Finanse osobiste  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl

KANAŁ RSS

Zasubskrybuj nowości w serwisie przez kanał RSS

Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia

25 lutego 2009

Od tygodnia trwa mój okres wypowiedzenia umowy o pracę. Pracodawca stwierdził, że w okresie wypowiedzenia nie będę świadczył pracy. Zastanawiam się jednak, czy pracodawca może odmówić mi wykonywania pracy w okresie wypowiedzenia? Chciałbym się również dowiedzieć, czy w tej sytuacji mogę domagać się dopuszczenia do pracy?

Zgodnie z art. 22 § 1 kodeksu pracy (kp), przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. Wykonywanie pracy przez pracownika na rzecz pracodawcy stanowi zatem nie tylko jego obowiązek, ale również jego uprawnienie. W świetle art. 30 § 1 pkt 2 kp rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem, tj. przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia, stanowi jeden z enumeratywnie wymienionych sposobów rozwiązania umowy o pracę. W okresie wypowiedzenia pracownikowi przysługują te same uprawnienia co innym pracownikom ? łącznie z uprawnieniem do wynagrodzenia w określonej wysokości oraz uprawnieniem do świadczenia pracy. Stąd też pracodawca, który w myśl art. 22 §1 kp zobowiązany jest zatrudniać pracownika za wynagrodzeniem, nie może jednostronnie odsunąć pracownika od wykonywania pracy w okresie wypowiedzenia. W takim przypadku pracownik może żądać dopuszczenia go do pracy.

Pracodawca i pracownik mogą natomiast umówić się, że pracownik w okresie wypowiedzenia nie będzie świadczył pracy, zachowując prawo do wynagrodzenia za pracę. Taką możliwość potwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 20 maja 1998 r. (sygn. akt I PKN 137/98, opubl. OSNP 1999, z. 12, poz. 388). Zgodnie z tezą wskazanego wyroku ugoda, na mocy której pracodawca zwalnia pracownika od obowiązku świadczenia pracy w okresie pozostającym do uzgodnionej przez strony daty rozwiązania umownego stosunku pracy, mimo niewykorzystania przez pracownika przysługującego mu urlopu wypoczynkowego, nie narusza art. 18 § 2 kp i jest ważna. Skoro bowiem strony mogą w drodze porozumienia w każdej chwili rozwiązać stosunek pracy albo skrócić okres wypowiedzenia, to zgodnie z zasadą a maiori ad minus (?komu wolno czynić więcej, temu wolno czynić mniej?) mogą zrezygnować ze świadczenia pracy przez pracownika na rzecz pracodawcy w okresie wypowiedzenia. Poza możliwością omówioną powyżej wskazać należy na przepis art. 1671 kp, zgodnie z którym w okresie wypowiedzenia umowy o pracę pracownik jest obowiązany wykorzystać przysługujący mu urlop, jeżeli w tym okresie pracodawca udzieli mu urlopu. W takim przypadku wymiar udzielonego urlopu, z wyłączeniem urlopu zaległego, nie może przekraczać wymiaru wynikającego z przepisów art. 1551 kp, czyli wymiaru proporcjonalnego do okresu przepracowanego w danym roku kalendarzowym. Decyzję co do udzielenia pracownikowi urlopu podejmuje sam pracodawca, bez konieczności porozumienia czy uzgodnienia z pracownikiem.

Z drugiej strony uprawnienie pracodawcy nie jest jego obowiązkiem. Jeśli pracownik nie wykorzysta przysługującego mu urlopu w okresie wypowiedzenia, pracodawca obowiązany będzie do wypłacenia ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. Dodać wreszcie należy, że gdy pracownik nie będzie w okresie wypowiedzenia wykorzystywał urlopu wypoczynkowego, ani nie uzgodni z pracodawcą zwolnienia z obowiązku wykonywania pracy, będzie mógł skorzystać jedynie ze zwolnienia na poszukiwanie pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia (art. 37 kp) pod warunkiem, że okres wypowiedzenia umowy o pracę wynosił będzie co najmniej dwa tygodnie. Wymiar tego zwolnienia uzależniony jest od długości okresu wypowiedzenia.

Artykuł pochodzi z
serwisu porad prawnych
www.eprawnicy.pl

Przeczytaj również:
Odszkodowanie dla pracodawcy w razie nieuzasadnionego rozwiązania umowy o pracę,
Odmowa pracy w godzinach nadliczbowych,
Obowiązki pracodawcy w zakresie wypłaty wynagrodzenia,
Mobbing w miejscu pracy,

Przejdź do spisu treści 700 porad finansowych zawartych na portalu ,
Przejdź na bloga www.blog.finanseosobiste.pl ,
Przejdź do działu Nowe produkty finansowe


Tagi:

Podobne artykuły :