Finanse osobiste  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl

KANAŁ RSS

Zasubskrybuj nowości w serwisie przez kanał RSS

Uczestnictwo na Catalyst

30 lipca 2010

Powstanie zorganizowanego rynku dłużnych papierów wartościowych umożliwia rozwój finansowania przedsięwzięć gospodarczych z wykorzystaniem emisji obligacji, a także efektywne lokowanie wolnych środków w instrumenty dłużne przez większą niż dotąd grupę inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych. Dla inwestorów jest to także dodatkowa możliwość dywersyfikacji portfela inwestycyjnego.


Powstały 30 września 2009 roku Rynek obligacji Catalyst ma na celu koncentrację obrotu papierami dłużnymi emitowanymi przez jednostki samorządu terytorialnego i przedsiębiorstwa.  Prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie i BondSpot S.A.  detaliczno-hurtowy rynek dłużnych instrumentów finansowych przeznaczony jest dla nieskarbowych instrumentów dłużnych ? obligacji korporacyjnych, komunalnych i listów zastawnych. Rynek Catalyst obejmuje rynek regulowany prowadzony przez GPW, rynek regulowany prowadzony przez BondSpot,  alternatywny system obrotu prowadzony przez Giełdę oraz alternatywny system obrotu prowadzony przez BondSpot, który został uruchomiony 11 stycznia 2010 roku.

Warunki uczestnictwa
Uczestnictwo na rynku Catalyst poprzedzone jest koniecznością dopuszczenia do działania  zainteresowanego podmiotu na co najmniej jednym z wyżej wymienionych rynków.  W przypadku Członków Giełdy, członków lub uczestników pozagiełdowego rynku BondSpot,  dopuszczenie do działania na danym rynku prowadzonym w ramach Catalyst, z wyłączeniem dopuszczenia do działania na rynku regulowanym, następuje z chwilą złożenia zawiadomienia o zamiarze działania na danym rynku. Przy założeniu, że zamierzony zakres uczestnictwa odpowiada dotychczasowemu zakresowi działania tego podmiotu.

Dopuszczenie do działania na Catalyst obejmuje możliwość obrotu przez Uczestnika Catalyst wszystkimi dłużnymi instrumentami finansowymi dopuszczonymi/wprowadzonymi na Catalyst. Uczestnik Catalyst może działać na rachunek własny lub na rachunek klienta.

Rozpoczęcie działania na Catalyst następuje na pisemny wniosek Uczestnika Catalyst po wcześniejszym spełnieniu warunku posiadania przez Uczestnika Catalyst odpowiednich środków organizacyjno-technicznych zapewniających prawidłową obsługę obrotu dłużnymi instrumentami finansowymi notowanymi na danym rynku Catalyst,  udokumentowanie przez Uczestnika Catalyst możliwości prawidłowego rozliczania transakcji zawieranych na danym rynku, oraz zobowiązanie się  do przestrzegania przepisów Regulaminu oraz innych przepisów obowiązujących na danym rynku Catalyst.

Dopuszczenie lub wprowadzenia na Catalyst
Wprowadzenie obligacji na Catalyst polega na uzyskaniu przez Emitenta autoryzacji Catalyst dla danej emisji, albo skierowaniu emisji dłużnych instrumentów finansowych do obrotu zorganizowanego.
Obligacje, będące przedmiotem ubiegania się o skierowanie do obrotu na rynkach Catalyst powinny być zdematerializowane.  Dopuszczenie bądź wprowadzenie obligacji  do obrotu na rynkach Catalyst może nastąpić pod warunkiem, że:

? został sporządzony odpowiedni dokument informacyjny;

? zbywalność obligacji nie jest ograniczona;

? w stosunku do Emitenta obligacji nie toczy się postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne.

W przypadku ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę wartość nominalna obligacji objęta wnioskiem powinna wynosić lub stanowić równowartość co najmniej 4 mln złotych. Odpowiednie przepisy prawa oraz regulaminy obowiązujące na danym rynku Catalyst określają zakres informacji zawartych w odpowiednim dokumencie informacyjnym oraz  jego formę.

Jeżeli obligacje będą notowane na rynku regulowanym Emitent składa do Giełdy lub BondSpot wniosek o dopuszczenie dłużnych instrumentów finansowych do obrotu na Catalyst.
Zarząd Giełdy lub BondSpot może żądać przedstawienia przez Emitenta dodatkowych informacji lub dokumentów niezbędnych dla podjęcia decyzji o dopuszczeniu lub wprowadzeniu obligacji do obrotu na Catalyst.

Wniosek jest rozpatrywany w terminie 5 dni od dnia złożenia kompletu poprawnie sporządzonych dokumentów. Zarząd Giełdy lub BondSpot dopuszcza obligacje do obrotu, co de facto oznacza stwierdzenie, że emisja spełnia warunki dopuszczenia do notowań na rynku regulowanym. Następnie Emitent składa wniosek o wprowadzenie obligacji do obrotu, w którym określa proponowaną datę pierwszego notowania.

Dopuszczenie obligacji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę stanowi podstawę do wprowadzenia ich do Alternatywnego Systemu Obrotu prowadzonego przez BondSpot. Natomiast dopuszczenie obligacji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez BondSpot stanowi podstawę do wprowadzenia ich do Alternatywnego Systemu Obrotu prowadzonego przez Giełdę.

Jeżeli Emitent ubiega się jedynie o wprowadzenie obligacji do Alternatywnego Systemu Obrotu powinien złożyć  do Giełdy lub BondSpot odpowiedni wniosek o ich wprowadzenie do tego systemu. Termin na rozpatrzenie tego wniosku wynosi 5 dni. Uzyskanie zgody na wprowadzenie obligacji do obrotu jest równoznaczne z faktem, że emisja spełnia wymagane warunki dla wprowadzenia do Alternatywnego Systemu Obrotu. Następnie Emitent składa wniosek o wyznaczenie na wskazany dzień pierwszego notowania. Wprowadzenie obligacji tylko do Alternatywnego Systemu Obrotu nie stanowi dopuszczenia tych instrumentów do obrotu na rynku regulowanym. Giełda i BondSpot zapewniają, że rozpoczęcie obrotu obligacjami na rynkach Catalyst następuje równocześnie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia dopuszczenia lub wprowadzenia do obrotu. Jednocześnie informują, że w szczególnych okolicznościach termin ten może ulec zmianie.

Proces autoryzacji
Wbrew wcześniejszym informacjom, proces autoryzacji instrumentów dłużnych,  nie jest koniecznym elementem dopuszczenia do obrotu na Catalyst. Z uwagi na  złożoności  całego procesu, możliwe jest ominięcie przez Emitentów wymaganej wcześniej autoryzacji.

Jednak jej uzyskanie niesie ze sobą kilka korzyści. Jest ona równoznaczna z faktem spełnienia przez Emitenta warunków regulaminu dotyczących przestrzegania obowiązków informacyjnych. Informacje zawarte w  publikowanych przez Emitenta raportach bieżących i okresowych w klarowny sposób odzwierciedlają sytuację ekonomiczną spółki, co może stać się zachętą dla potencjalnych partnerów biznesowych. Autoryzacja, to także sygnał dla inwestorów i kontrahentów jednostki samorządu terytorialnego lub spółki emitującej obligację, że Emitent jest podmiotem publicznym, a więc transparentnym i odpowiedzialnym wobec otoczenia rynkowego i biznesowego.

Autoryzacja może być przyznana, jeżeli wobec Emitenta nie toczy się postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne. Autoryzowane mogą być obligacje, które nie zostały zdematerializowane.

Autoryzacja emisji obligacji korporacyjnych oznacza jej rejestrację w publicznie dostępnym systemie informacyjnym Catalyst. Uzyskanie autoryzacji następuje z chwilą podjęcia przez Giełdę odpowiedniej uchwały, wskazującej jednocześnie nazwę skróconą identyfikującą emisję. Aby uzyskać autoryzację w odniesieniu do danej emisji obligacji Emitent winien złożyć do Zarządu Giełdy odpowiedni wniosek wraz z następującymi załącznikami:

Strony tego artykułu: 1 2

Tagi: , ,

Podobne artykuły :