Finanse osobiste  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl

KANAŁ RSS

Zasubskrybuj nowości w serwisie przez kanał RSS

System przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy

28 lipca 2010

W Polsce kwestia prania brudnych pieniędzy, regulowana jest przez ustawę o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z dnia 16 listopada 2000 roku. Nowelizacja z dnia 25 czerwca 2009 roku do wyżej wymienionej ustawy weszła w życie w październiku 2009 roku (Dz. U. z 2009r. Nr 166, poz.1317).
Zgodnie ze zmianami nałożone zostały nowe obowiązki i wymagania co do zakresu gromadzenia danych i przebiegu procesu sprawozdawczego na instytucje obowiązane. Zgodnie z ustawą instytucje obowiązane to m.in. instytucje finansowe, kredytowe, banki, firmy inwestycyjne.

Według przedstawiciela firmy Business Intelligence Technologies która jest jednym z liderów na rynku oprogramowania do przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i dostosowała autorską aplikacje do wymagań nowelizacji ustawy z dnia 25 czerwca 2009, dobry system powinien w szczególności dostarczać wsparcie w takich aspektach wprowadzonych nową ustawą jak:
– Analiza i ocena ryzyka prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz raportowanie wyników tych czynności
– Wstrzymywanie lub wycofanie transakcji obarczonej zbyt wysokim ryzykiem w warunkach nowych wymagań analizy ryzyka i zakresu przekazywanych do GIIF danych
– Rejestracja podmiotów odnoszących rzeczywiste korzyści ? w praktyce oznacza to konieczność ewidencji udziałowców osób prawnych
– Gromadzenie dodatkowych informacji o kliencie i transakcji wymaganych przez GIIF,  np. o podmiotach-osobach pełniących eksponowane funkcje publiczne

Celem systemu powinna być integracja, opracowanie oraz analiza danych o transakcjach finansowych dokonywanych w organizacji dla celów sprawozdawczości wymaganej przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.
Aby system spełniał wymagania instytucji obowiązanych musi zapewnić:
– automatyzację importu transakcji z systemów źródłowych lub wspomaganie ewidencji tych transakcji,
– analizę, kontrolę i zarządzanie transakcjami oraz sprawozdaniami,
– generowanie raportów sprawozdawczych zgodnych z wytycznymi GIIF.

Posiadanie takiej aplikacji pozwala wspiera instytucje w walce z procederem prania brudnych pieniędzy oraz na bieżąco wywiązywać się z narzuconych przez GIIF wymogów ustawowych.
Ważnym aspektem jest uniknięcie kary finansowej nakładanej przez GIIF w przypadku nie wywiązywania się z narzuconych zmian. Karę pieniężną nakłada Generalny Inspektor w drodze decyzji, w wysokości do 750,000 złotych. Konsekwencją precedensu obrotu podejrzaną gotówką – poza stratami finansowi dla instytucji, jest przede wszystkim – spadek zaufania i  obniżenie dobrego imienia firmy, które może wpłynąć na utratę klientów i przejście ich do konkurencji.
Warto zabezpieczyć się przed konsekwencjami, które przedsiębiorstwo może ponieść z tytułu niedostosowania się do nowych wymagań wymuszonych przez ustawę. Taką gwarancją może być wprowadzenie nowoczesnego oraz sprawdzonego systemu.

Autor:
Maciej Teska
Business Intelligence Technologies S.C.
Źródło: http://www.bi-technologies.com.pl/Prod_AML.html

Tagi: ,

Podobne artykuły :