Finanse osobiste  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl

KANAŁ RSS

Zasubskrybuj nowości w serwisie przez kanał RSS

Wszystko co należy wiedzieć o kredycie konsumenckim

5 kwietnia 2013

Umowa o kredyt konsumencki to dokument, w którym kredytodawca, w ramach prowadzonej przez siebie działalności, udziela (lub składa przyrzeczenie udzielenia) kredytu dla konsumenta. Wysokość pożyczki nie może przekroczyć 255550 złotych lub równowartości tej kwoty wyrażonej w innej walucie.

Za umowę o kredyt konsumencki może być uważana umowa kredytu udzielanego przez banki, umowa pożyczki, umowa o kredyt odnawialny, umowa o odroczenie terminu spełnienia świadczenia pieniężnego lub umowa o kredyt zawierana np. przy zakupie towaru lub usługi.

Kredytem konsumenckim może być także umowa leasingu lub najmu w przypadku, gdy odrębna umowa przenosi własność przedmiotu, uzależniając to od wniosku kredytodawcy. Od 18 grudnia 2011 roku, kiedy to w życie weszła nowa Ustawa o kredycie konsumenckim, wszystkie umowy o kredyt konsumencki zawierane są według zmienionych zasad.

W ustawie tej zostały określone obowiązki kredytodawców oraz pośredników kredytowych, a także uprawnienia, jakie posiadają konsumenci, zawierający umowę o kredyt konsumencki. Ustawa ta jest stosowana również do umów zawieranych w SKOK-ach.

Rynek kredytów konsumenckich w ramach UE został ujednolicony dzięki wdrożeniu nowej dyrektywy 2008/48/WE wydanej przez Parlament Europejski i jego Radę w sprawie zawieranych umów o kredyt konsumencki. Teraz konsument może porównać oferty kredytu konsumenckiego zarówno w kraju, jak i w każdym wybranym państwie UE. Jeśli chodzi o rynek krajowy, każdy klient może w szybki sposób sprawdzić oferty banków przy pomocy porównywarek finansowych dostępnych w Internecie, np. na stronie comperia.pl.

Umową o kredyt konsumencki nie są popularne ostatnio „kredyty 0%”, umowy leasingu, gdy w ich treści nie istnieje obowiązek przeniesienia własności przedmiotu na rzecz konsumenta, umowy o kredyt, który wynika z ugody wydanej przez sąd lub sąd polubowny, a także ugody w wyniki postępowania mediacyjnego.

Nie są nimi również umowy o obrocie instrumentami finansowymi, które są zawierane np. z domami maklerskimi, umowy o kredyt udzielany przez pracodawcę swoim pracownikom, gdy nie ma obowiązku zapłaty oprocentowania, a także umowy o kredyty udzielane na szczególnych zasadach (o niższych stopach procentowych, niż te obecne na rynku lub kredytach z dopłatą rządową).

Kredytem konsumenckim nie są także wszelkiego rodzaju umowy np. dotyczące dostaw energii czy gazu, w których konsument otrzymuje towary lub usługi, które są świadczone stale lub sukcesywnie.

Jeśli odrębne przepisy nie przewidują inaczej, to umowa o kredyt konsumencki powinna być zawarta w formie pisemnej. Jej treść musi być jednoznaczna i zrozumiała. Zanim zostanie zawarta umowa o kredyt konsumencki, kredytodawca ma obowiązek oceny ryzyka kredytowego. Szacuje ją na podstawie informacji otrzymanych od konsumenta oraz tych uzyskanych z baz danych.

Jeśli kredytodawca odmówi udzielenia kredytu, ma obowiązek przedstawić konsumentowi bezpłatną informację o przyczynie odmowy. W przypadku, gdy konsument spełnia wszystkie warunki otrzymania kredytu, może na swój wniosek otrzymać bezpłatny projekt umowy o kredyt konsumencki. W ten sposób może na spokojnie zapoznać się ze wszystkimi zawartymi tam warunkami.

Konsument ma prawo, w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy, na odstąpienie od umowy o kredyt konsumencki, bez konieczności podawania jakiejkolwiek przyczyny. W tej sytuacji ma obowiązek zwrócić w ciągu 30 dni, licząc od dnia, w którym zostało złożone oświadczenie o odstąpieniu od umowy, całkowitą kwotę kredytu wraz z odsetkami oraz bezzwrotnymi kosztami, jakie poniósł kredytodawca (np. na rzecz opłat notarialnych i opłat na rzecz organów administracji publicznej).

Przed podpisaniem umowy o kredyt konsumencki należy dokładnie zapoznać się z jej treścią. Powinno się zwrócić uwagę na wszystkie informacje, które znaleźć się tak znajdują. Będą to m.in. dane konsumenta i kredytodawcy oraz pośrednika kredytowego, rodzaj kredytu, który został przyznany wraz dokładnym czasem obowiązywania umowy kredytowej, całkowita kwotę kwota pożyczki, termin i sposób, w jaki środki zostaną wypłacone, oprocentowanie wraz z warunkami, na podstawie których może być dokonana jego zmiana.

Powinna być wyszczególniona także całkowita kwota do zapłaty, wraz z zasadami i terminami spłaty kredytu. Wszystkie opłaty i koszty dodatkowe powinny być jasno sprecyzowane, tak samo jak ewentualne skutki spowodowane brakiem płatności. Warto również sprawdzić, jakie są warunki wypowiedzenia umowy. Umowę należy podpisać dopiero wtedy, gdy wszystkie jej warunki zostaną zaakceptowane przez konsumenta.

 

Przejdź do spisu treści ponad 1500 porad finansowych zawartych na portalu ,

Przejdź na bloga www.blog.finanseosobiste.pl ,
Przejdź do działu Nowe produkty finansowe

Odwiedź inne serwisy grupy www.FinanseOsobiste.pl
www.nieruchomosciowo.biz
www.UbezpieczeniaPoLudzku.pl
www.poznajTFI.pl
www.AlternatywneInwestycje.com

Tagi: ,

Podobne artykuły :