Finanse osobiste  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl

KANAŁ RSS

Zasubskrybuj nowości w serwisie przez kanał RSS

Wniosek o urlop wychowawczy

25 lutego 2009

Chciałabym skorzystać z urlopu wychowawczego. Czy mogę złożyć wniosek o ten urlop wcześniej niż dwa tygodnie przez jego rozpoczęciem? Urlop wychowawczy jest udzielany pracownikowi na jego wniosek, który musi być złożony co najmniej na dwa tygodnie przed planowanym rozpoczęciem tego urlopu. Oznacza to, że pracownik może złożyć taki wniosek wcześniej, ale nie później niż dwa tygodnie przed odejściem na urlop.


Jeżeli pracownik spełnia określone warunki zawarte w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie urlopów i zasiłków wychowawczych, wówczas pracodawca nie może odmówić udzielenia takiego urlopu, jak również nie może odłożyć w czasie jego odbycia. Należy również zaznaczyć, że pracodawca nie może wypowiedzieć, ani rozwiązać umowy o pracę w okresie od dnia złożenia przez pracownika wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego do dnia zakończenia tego urlopu, chyba że zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja pracodawcy, a także gdy zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.

W przypadku złożenia wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego po dokonaniu czynności prawnej zmierzającej do rozwiązania umowy o pracę, pracodawca udziela tego urlopu na okres nie dłuższy niż do dnia rozwiązania umowy o pracę wskutek dokonanej czynności. W przypadku, gdy pracownik złoży wniosek o urlop wychowawczy później niż dwa tygodnie przed terminem jego odbycia, wówczas pracodawca udziela urlopu wychowawczego nie później niż z dniem upływu dwóch tygodni od dnia złożenia przez pracownika wniosku o udzielenie tego urlopu. Wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego musi zawierać:
1.datę rozpoczęcia i zakończenia urlopu,
2.okres urlopu wychowawczego, który dotychczas został wykorzystany na dane dziecko.

Do wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego dołącza się pisemne oświadczenie drugiego z rodziców lub opiekunów dziecka o braku zamiaru korzystania z urlopu wychowawczego przez okres wskazany we wniosku. Oświadczenie to nie jest wymagane, gdy drugi z rodziców jest pozbawiony praw rodzicielskich lub ma te prawa ograniczone lub gdy zachodzą niedające się usunąć przeszkody do uzyskania takiego oświadczenia. Wówczas do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające okoliczności, o których mowa powyżej. Jeżeli dołączenie dokumentów nie jest możliwe, do wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego pracownik dołącza pisemne oświadczenie w tej sprawie. Jeżeli rodzic lub opiekun chce skorzystać z urlopu wychowawczego nad dzieckiem niepełnosprawnym do wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego należy dołączyć orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności dziecka. Pracownik może wycofać wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem tego urlopu; oświadczenie pracownika w tej sprawie następuje w formie pisemnej.

Artykuł pochodzi z
serwisu porad prawnych
www.eprawnicy.pl

Przeczytaj inne porady prawne:
Termin do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika,
Zawieszenie stosowania warunków wynagradzania – tymczasowe mniej korzystne wynagrodzenie,
Ochrona przed wypowiedzeniem pracownika nieobecnego w pracy,
Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia,

Przejdź do spisu treści 700 porad finansowych zawartych na portalu ,
Przejdź na bloga www.blog.finanseosobiste.pl ,
Przejdź do działu Nowe produkty finansowe


Tagi:

Podobne artykuły :