Finanse osobiste  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl

KANAŁ RSS

Zasubskrybuj nowości w serwisie przez kanał RSS

Zamknięcie roku podatkowego u przedsiębiorców prowadzących podatkową książkę przychodów i rozchodów.

17 grudnia 2009

Podatnicy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów powinni pamiętać, że koniec roku podatkowego to czas kiedy dokonuje się w zakresie podatku dochodowego szeregu istotnych czynności związanych z obowiązkiem zamknięcia księgi. Wśród nich należy wyróżnić:

1.sporządzenie na dzień 31 grudnia spisu z natury;
2.wycena towarów i materiałów objętych spisem w terminie do 15 stycznia,
3.wpisanie do księgi wartości spisu z natury  oraz rozliczenie dochodu rocznego.

Spis z natury
Spisu z natury towarów handlowych oraz materiałów podstawowych i pomocniczych dokonuje się na koniec roku podatkowego, czyli na 31 grudnia 2009 roku. Zwrot ?na koniec roku? oznacza, że formalnie należy spis rozpocząć 31 grudnia 2009 roku, ale można go skończyć już w styczniu, pod warunkiem, że w czasie trwania spisu z natury ilość towarów i materiałów nie ulegnie zmianie. Ze względy zatem na ryzyko kradzieży i zniszczeń lepiej jest zakończyć spis w ostatnim dniu roku podatkowego.

Spis z natury może stanowić podpisany wydruk z ewidencji magazynowej prowadzonej komputerowo, pod warunkiem jednak, że ten stan według wydruku zostanie zweryfikowany poprzez sprawdzenie, czy stan rzeczywisty odpowiada stanowi ewidencyjnemu.
Spisem z natury obejmuje się m. in.:
1.towary handlowe;
2.materiały podstawowe (materiały, które w produkcji lub świadczeniu usług stają się główną substancją wyrobu/usługi, a także materiały stanowiące część składową wyrobu lub ściśle z wyrobem związane (np. transportery, puszki, palety);
3.materiały pomocnicze (materiały nie będące materiałami podstawowymi);
4.wyroby gotowe (wyroby własnej produkcji, których proces przeroby został zakończony);
5.produkcję niezakończoną czyli produkcję w toku oraz półwyroby;
6.braki (nieodpowiadające wymaganiom technicznym wyroby własnej produkcji);
7.odpady (materiały, które technologicznie lub na skutek zniszczenia utraciły częściowo swą pierwotną wartość);
8.odpady (materiały, które technologicznie lub na skutek zniszczenia utraciły całkowicie swą pierwotną wartość).

Należy w szczególności pamiętać o ujęciu w spisie:
1.towarów w drodze, również znajdujące się za granicą, co do których podatnik nie przeniósł jeszcze własności na nabywce w przypadku sprzedaży, albo przy zakupie- co do których nabył już własność od sprzedawcy;
2.nieruchomości jeśli stanowią towar handlowy;
3.nie oddane roboty budowlane.

Warto przy tym pamiętać, że w spisie nie ujmuje się towarów skradzionych, w stosunku do których należy ?wystornować? wydatki na ich zakup z kosztów, a stratę spowodowaną kradzieżą (według cen zakupu) wpisać do pozostałych wydatków.

Wycena
Po sporządzeniu spisu z natury należy wycenić towary i materiały objęte spisem, w terminie 14 dni od daty jego zakończenia, tzn do 16 stycznia 2010 roku. W tym dniu ostatecznie na spisie z natury powinny pojawić się wartości towarów i materiałów. Wyceny dokonuje się według cen zakupu lub cen wytworzenia. Przepisy dopuszczają również dokonanie wyceny poniżej cen zakupu, np. z powodu uszkodzenia, wyjścia z mody, dezaktualizacji, co zmniejszy dochód za dany rok podatkowy. W takim wypadku obok wycenionej wartości należy ujawnić pierwotną  cenę zakupu lub wytworzenia uszkodzonych lub niepełnowartościowych towarów albo materiałów.

Towary obce nie podlegają wycenie, wystarczające jest ilościowe ich ujęcie w spisie towarów z podaniem, czyją stanowią własność.

Po przeprowadzeniu remanentu należy ustalić w jaki sposób różnica stanów magazynowych wpływa na wysokość dochodu. Aby to ustalić należy porównać stan magazynu z początku roku za stanem magazynu na dzień 31 grudnia. Jeżeli wartość spisu  z natury na koniec roku jest wyższa od wartości takiego spisu sporządzonego na początek roku, wówczas ta różnica zmniejszy podatkowe uzyskania przychodów przedsiębiorcy w rozliczenia za rok podatkowy 2009.

W przypadku odwrotnym (wartość spisu z natury dokonanego na początek roku jest wyższa od wartości spisu na koniec roku) podatkowe koszty uzyskania przychodów zostaną o kwotę tej różnicy powiększone.

Wartość spisu z natury należy  wpisać do księgi przychodów i rozchodów. Warto pamiętać, że w styczniu 2010 wartość spisu z natury nie stanowi kosztu uzyskania przychodu, w związku z czym jeżeli styczniowe przychody przekroczą koszty, spowoduje to obowiązek zapłaty podatku.

Ustalenie rocznego dochodu do opodatkowania

W przypadku przedsiębiorców prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów, ostatnią czynnością w roku podatkowym jest wpisanie do księgi obliczenia dochodu w sposób zilustrowany poniższym przykładem.

1.Przychód (kolumna 9) 15.000,00 zł
2.Wysokość kosztów uzyskania przychodów poniesiona w roku podatkowym:
a). wartość spisu z natury na początek roku podatkowego 1.500,00 zł, plus
b). wydatki na zakup towarów handlowych i materiałów (kolumna 10) 4.500,00 zł, plus
c). wydatki na koszty uboczne zakupu (kolumna 11) 1.800,00 zł,  minus
d). wartość spisu z natury na koniec roku podatkowego 2.100,00 zł, plus
e). kwota pozostałych wydatków (kolumna 15) 450,00 zł, minus
f). wartość wynagrodzeń w naturze ujętych w innych kolumnach księgi 0,00 zł.

Razem koszty uzyskania przychodu 6.150,00 zł.
3.Ustalenie dochodu osiągniętego w roku podatkowym:
a). przychód (pkt 1) 15.000,00 zł
b). minus koszty uzyskania przychodów (pkt 2) 6.150,00 zł
Dochód (a ? b) 8.850,00 zł.

Jeśli przedsiębiorca był zobowiązany do sporządzenia spisu dodatkowo w ciągu roku podatkowego (w przypadku zmiany wspólnika, na żądanie urzędu skarbowego), wówczas w powyższy sposób należy ustalić dochód za  poszczególne okresy pomiędzy spisami z natury, a następnie dodać uzyskane wartości otrzymując roczne kwoty przychodu i kosztów jego uzyskania. W pozostałych przypadkach (sporządzenie spisu bez zobowiązania), spis z natury wykonany w trakcie roku podatkowego nie wpływa na sposób ustalenia dochodu.

logo_paluckikancel

Więcej informacji na: www.ptlegal.pl

Kancelaria Radców Prawnych Pałucki Trusiński specjalizuje się w prawie gospodarczym  i podatkowym. Katalog usług Kancelarii obejmuje również profesjonalną obsługę z zakresu prawa: cywilnego, procesowego, pracy, a także własności intelektualnej. Kancelaria funkcjonuje od 2005 roku i dziś może pochwalić się wieloma sukcesami. Usługi Kancelarii Pałucki Trusiński dedykowane są przedsiębiorcom poszukującym usług prawnych dających pełne bezpieczeństwo realizowanych transakcji, gwarantujących rzetelną analizę prawną aktualnej sytuacji czy umożliwiających skuteczne dochodzenie roszczeń.
Kancelaria Radców Prawnych Pałucki Trusiński kieruje swoje usługi do firm i przedsiębiorców z całej Polski. Obecnie posiada dwa biura : w Warszawie (Aleja Jana Pawła II 80 lok. 58, Babka Tower, XIII piętro) i Bydgoszczy (ul. Wojska Polskiego 65).

Przejdź do spisu treści ponad 1200 porad finansowych zawartych na portalu ,


Przejdź na bloga www.blog.finanseosobiste.pl ,

Przejdź do działu Nowe produkty finansowe

Tagi: , , , , , ,

Podobne artykuły :