Finanse osobiste  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl

KANAŁ RSS

Zasubskrybuj nowości w serwisie przez kanał RSS

Zobacz jak wypowiedzieć umowę leasingu

16 września 2011

Zawieranie umów leasingowych cieszy się w Polsce ogromną popularnością. Ich wypowiadanie wskutek niewywiązywania się korzystającego z umowy również nie należy do rzadkości. Finansujący wobec niepłacenia rat przez korzystającego wypowiada umowę ze skutkiem natychmiastowym, żądając zwrotu przedmiotu leasingu. Korzystający nie chce jednak oddać leasingowanej rzeczy.

Jak zatem wypowiedzieć umowę leasingową, by skutecznie i zgodnie z prawem odzyskać przedmiot leasingu?
Umowa leasingu jest umową wzajemną, zawartą pomiędzy finansującym i korzystającym. Zobowiązaniem finansującego przedsiębiorcy jest nabycie określonej rzeczy (np. samochodu), a następnie oddanie jej w używanie korzystającemu. Z kolei korzystający na mocy umowy leasingu zobowiązuje się do zapłaty finansującemu wynagrodzenia pieniężnego za ten samochód. Specyfika tego wynagrodzenia polega na tym, ze ma być ono płatne w ratach.

W rzeczywistości korzystający bardzo często dopuszcza się zwłoki w płatnościach rat. Wówczas po stronie finansującego przedsiębiorcy powstaje uprawnienie do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym. Wcześniej jednak muszą zostać spełnione łącznie następujące warunki:
1.korzystający popadł w zwłokę z zapłatą co najmniej jednej raty
2.finansujący musi wcześniej wyznaczyć korzystającemu odpowiedni dodatkowy termin do zapłacenia zaległości

Zwłoka w płatnościach rat
W przypadku umowy leasingu nie jest konieczne długotrwałe niewywiązywanie się z płatności. Wystarczy zwłoka w płatności jednej raty. Przedsiębiorca musi jednak pamiętać, że zwłoką nie jest każde opóźnienie w płatnościach rat. Ma ona miejsce wówczas, gdy opóźnienie wynika z winy lub niedochowania staranności po stronie korzystającego. Nie będzie więc zwłoką okoliczność opóźnienia w płatności rat, jeśli opóźnienie to będzie wynikało np. z choroby korzystającego i związanym z tym pogorszeniem jego sytuacji majątkowej.

Dodatkowy termin do zapłaty zaległości
Jeśli faktycznie przedsiębiorca stwierdzi zwłokę w płatnościach przez korzystającego, musi kolejno wyznaczyć mu dodatkowy termin do uregulowania zaległych należności. Wyznaczenie to powinno mieć formę pisemną. Ponadto koniecznie musi zawierać wyraźny zapis o tym, że brak zapłaty w wyznaczonym terminie, będzie skutkował wypowiedzeniem umowy ze skutkiem natychmiastowym.

Wypowiedzenie umowy
Wobec braku płatności ze strony korzystającego, finansujący po upływie wyznaczonego przez siebie dodatkowego terminu, może skutecznie wypowiedzieć umowę leasingu. Wypowiedzenie to składa korzystającemu na piśmie, określając, iż ma ono skutek natychmiastowy. Z chwilą wypowiedzenia powstaje po stronie korzystającego obowiązek zwrotu przedmiotu leasingu.

źródło:
Kancelaria Prawna Skarbiec
www.kancelaria-skarbiec.pl

Przejdź do spisu treści ponad 1500 porad finansowych zawartych na portalu ,


Przejdź na bloga www.blog.finanseosobiste.pl ,

Przejdź do działu Nowe produkty finansowe

Odwiedź inne serwisy grupy www.FinanseOsobiste.pl
www.nieruchomosciowo.biz
www.UbezpieczeniaPoLudzku.pl
www.poznajTFI.pl
www.AlternatywneInwestycje.com

Tagi: ,

Podobne artykuły :