Finanse osobiste  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl

KANAŁ RSS

Zasubskrybuj nowości w serwisie przez kanał RSS

Zwolnienie pracownika na chorobowym

8 lutego 2009

Od 15 miesięcy zatrudniam pracownika na całym etacie na czas nieokreślony. Pracownik ten choruje już ponad 150 dni. Kiedy mogę go zwolnić zgodnie z prawem?  Odpowiedzi na ten problem prawny należy szukać w art. 41 i 53 k.p. oraz w Ustawie z 17 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw.

Przepisy nie uzależniają możliwości rozwiązania stosunku pracy od rodzaju umowy o pracę, lecz od długości zatrudnienia pracownika u danego pracodawcy. Okresów zatrudnienia u innych pracodawców nie można sumować, z wyjątkiem przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę. Jeżeli ten pracownik pracuje u jednego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy, to wtedy można rozwiązać z nim umowę o pracę bez wypowiedzenia. W przypadku, gdy okres zatrudnienia jest dłuższy to rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia jest możliwe tylko wówczas, gdy niezdolność do pracy wskutek choroby trwała dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku.

Pracodawca, który decyduje się na rozwiązanie umowy o pracę na czas nieokreślony w drodze wypowiedzenia musi pamiętać o jego uzasadnieniu. Zwolniony pracownik może wnieść do sądu pracy odwołanie i wtedy będzie Pan musiał wykazać zasadność dokonanego wypowiedzenia. Przyczyna wypowiedzenia musi być prawdziwa, konkretna i zasadna. Art. 41 k.p. mówi o tym, że pracodawca nie może złożyć oświadczenia woli o wypowiedzeniu umowy w sytuacjach, które prawo uważa za chronione. Zatem: ?Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika, także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy o prace bez wypowiedzenia?. W art. 53 k.p. zawarte są limity czasowe będące okresami ochronnymi w rozumieniu przepisu art. 41 k.p. Literatura prawnicza podkreśla fakt, że pracodawca winien zatem badać, czy w momencie składania oświadczenia woli o wypowiedzeniu nie istnieją okoliczności ograniczające prawo do składania takich oświadczeń woli. Zgodnie z art. 53 par. 1 k.p. pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia:
1.Jeżeli niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwa: a) dłużej niż 3 miesiące – gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy, b) dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku – gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy lub jeśli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową;
2.W razie usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy z innych przyczyn niż wymienione w pkt 1, trwającej dłużej niż miesiąc. Okres pobierania zasiłku chorobowego wynosi do 6 miesięcy, a w przypadku gruźlicy – do 9 miesięcy.

Jeżeli pracownik jest nadal chory, ale rokuje odzyskanie zdolności do pracy, okres zasiłkowy ulega przedłużeniu, nie więcej niż na dalsze 3 miesiące. Nowelizacja ustawy z 17 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw), która weszła w życie od 8 lutego 2005 r. wprowadziła do k.p. zmianę w art. 53 w par. 1 w pkt. 1 lit. b. Zgodnie z brzmieniem tego zapisu po zmianie przepisów pracodawca nie może zwolnić za wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia chorego pracownika, który posiada co najmniej 6 miesięczny zakładowy staż pracy i pobiera zasiłek chorobowy oraz świadczenie rehabilitacyjne przez pierwsze 3 miesiące.

Artykuł pochodzi
z serwisu porad prawnych
www.eprawnicy.pl

Przeczytaj inne porady prawne:
Mobbing w miejscu pracy,
Obowiązki pracodawcy w zakresie wypłaty wynagrodzenia,
Odmowa pracy w godzinach nadliczbowych,

Przejdź do spisu treści 700 porad finansowych zawartych na portalu ,
Przejdź na bloga www.blog.finanseosobiste.pl ,
Przejdź do działu Nowe produkty finansowe

Tagi:

Podobne artykuły :