Finanse osobiste  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl

KANAŁ RSS

Zasubskrybuj nowości w serwisie przez kanał RSS

Jak osiągnąć roczną stopę zwrotu w granicach 9-12% przy ograniczonym poziomie ryzyka?

31 sierpnia 2010

Inwestycje w obligacje kojarzą się z najwyższym poziomem bezpieczeństwa i relatywnie niskimi stopami zwrotu osiąganymi poprzez inwestycje w obligacje skarbowe. Oprócz papierów dłużnych Skarbu Państwa istnieje również coraz prężniej rozwijający się segment obligacji korporacyjnych, który oferuje zdecydowanie wyższe stopy zwrotu przy umiarkowanym poziomie ryzyka i właśnie na nim w coraz większym stopniu skupia się uwaga inwestorów.


Ograniczone ryzyko wynika z faktu, iż emitentami są przede wszystkim spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (np. Gant Development SA, Marvipol SA czy BBI Zeneris NFI SA), co pozwala na bieżące monitorowanie poziomu ryzyka poprzez analizę raportów bieżących i okresowych, bądź znajdujące się w bardzo dobrej kondycji finansowej i ze świetnymi perspektywami dalszego rozwoju spółki niepubliczne (np. Impomed Centrum SA, Solveco Sp. z o.o. czy Widok Energia Sp. z o.o.).

Wartym podkreślenia jest fakt, że emitent odpowiada całym swoim majątkiem za zobowiązania z tytułu wyemitowanych obligacji. Ponadto konstrukcja obligacji zabezpiecza interesy inwestorów poprzez ustanawianie dodatkowych zabezpieczeń i ustalanie kowenantów ? zapisów determinujących wcześniejszy wykup obligacji przez Emitenta, w przypadku wystąpienia określonych, zazwyczaj niekorzystnych dla Inwestora zdarzeń ekonomicznych (np. wzrost poziomu zadłużenia Emitenta powyżej określonego poziomu). Sam rynek jest silnie zróżnicowany, jeśli chodzi o zapadalność i częstotliwość wypłaty kuponu, co umożliwia elastyczny dobór instrumentów do portfela.

Z tej atrakcyjnej możliwości inwestycyjnej korzystają nie tylko klienci indywidualni, ale też inwestorzy instytucjonalni (przede wszystkim towarzystwa funduszy inwestycyjnych i otwarte fundusze emerytalne), czerpiąc korzyści również z tego, że obligacje są wprowadzane do obrotu na rynku Catalyst, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Poprzez koncentrację popytu i podaży umożliwia to uzyskanie płynności obrotu, osiągnięcie zysku na zmianach cen transakcyjnych i przede wszystkim umożliwia wcześniejsze wyjście z inwestycji. W przypadku lokaty bankowej, która jest instrumentem często porównywanym do obligacji, wcześniejsze wycofanie środków powoduje zazwyczaj utratę przynajmniej części odsetek.

W rozwiniętych gospodarkach zachodnich emisje obligacji korporacyjnych są standardem rynkowym i cieszą się olbrzymim powodzeniem wśród inwestorów. Świadczy o tym choćby fakt, iż rok 2009 był historycznie najlepszym pod względem wolumenu uplasowanego długu korporacyjnego na świecie.

Paweł Śliwa
Analityk, Makler Papierów Wartościowych
Departament Nowych Emisji
NWAI Dom Maklerski SA

O New World Alternative Investments:
To pierwsza w Polsce firma wyspecjalizowana w inwestycjach alternatywnych. Cała kadra tworząca firmę ma za sobą wieloletnie doświadczenie na stanowiskach w czołowych instytucjach finansowych w Polsce, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii czy USA. New World Alternative Investments, jako pierwsza firma w Polsce swoje usługi koncentruje w obszarze rzadkich bądź niespotykanych na naszym rynku inwestycji twardych, takich jak produkty strukturyzowane, fundusze hedge, fundusze aktywów niepublicznych, fundusze funduszy, a także inwestycji miękkich ? w nieruchomości, sztukę, ludzi, schematy udziałowe, franchising i inne.
www.nwai.pl

Przejdź do spisu treści ponad 1500 porad finansowych zawartych na portalu ,


Przejdź na bloga www.blog.finanseosobiste.pl ,

Przejdź do działu Nowe produkty finansowe

Odwiedź inne serwisy grupy www.FinanseOsobiste.pl
www.nieruchomosciowo.biz
www.UbezpieczeniaPoLudzku.pl
www.poznajTFI.pl
www.AlternatywneInwestycje.com

Tagi:

Podobne artykuły :