Finanse osobiste  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl

KANAŁ RSS

Zasubskrybuj nowości w serwisie przez kanał RSS

Zaawansowana analiza finansowa w procesie kredytowania nieruchomości – praktycznie zagadnienia dla sektora bankowego

27 marca 2013

Termin
2013.04.15 – 2013.04.17 Warszawa (SOP 13052)

Po szkoleniu uczestnicy będą wiedzieć:

– jak analizować sprawozdania finansowe i cash flow dostarczane na potrzeby udzielenia kredytu
oraz podczas monitoringu realizowanej inwestycji, aby właściwie ocenić ryzyko kredytowe,
– jak właściwie ocenić pod kątem ryzyka kredytowego wnioski wynikające z wycen nieruchomości
oraz raportów due dilligence,
– jak zaprojektować własne arkusze do analiz wrażliwości.

METODYKA SZKOLENIA:

– zajęcia interaktywne, oparte na ćwiczeniach praktycznych (przykłady przedstawiane na zajęciach będą odnosiły się do bieżącej sytuacji na rynku, a także nw. transakcji kredytowych).

– ćwiczenia na bieżąco uzupełniane sprawdzeniem poziomu wiedzy uczestników (poprzez zadawanie pytań otwartych).
– badanie poziomu wiedzy uczestników w postaci pre i post testu.

– zajęcia prowadzone przy użyciu komputerów.

ADRESACI SZKOLENIA:

Szkolenie skierowane jest do osób odpowiedzialnych za sporządzanie analiz finansowych w bankach, księgowych i pracowników działów finansowo-księgowych, pracowników działów controllingu, pracowników odpowiedzialnych za analizę i ocenę sytuacji finansowej kontrahentów i innych podmiotów gospodarczych, osób odpowiedzialnych za sporządzenie biznesplanów i wniosków kredytowych

Program

Projekt inwestycyjny

1. Sprawozdania finansowe pro forma przygotowane dla przedsięwzięcia inwestycyjnego (bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych) – automatyzacja generowania podstawowych sprawozdań przy użyciu aplikacji Excel i podstawowych narzędzi Visual Basic.

2. Prognoza sprawozdań finansowych w przypadku.

3. Szacowanie podstawowych parametrów dotyczących przychodów.

4. Szacowanie poziomu kosztów operacyjnych (stałych i zmiennych). Modelowanie podstawowych parametrów kosztów z zastosowaniem nakładki „Analiza modelu”.

5. Modelowanie dowolnych zmian w czasie życia projektu i badanie ich wpływu na model i efektywność projektu inwestycyjnego.

6. Szacowanie strumieni pieniężnych w poszczególnych fazach rozwoju projektu.
7. Szacowanie wartości rezydualnej.
8. Modelowanie FCF.

Analiza operatu szacunkowego i danych pozyskanych z audytu prawno-podatkowego pod kątem ryzyk inwestycji dla banku finansującego inwestycję. Wprowadzenie do podstawowych narzędzi Visual Basic (nie jest wymagany wcześniejszy kontakt z Visual Basic) w celu wykorzystania w ocenie projektu inwestycyjnego

Mierniki efektywności inwestycji

1. Statyczne.

2. Księgowa stopa zwrotu – ARR (Accounting Rate of Return).

3. Okres zwrotu – Payback Period.

4. Dynamiczne.

5. Wartość bieżąca netto – Net Present Value.

6. Wewnętrzna stopa zwrotu – Internal Rate of Return.

7. Wskaźnik zyskowności projektu inwestycyjnego – Profitability Index.

8. Zdyskontowany okres zwrotu – Discount Payback Period.

9. Wprowadzenie do obliczania innych wymaganych przepisami wskaźników.

Ocena projektu inwestycyjnego

1. Szacowanie kosztu kapitału (WACC) w tym kosztu kapitału własnego i obcego.

2. Profile spłaty kredytu (zastosowanie procedury Cash Sweep – ocena wskaźnika DSCR).

3. Szacowanie wartości rezydualnej projektu wg metodyki banku i innych metod (np. stosowane w wycenach firm).

Zasady prowadzenia wieloparametrowej analizy wrażliwości modelu finansowego projektu inwestycyjnego. Zbudowanie modułu analizy wrażliwości w aplikacji Excel.

Analiza wrażliwości

1. Analiza opłacalności projektu inwestycyjnego dla założeń bazowych.

2. Analiza wrażliwości – metoda + / – 10%.

3. Analiza wrażliwości ( badanie, o ile maksymalnie mogą zmienić się parametry kluczowe modelu, przy zachowaniu warunku NPV = 0).

4. Wieloparametrowa analiza wrażliwości, przy wykorzystaniu arkusza Analiza modelu z wykorzystaniem narzędzi Visual Basic.

5. Budowa arkusza pozwalającego na dowolną wieloparametrową analizę parametrów kluczowych dla modelu w raz z modelowaniem zdarzeń gospodarczych.

Podczas szkolenia uczestnicy nabędą umiejętności budowy modelu analizy wrażliwości, który wykorzystywać można w dowolnych modelach analitycznych. Dodatkową zaletą modułu analizy wrażliwości jest łatwość jego obsługi nawet przez osoby, które z Excelem mają sporadyczny kontakt. Poszczególne etapy analizy projektu inwestycyjnego składają się na spójny model oceny, w którym sterowanie kluczowymi parametrami modelu odbywa się przy użyciu narzędzi Visual Basic w arkuszu Analiza modelu.

UWAGA:
Ilość miejsc w warsztatach ograniczona.
O udziale w zajęciach decyduje kolejność zgłoszeń!

Informacje organizacyjne
Koszt uczestnictwa:
– jednej osoby 1790 zł + 23% VAT
– dwóch lub więcej osób z jednej firmy 1740 zł/os. + 23% VAT

Użytkownicy portalu otrzymają dodatkowo 5% rabatu na szkolenie (na hasło FinanseOsobiste.pl)

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

Godziny zajęć:
dzień I i II:10:00 – 16:00,
dzień III:9:00-15:00

Miejsce zajęć: biurowiec Horizon Plaza, ul. Domaniewska 39A lub hotel w centrum Warszawy

Formularz zgłoszeniowy ->

Informacje:
Krzysztof Kadlec, Joanna Domaszewska,
tel. (022) 208 28 28/48, fax (022) 211 20 90
krzysztof.kadlec@akademiamddp.pl; joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Powyższy temat możemy zrealizować dla Państwa także w formie szkolenia zamkniętego.

Szczegóły znajdą Państwo tutaj >>

Serdecznie zapraszamy!

Akademia Biznesu MDDP
www.akademiamddp.pl

Podobne artykuły :