Finanse osobiste  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl

KANAŁ RSS

Zasubskrybuj nowości w serwisie przez kanał RSS

Specjalnie dla Dziecka ? nowe ubezpieczenie życiowe w Allianz

1 czerwca 2009

Allianz wprowadził nowy produkt dla rodziców zainteresowanych zabezpieczeniem przyszłości finansowej swoich dzieci – ubezpieczenie ?Specjalnie dla Dziecka?. Ubezpieczenie ?Specjalnie dla Dziecka? ma pomóc w zgromadzeniu kapitału dla ubezpieczonego dziecka a jednocześnie zapewnić szeroką ochronę ubezpieczeniową na wypadek zdarzeń, które mogą dotknąć zarówno dziecko, jak i jego rodziców czy opiekunów.


To pierwsze tego typu ubezpieczenie, które daje możliwość objęcia ochroną oboje rodziców lub opiekunów. Dzięki połączeniu funkcji inwestycyjnej z ochronną ubezpieczenie stanowi unikalne zabezpieczenie całej rodziny oraz daje pewność wypłaty świadczenia wskazanemu w polisie dziecku w dniu wygaśnięcia ochrony ubezpieczeniowej.

W odróżnieniu od tradycyjnych ubezpieczeń, w produkcie ?Specjalnie dla Dziecka? na koniec okresu ubezpieczenia dziecko otrzymuje świadczenie równe wartości jednostek zgromadzonych na rachunku prowadzonym przy jego polisie. Inwestycyjny charakter polisy daje możliwość aktywnego budowania kapitału w oparciu o pakiet funduszy kapitałowych zarządzanych przez Allianz. Świadczenie jest wypłacanie zgodnie z wybranym wariantem: jednorazowo lub okresowo, co również jest nowością. Wybór formy okresowej wypłaty świadczenia pomoże dziecku lepiej gospodarować pieniędzmi: opłacać czesne, spłacać raty kredytu lub pokryć koszty wynajmu mieszkania.

Elastyczna konstrukcja ubezpieczenia ?Specjalnie dla Dziecka? pozwala dobrać optymalne proporcje między funkcją ochronną a inwestycyjną. Ubezpieczenie występuje w trzech wariantach:

* inwestycyjnym charakteryzującym się najniższymi opłatami i umożliwiającym ubezpieczenie jednego lub dwojga rodziców (opiekunów) na wypadek śmierci, przy czym świadczenie wypłacane jest dopiero po śmierci drugiego z ubezpieczonych;
* standardowym, w którym obok ubezpieczenia jednego z rodziców lub opiekunów na wypadek śmierci istnieje możliwość zawarcia umów dodatkowych ubezpieczenia zarówno dla rodzica jak i dziecka;
* ochronnym, dającym dostęp do pełnej oferty umów dodatkowych a jednocześnie chroniącym oboje rodziców lub opiekunów na wypadek śmierci. W wariancie tym zdarzeniem ubezpieczeniowym objętym ochroną jest śmierć któregokolwiek z ubezpieczonych rodziców lub opiekunów a wypłata świadczenia następuje po pierwszej śmierci pierwszego z nich.

Ochrona ubezpieczeniowa na wypadek śmierci rodzica lub opiekuna toumowa główna, która we wszystkich wariantach przewiduje przejęcie przez Allianz opłacania składki regularnej do końca trwania umowy na rzecz budowy kapitału dla dziecka. Cztery umowy dodatkowe dostępne w wariantach standardowym i ochronnym to:

* ubezpieczenie na wypadek śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku, gwarantujące wypłatę na rachunek polisy dodatkowej sumy ubezpieczenia, która  może powiększyć kapitał;
* ubezpieczenia na wypadek poważnego zachorowania i inwalidztwa spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem, w których świadczeniem jest przejęcie przez Allianz opłacania składki regularnej do końca trwania umowy;
* ubezpieczenie na wypadek śmierci z wypłata renty, w którym świadczenie polega na wypłacie dziecku dodatkowej renty.

W wariantach standardowym i ochronnym można skorzystać również z dodatkowego ubezpieczenia dziecka na wypadek poważnego zachorowania, leczenia i pobytu w szpitalu oraz następstw nieszczęśliwych wypadków.

Minimalna wysokość składki w ubezpieczeniu ?Specjalnie dla Dziecka? wynosi 100 zł miesięcznie. Składka może być płacona również z częstotliwością kwartalną, półroczną lub roczną. Minimalny okres ubezpieczenia to 5 lat, przy czym musi on trwać przynajmniej do osiągnięcia przez dziecko wieku 18 lat, ale nie dłużej niż do 26 roku jego życia.
www.allianz.pl

Przejdź do spisu treści ponad 800 porad finansowych zawartych na portalu ,

Przejdź na bloga www.blog.finanseosobiste.pl ,

Przejdź do działu Nowe produkty finansowe

Podobne artykuły :