lub akcjonariusza żadnego realnego przysporzenia majątkowego, które stanowiłoby po jej stronie przychód do opodatkowania. Argument, iż poprzez dywidendę rzeczową spółka zwalnia się od obowiązku wypłaty świadczenia w pieniądzu – co może powodować powstanie przychodu po stronie spółki – nie znajduje żadnego uzasadnienia normatywnego ponieważ przepisy Kodeksu spółek handlowych nie wyłączają możliwości ustalenia dywidendy także w formie rzeczowej. Zauważyć również należy, że opodatkowanie dywidendy rzeczowej po stronie spółki wypłacającej taką dywidendę prowadziłoby do naruszenia zakazu podwójnego opodatkowania, gdyż dywidenda jest wypłacana z zysku netto. To tylko niektóre z argumentów, na które powołać się może spółka wypłacająca dywidendę rzeczową dla uzasadnienia swojego stanowiska w tej sprawie. W związku z tym nie zachodzą żadne podstawy normatywne do przyjęcia stanowiska zgodnie z którym skutki podatkowe wypłaty dywidendy rzeczowej pozostają odmienne od zasad opodatkowania dywidendy rzeczowej.  Orzecznictwo sądów administracyjnych rzuca nowe światło na możliwe zastosowania wypłaty dywidendy rzeczowej, ze względu na jej podatkową atrakcyjność.

  Pomimo jednak wielu zalet należy pamiętać o trudnościach czy ryzykach związanych z przeniesieniem aktywów na wspólników. Przede wszystkich spółka powinna dokładnie określić wartość transferowanych aktywów, aby odpowiadały one wysokości wartości dywidendy.

  Nadto decydując się na wydanie w ramach dywidendy rzeczowej składników majątkowych podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, wskazane byłoby uprzednie wystąpienie o wydanie interpretacji podatkowej w zakresie podatku od towarów i usług. Także i bowiem na gruncie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług istnieją rozbieżne stanowiska organów administracyjnych, co do opodatkowania przeniesienia na wspólnika lub akcjonariusza składników majątkowych wydawanych w ramach dywidendy rzeczowej.

  Dla przykładu w wyroku z dnia 25.01.2011 r., sygn. akt III SA/Wa 3068/10, WSA w Warszawie stwierdził, iż wypłata dywidendy w  formie rzeczowej nie jest opodatkowana VAT, gdyż nie można jej uznać za jedną z czynności wymienionych w przepisach o podatku VAT. WSA argumentował, iż wypłata dywidendy stanowi jednostronne świadczenie spółki na rzecz akcjonariusza. Źródłem nabycia przedmiotu dywidendy i tytułem do uzyskania przysporzenia przez udziałowca nie jest umowa cywilnoprawna, lecz uchwała walnego zgromadzenia udziałowców. Jest to czynność wyraźnie uregulowana w kodeksie spółek handlowych i nie mają do niej zastosowania przepisy kodeksu cywilnego dotyczące sprzedaży lub zamiany. Z kolei np. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dn. 28 stycznia 2011 r. sygn. akt IPPP1-443-1173/10-3/PR: stwierdził, że „opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega generalnie każde nieodpłatne przekazanie towaru należącego do przedsiębiorstwa, z którym wiąże się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, o ile podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu tego towaru, z wyjątkiem przekazania towarów stanowiących drukowane materiały reklamowe i informacyjne, bądź spełniających warunki do uznania ich za prezenty o małej wartości lub próbki”.

  Generalnie rzecz ujmując wobec istniejących rozbieżności oraz zdecydowanie profiskalnego stanowiska organów podatkowych przed podjęciem przez Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników lub Akcjonariuszy spółki uchwały w sprawie wypłaty dywidendy rzeczowej, sugerować należy uzyskanie stosownych interpretacji podatkowych lub orzeczeń sądów administracyjnych zapewniających spółce niezbędne bezpieczeństwo podatkowe.

  Autor:
  Małgorzata Gach, radca prawny i doradca podatkowy
  partner w Kancelarii GACH, HULIST, MIZIŃSKA, WAWER
  adwokaci i radcowie prawni sp.p.
  www.ghmw.pl

  Przejdź do spisu treści ponad 1500 porad finansowych zawartych na portalu ,

  Przejdź na bloga www.blog.finanseosobiste.pl ,

  Przejdź do działu Nowe produkty finansowe

  Odwiedź inne serwisy grupy www.FinanseOsobiste.pl
  www.nieruchomosciowo.biz
  www.UbezpieczeniaPoLudzku.pl
  www.poznajTFI.pl
  www.AlternatywneInwestycje.com

  czytaj dalej

  Tagi: , , ,

 • Nadchodzi dywidendowe eldorado

  Od kilku lat spółki chętniej dzielą się zyskami. Szczególnie hoje są te, w których akcjonariuszem jest państwo. W tym roku będzie podobnie. Prawdopodobnie padnie rekord wypłat dywidend. Specyfika polskiej gospodarki i spółek pojawiających się na warszawskiej giełdzie, polegająca na konieczności szybkiego rozwoju i nadrabiania zaległości powodowała, że przez wiele lat firmy reinwestowały osiągane zyski.

  czytaj dalej

  Tagi: ,

 • Małe spółki, duże straty

  Na rynku małych spółek trwa bessa. Na razie nie widać oznak, by ta tendencja miała się ku końcowi. Zbliżające się spowolnienie gospodarcze może ją jeszcze pogłębić. Rynek małych spółek jest najsłabszym segmentem warszawskiej giełdy. Od początku roku sWIG80 stracił 24 proc., podczas gdy wskaźnik największych firm zniżkował o 12 proc. Małe spółki znacznie mocniej ucierpiały w czasie ostatniej fali spadkowej.

  czytaj dalej

  Tagi: ,

 • Nie brak chętnych na małe oferty

  Strach przed ryzykiem zdaje się nie dotyczyć inwestorów z New Connect, gdzie zadebiutowało ponad 140 firm od początku roku. W tym samym czasie inwestorzy na GPW unikali ofert publicznych akcji. W ciągu ostatnich czterech miesięcy na głównym parkiecie warszawskiej giełdy zadebiutowało jedynie dziewięć spółek. Tylko lipcową publiczną ofertę sprzedaży akcji Jastrzębskiej Spółki Węglowej można zaliczyć do większych wydarzeń.

  czytaj dalej

  Tagi: ,

 • Nie trzeba brać dywidendy, by na niej zarobić

  Ostatnio nie ma dnia, w którym inwestorzy dowiadują się, że przypada termin ustalenia prawa do dywidendy lub jej wypłaty przez kolejne spółki. W tym roku dywidendowe żniwa będą wyjątkowo obfite. Giełdowe spółki wypłacą akcjonariuszom około 16 mld zł.

  czytaj dalej

  Tagi: ,

 • Bez inwestycji trudno o hossę

  W ostatnich latach dwukrotnie mieliśmy giełdowe hossy, którym nie towarzyszył wzrost inwestycji w realnej gospodarce. Obie nie trwały zbyt długo. Czekamy na tę trzecią. Mimo niesprzyjających warunków, jest na nią szansa. Inwestycje są w Polsce tym obszarem, który na pokryzysowym osłabieniu gospodarczym ucierpiał najbardziej i najwolniej wraca do formy.

  czytaj dalej

  Tagi:

 • Trudniej o zyski na pierwotnym

  Pogarszająca się sytuacja na giełdach przekłada się na rynek pierwotny. Obniżenie ceny emisyjnej akcji BGŻ i JSW oraz przesuwanie lub odwoływanie ofert publicznych przez spółki to najbardziej widoczne symptomy tego zjawiska. Na rynku pierwotnym możemy obserwować powtarzający się od dawna schemat.

  czytaj dalej

  Tagi: , ,

 • Sto sekund, które zmieniło giełdę

  Minęło siedem lat zanim wydarzenia z 4 lutego 2004 roku znalazły swój finał w Sądzie Rejonowym w Warszawie. Oskarżeni w sprawie Rafał G. oraz Arkadiusz O. nie przyznają się do winy i zarzucanej im manipulacji kursem najbardziej płynnego instrumentu pochodnego kontraktu terminowego FW20H4 oraz niekorzystnego rozporządzania cudzym mieniem.

  czytaj dalej

  Tagi: ,

 • Warszawa przespała letnią hossę

  Letnie wzrosty należą do najczęściej sprawdzających się giełdowych efektów sezonowych. W ciągu kilkunastu lat zawiodły inwestorów tylko dwukrotnie. W tym roku na naszym parkiecie wypada on wyjątkowo skromnie.

  czytaj dalej

  Tagi: