Finanse osobiste  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl

KANAŁ RSS

Zasubskrybuj nowości w serwisie przez kanał RSS

Nowe obowiązkowe OC lekarza – już w ofercie INTER Polska

17 maja 2010

Nowe ubezpieczenie OC oferowane przez INTER Polska jest zatem skierowane do wszystkich lekarzy i lekarzy dentystów wykonujących zawód:

1)       w zakładzie opieki zdrowotnej

2)       w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej, indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej lub grupowej praktyki lekarskiej

Lekarze / lekarze dentyści Ci podlegają obowiązkowi zawarcia ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności zawodowych. Ubezpieczenie należy zawrzeć nie później niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania czynności zawodowych.
Na dzień dzisiejszy obowiązuje kilka ubezpieczeń obligatoryjnych dla jednego lekarza

Lekarz / lekarz dentysta udzielający świadczeń w kilku miejscach, na przykład posiadający kontrakt z SPZOZ, a także w ramach prowadzonej prywatnej praktyki posiadający kontrakt z NFZ i przyjmujący pacjentów w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej (NZOZ), podlega obowiązkowi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

Lekarz, który dotychczas podlegał obowiązkowi posiadania dwóch ubezpieczeń OC, po wejściu
w życie ww. Rozporządzenia może być zobowiązany do zawarcia 3 umów ubezpieczenia:

1)       zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w ramach posiadanego kontraktu ze szpitalem (zamówienie udzielane na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej, DZ.U. Nr 91, poz. 408, z późniejszymi zmianami),

2)       zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2007r. w ramach kontraktu z NFZ (na podstawie zapisów art. 136b ust. 2 Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).

3)       trzeciego – nowego obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2010r. (na podstawie art. 48a, dodanego do Ustawy o Zawodzie Lekarza i Lekarza Dentysty z 1 stycznia 2010 r).
Nie wszyscy lekarze są objęci nowym obowiązkiem ubezpieczenia

Według interpretacji Ministerstwa Zdrowia obowiązek zawarcia umowy nowego ubezpieczenia OC nie dotyczy lekarzy zatrudnionych w zakładach opieki zdrowotnej w ramach umowy o pracę.
W ich przypadku odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom w związku z wykonywaniem zawodu jest ograniczona na mocy art. 120 KP, a podmiotem wyłącznie zobowiązanym do naprawienia szkody jest ich pracodawca. Należy jednak pamiętać, że pracodawca na mocy zapisów Art. 119 i 120 KP może pociągnąć pracownika do odpowiedzialności do wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia.
Trzy różne sumy gwarancyjne w zależności od specjalizacji

Minimalne sumy gwarancyjne dla nowego ubezpieczenia OC ustalone zostały w podziale na specjalności lekarskie i lekarsko-dentystyczne. Podział bazuje na realności ochrony ubezpieczeniowej i jej adekwatności do ewentualnie popełnionych błędów podczas wykonywania czynności zawodowych.

Zatem:

1)       lekarze zajmujący się: anestezjologią i intensywną terapią, położnictwem i ginekologią, chirurgią (również chirurgią stomatologiczną i szczękowo-twarzową), neonatologią, onkologią kliniczną, ortopedią i traumatologią narządu ruchu, urologią, otorynolaryngologią, okulistyką i medycyną ratunkową muszą posiadać polisy na sumę gwarancyjną 100.000 ?;

2)       dentyści (oprócz chirurgów stomatologów oraz chirurgów szczękowo-twarzowych) zostali objęci wymogiem posiadania sumy gwarancyjnej w wysokości 50.000 ?;

3)       pozostali lekarze muszą wykupić ubezpieczenie na sumę gwarancyjną 25.000 ?.

Podane kwoty są minimalnymi sumami gwarancyjnymi i odnoszą się do jednego zdarzenia i wszystkich zdarzeń w okresie ubezpieczenia nie dłuższym niż 12 miesięcy.

Warto wiedzieć, że INTER Polska oferuje w standardzie możliwość wyboru wyższych sum gwarancyjnych niż przewidziane zostały w Rozporządzeniu z dnia 26 kwietnia 2010r.

Jaką ochronę zapewnia, a czego zgodnie z przepisami prawa nie oferuje nowe ubezpieczenie

Odpowiedzialnością Ubezpieczyciela, w ramach nowego ubezpieczenia OC, objęte są szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego lub osób objętych ubezpieczeniem, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, wyrządzone przy wykonywaniu czynności zawodowych. Zatem ubezpieczenie OC nie obejmuje swoim zakresem szkód:

1)       wyrządzonych przez ubezpieczonego po pozbawieniu go prawa do wykonywania zawodu, a także w okresie zawieszenia prawa do wykonywania zawodu, chyba że szkoda jest następstwem wykonywania zawodu przed pozbawieniem prawa do wykonywania zawodu lub zawieszenia;

2)       polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie rzeczy,

3)       polegających na zapłacie kar umownych

4)       powstałych wskutek działań wojennych, rozruchów i zamieszek, a także aktów terroru

5)       powstałych w czasie wykonywania zawodu lekarza na podstawie umowy o pracę.

Korzyści z posiadania dobrowolnego OC lekarza

Ubezpieczenie dobrowolne zapewnia ochronę, która została wyłączona z systemu ubezpieczeń obowiązkowych, a więc z tytułu szkód:

1)       w mieniu

2)       na osobie, wyrządzonych podczas udzielania pierwszej pomocy (również obywatelom RP poza granicami kraju)

3)       szkód z tytułu posiadania mienia (ważne dla lekarzy prowadzących prywatne praktyki),

4)      szkód wyrządzonych w związku z zawodowym udzielaniem świadczeń zdrowotnych na podstawie umowy o pracę (ważne dla zatrudnionych na podstawie umowy o pracę
w kontekście ich odpowiedzialności zgodnie z art. 119 i 120 KP).

Zabezpieczenie dla Klientów INTER Polska, którzy do tej pory kupowali ubezpieczenie dobrowolne wg zasady roszczeń zgłoszonych, a dziś muszą kupić nowe ubezpieczenie obowiązkowe

INTER Polska, jako pierwsze Towarzystwo ubezpieczeń na polskim rynku proponuje swoim Klientom zapewnienie ciągłości ochrony w przypadkach, kiedy lekarz kupował do tej pory ubezpieczenie dobrowolne wg tzw. triggera claims made (zasady roszczeń zgłoszonych w okresie ubezpieczenia), a dziś musi kupić ubezpieczenie obowiązkowe, które oparte jest na tzw. triggerze act committed (zdarzeń zaszłych w okresie ubezpieczenia).

Rozwiązanie to polega na kontynuacji umowy ubezpieczenia dobrowolnego w INTER Polska na zasadzie roszczeń zgłoszonych. W takich przypadkach INTER Polska ponosi odpowiedzialność ubezpieczeniową za szkody powstałe w związku z zawodowym udzielaniem świadczeń zdrowotnych przez Ubezpieczającego oraz osoby objęte ubezpieczeniem w ramach indywidualnej lub grupowej praktyki lekarskiej, które miały miejsce we wcześniejszych okresach ubezpieczenia (do dnia wejścia w życie Rozporządzenia MF z dnia 26 kwietnia 2010r., tj. do 10 czerwca 2010r.).

Chociaż dla wielu osób konieczność wykupienia ubezpieczenia to jedynie kłopot i obciążenie finansowe, my jako partner ubezpieczeniowy środowisk medycznych wiemy doskonale jak ważną częścią życia zawodowego lekarzy są ubezpieczenia OC. Wiemy to na podstawie realnych sytuacji życiowych, roszczeń składanych przez pacjentów oraz stale rosnących sum wypłacanych odszkodowań. Zapraszamy zatem wszystkich lekarzy do naszych doradców na terenie całego kraju.

Pełna lista agentów znajduje się na stronie www.interpolska.pl.

Przejdź do spisu treści ponad 1500 porad finansowych zawartych na portalu ,


Przejdź na bloga www.blog.finanseosobiste.pl ,

Przejdź do działu Nowe produkty finansowe

Odwiedź inne serwisy grupy www.FinanseOsobiste.pl
www.nieruchomosciowo.biz
www.UbezpieczeniaPoLudzku.pl
www.poznajTFI.pl
www.AlternatywneInwestycje.com

Tagi: ,

Podobne artykuły :