Finanse osobiste  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl

KANAŁ RSS

Zasubskrybuj nowości w serwisie przez kanał RSS

Warto budować pozytywną historię kredytową

30 października 2008

We wszystkich krajach Unii Europejskiej kredytodawcy mają dostęp do baz danych, które pomagają im oceniać wiarygodność kredytową klienta. Instytucje, które posiadają takie bazy danych nazywają się biurami kredytowymi, rejestrami bądź agencjami informacji kredytowej. Instytucje te gromadzą dane o historii kredytowej kredytobiorcy. Na jej podstawie ocenia on ryzyko, które ponosi przyznając klientowi kredyt.

W październiku 1997 r. Związek Banków Polskich wspólnie z kilkudziesięcioma bankami powołał do życia (na podstawie świeżo znowelizowanego Prawa Bankowego) Biuro Informacji Kredytowej (BIK).  BIK gromadzi i udostępnia zarówno dane pozytywne jak i negatywne dotyczące spłacania zobowiązań przez klientów banków i innych instytucji ustawowo upoważnionych do udzielania kredytu. Przez jakiś czas Biuro było postrzegane jako dysponent ?czarnęj listy?. Trzeba jednak podkreślić, iż było to zupełnie mylące określenie. Jak bowiem można nazwać w ten sposób listę klientów banków, jeśli ponad 95% tej listy to klienci, którzy mogą się chlubić terminowym spłacaniem swoich zobowiązań i co więcej stanowi to silne wzmocnienie ich pozycji w negocjacjach z bankami.

BIK współpracuje z bankami i Spółdzielczymi Kasami Oszczędnościowo – Kredytowymi na zasadzie wzajemności.
Oznacza to, że tylko te instytucje, które przekazują dane do BIK mogą otrzymać informację zwrotną w postaci raportów kredytowych. Od początku rozpoczęcia działalności operacyjnej do końca sierpnia tego roku instytucje współpracujące pobrały ponad 63 mln raportów z historią kredytową klientów banków. Dane te dobitnie potwierdzają jak bardzo wiedza ta przydatna jest ban-kom w procedurach przyznawania kredytów, umożliwiając pracownikom banków szybsze podjęcie decyzji kredytowych..
Jak wygląda przekazywanie informacji pomiędzy instytucją udzielająca kredytu a BIK? Dane przekazywane są do BIK w dwóch podstawowych fazach rozpatrywania wniosku kredytowego: najpierw w momencie składania przez klienta w banku wniosku kredytowego, a następnie po zaciągnięciu kredytu. Informacje dotyczące obsługi tego kredytu bank aktualizuje przynajmniej raz w miesiącu, przez cały okres trwania zobowiązania. Jeśli klient spłaca kredyt terminowo, dane klienta przetwarzane będą w BIK od chwili ich przekazania, aż do całkowitej spłaty kredytu.

Jeśli klient wyrazi zgodę na dalsze przetwarzanie jego danych po wygaśnięciu zobowiązania, dane te są udostępniane bankom w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego przez okres wskazany przez klienta, świadcząc o posiadaniu przez niego pozytywnej historii kredytowej i stając się tym samym jego poważnym atutem w ubieganiu się o kolejne kredyty.

Dane mogą być przetwarzane również bez zgody klienta przez okres 5-letni, jeśli spełnione są łącznie następujące warunki: nie regulował on zobowiązania lub dopuścił się zwłoki powyżej 60 dni oraz upłynęło kolejnych 30 dni od momentu poinformowania klienta przez bank o zamiarze przetwarzania jego danych  bez jego zgody. Dodatkowo na mocy kolejnej nowelizacji ustawy Prawo bankowe dane dotyczące zobowiązań wszystkich klientów mogą być przetwarzane w BIK przez okres 12 lat od dnia wygaśnięcia zobowiązania, dla celów związanych z wykorzystywaniem przez banki modeli statystycznych do oceny ryzyka kredytowego. Przetwarzanie danych w tym celu nie wymaga zgód klientów, ponieważ informacje te nie odnoszą się do konkretnych osób.

Do BIK trafiają dane identyfikacyjne oraz informacje o zobowiązaniach kredytowych powiązanych z danym klientem, wskazujące m. in. stan początkowy zobowiązania, aktualny stan zadłużenia oraz historię kredytową w ujęciu miesięcznym. Banki oraz inne instytucje uprawnione do udzielania kredytów, poprzez dostęp do tych informacji mogą sprawnie oszacować zdolność i wiarygodność kredytową klienta przed udzieleniem mu kredytu. Klienci posiadający pozytywną historię kredytową mają szansę na otrzymanie od banku lepszych niż standardowe warunków korzystania z ofert. Są oni dla banków klientami najcenniejszymi, co z kolei może przełożyć się na korzystniejsze warunki finansowe tj. niższe oprocentowanie kredytu, skrócenie lub uproszczenie procedur, obniżanie opłat i prowizji.

Natomiast brak wiedzy o historii kredytowej klientów uniemożliwia bankom zastosowanie swoistej premii za rzetelność finansową klientów. Jeśli klient chce być postrzegany jako atrakcyjny uczestnik rynku finansowego powinien sam dążyć do tego, aby pozytywna historia spłat jego zobowiązań była dostępna dla innych instytucji sektora finansowego, nie tylko w trakcie, ale również po spłaceniu zobowiązania. Na przykład w USA, które mają długą historię funkcjonowania biur informacji kredytowych, młodzi ludzie już w czasie studiów zaciągają pierwsze, drobne zobowiązania. Następnie spłacają je zgodnie z ustalonym harmonogramem, wyłącznie po to, aby zbudować własną pozytywną historię kredytową. Będzie im to potrzebne, kiedy pójdą do pracy i zechcą zaciągnąć kredyt na mieszkanie lub samochód. Wtedy otrzymają dodatkowe punkty przy ocenianiu ich wiarygodności kredytowej przez banki.

Dlatego warto zachęcić tych wszystkich kredytobiorców, którzy posiadają pozytywną historię kredytową, aby zaczęli świadomie traktować ją jako bardzo ważny argument w swoich relacjach z bankami. Wystarczy tylko wyrazić zgodę na przetwarzanie informacji o swoich wygasłych zobowiązaniach. W przeciwnym razie będą dla banków anonimowi i mogą mieć mniejsze szanse na uzyskanie korzystnych warunków kredytowych.

Zgodę taką można wyrazić już w chwili podpisywania umowy kredytowej lub podczas spłacania kredytu. Należy też pamiętać, że uzyskanie kredytu w piętnaście minut nie jest możliwe bez informacji o pozytywnej historii kredytowej klienta, które posiada jedynie Biuro Informacji Kredytowej.

Wbrew powszechnej opinii, iż BIK działa tylko na rzecz banków, należy podkreślić, iż z danych posiadanych przez BIK mogą korzystać również klienci, których te dane dotyczą. Każda osoba ma możliwość sprawdzenia swojej historii kredytowej poprzez pobranie z Biura Obsługi Klienta BIK Raportu o sobie. Biuro oferuje trzy rodzaje Raportów: PLUS, PLUS z Informacją o Ocenie Punktowej oraz STANDARD ? Raport udostępniany klientom z mocy Ustawy o Ochronie Danych Osobowych. Dzięki Raportom PLUS z Informacją o Ocenie Punktowej od kwietnia 2008 roku każdy ma  możliwość poznania swojej oceny punktowej, inaczej mówiąc jak bank ocenia szanse, że klient spłaci zaciągnięty kredyt.  Aby otrzymać  wybrany Raport należy wypełnić wniosek, a następnie wysłać go do Biura Obsługi Klienta BIK lub złożyć osobiście. Wnioski dostępne są na stronie internetowej www.bik.pl , bądź bezpośrednio w Biurze Obsługi Klienta BIK.

Pobierając Raporty klienci mają możliwość sprawdzenia, czy ich dane są odpowiednio  aktualizowane, oraz czy nie mają zobowiązań o których zapomnieli lub z którymi się nie zgadzają. Ponad-to wiele osób weryfikuje czy poręczone przez nich zobowiązanie jest prawidłowo regulowane lub czy w przypadku zgubienia dokumentu tożsamości, nikt nie próbował posłużyć się jego danymi. Pojawia się też coraz więcej osób pobierających raporty w celu zaprezentowania ich pracodawcy, który udziela np. pożyczek na potrzeby mieszkaniowe lub innego rodzaju zwrotna pomoc finansową. Pobierając Raport i monitorując stan swoich zobowiązań można też ochronić się przed nadmiernym zadłużeniem.

Społeczna świadomość korzyści wynikających z przemyślanego korzystania z informacji zebranych przez Biuro Informacji Kredytowej jest w Polsce ciągle niewielka, w porównaniu z powszechnością korzystania z takich danych przez obywateli krajów o wysoko rozwiniętych rynkach finansowych. Podczas rekrutacji pracowników jednym z wymaganych dokumentów jest właśnie raport z biur kredytowych. Przykładem mogą tu być wspomniane już Stany Zjednoczone. Z kolei np. w Niemczech raporty są wykorzystywane przy wielu transakcjach np., najmu mieszkania, zakupu samochodu czy jakiegoś sprzętu na raty.
Jednym słowem wszędzie tam gdzie potrzebne jest zobiektywizowane potwierdzenie naszej wiarygodności w regulowaniu zobowiązań finansowych. Dlatego warto obok sięgania po Raporty o sobie do Biura Informacji Kredytowej, korzystać także z tego typu raportów oferowanych przez Info-Monitor Biuro Informacji Gospodarczej, gdzie znajdują się informacje o tym czy nie zalegamy np. z zapłatą za telefon lub czynsz, czyli z danymi z innych obszarów gospodarki niż system bankowy.

logo_bikBiuro Obsługi Klienta BIK S.A. www.bik.pl
Budynek Adgar Plaza
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
Tel. +48 / 22 310 4444, +48 / 22 348 4444

Przejdź na górę strony ,
Przeczytaj pokrewne artykuły o BIK.
Twoja ocena punktowa w Biurze Informacji Kredytowej ,
Jak sprawdzić swoją historię kredytową w BIK ,
Biuro Informacji Kredytowej – co warto o nim wiedzieć ,
Przejdź do spisu treści 700 porad finansowych ,

Tagi: , ,

Podobne artykuły :