Finanse osobiste  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl

KANAŁ RSS

Zasubskrybuj nowości w serwisie przez kanał RSS

Inwestycja z Autopilotem” w ofercie Alior Banku

22 listopada 2009

Od 16 listopada Alior Bank oferuje Klientom dwuipółletnią inwestycję w Strukturyzowane Bankowe Papiery Wartościowe. ?Inwestycja z Autopilotem? zapewnia klientom 100% ochronę kapitału w dniu wykupu oraz uczestnictwo od 80 do 100% we wzroście strategii Autopilot.

Strategia Autopilot to dynamiczna i unikalna strategia, która co miesiąc bada trend indeksu (tj. WIG20, Hang Seng, Złoto, indeks surowcowy Dow Jones-UBS Commodity) za pomocą 9-miesięcznych średnich kroczących i ceny bieżącej. W przypadku wystąpienia trendu wzrostowego następuje alokacja ? zainwestowanej kwoty w dany indeks, w przeciwnym wypadku alokacja nie następuje a środki pieniężne oprocentowane są na bazie stawki WIBOR1M do czasu kolejnego badania trendu w następnym miesiącu. Dzięki takiej strategii, koszyk aktywów na których opiera się inwestycja dopasowany jest do aktualnych warunków rynkowych.

alior_autopilot
Produkty strukturyzowane oferowane są w formie Bankowych Papierów Wartościowych, których emitentem jest Alior Bank. Zapisy można składać w placówkach Banku w okresie subskrypcji do 11 grudnia 2009 r. Minimalna wartość zapisu to 3.000 PLN a opłata dystrybucyjna wynosi od 0,5%.

Inwestycja z Autopilotem dostępna jest razem z atrakcyjnie oprocentowaną lokatą w promocji Razem Zyskujesz.

Pełne warunki emisji zawarte są w Propozycji nabycia, Ogólnych warunkach emisji oraz Specyfikacji Parametrów Ekonomicznych Subskrypcji, które można znaleźć na stronach poświęconych produktowi „Inwestycja z autopilotem” jak również otrzymać w placówce Banku.

Informacji zawartych w niniejszym komunikacie prosimy nie traktować jako porady inwestycyjnej ani oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) jak również oferty publicznej w rozumieniu Artykułu 3 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.). Informacji tych nie można traktować jako zaproszenia do składania ofert czy rekomendacji zawarcia transakcji. Jakakolwiek decyzja inwestycyjna powinna zostać podjęta po wcześniejszym przeanalizowaniu profilu inwestycyjnego oraz na podstawie Propozycji nabycia, Ogólnych warunkach emisji oraz Specyfikacji Parametrów Ekonomicznych Subskrypcji.

Produkty Inwestycyjne są obarczone ryzykiem inwestycyjnym włącznie z możliwością utraty części zainwestowanego kapitału. Bank nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody, jakie może ponieść Klient w wyniku zawarcia transakcji z Bankiem.
www.aliorbank.pl

Tagi:

Podobne artykuły :