Finanse osobiste  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl

KANAŁ RSS

Zasubskrybuj nowości w serwisie przez kanał RSS

W lutym obligacje detaliczne Skarbu Państwa z nowym, wyższym oprocentowaniem

1 lutego 2012

Wzrosło oferowane oprocentowanie wszystkich obligacji detalicznych Skarbu Państwa, które przeznaczone są dla inwestorów indywidualnych. Od lutego bieżącego roku ich nowe oprocentowanie będzie wynosić od 4,75 proc. do nawet 6,00 proc. rocznie, w zależności od wybranego rodzaju obligacji i okresu inwestycji.

Ministerstwo Finansów, czyli emitent obligacji detalicznych Skarbu Państwa, podniosło w lutym bieżącego roku oprocentowanie oferowanych przez siebie papierów skarbowych. Inwestorzy indywidualni, którzy postanowią skorzystać z nowej, wyżej oprocentowanej oferty Skarbu Państwa, wybrać będą mogli miedzy czterema rodzajami obligacji:
– dwuletnimi (DOS0214), o stałym oprocentowaniu 4,75 proc. w ciągu roku,
– notowanymi na giełdzie obligacjami trzyletnimi (TZ0215), których oprocentowanie ustalane jest co pół roku i wynosi obecnie 5,01 proc.
– czteroletnimi (COI0216) o zmiennym oprocentowaniu wynoszącym w pierwszym roku 5,25 proc.,
– oraz dziesięcioletnimi (EDO0222), które oferują najwyższe oprocentowanie wynoszące 6,00 proc. w pierwszym roku odsetkowym.

W przypadku wszystkich wyżej wymienionych rodzajów obligacji, Skarb Państwa gwarantuje całym swoim majątkiem nie tylko wkład inwestycyjny, ale również zyski. Te ostatnie mogą być w kolejnych latach jeszcze wyższe w przypadku obligacji czteroletnich i dziesięcioletnich. Możliwe jest to dzięki dodaniu marży procentowej wynoszącej odpowiednio 2,5 proc. i 3,00 proc. do obliczanego co roku poziomu inflacji. Dodatkowo, w przypadku obligacji dwuletnich i dziesięcioletnich kapitalizacja odsetek następuje co roku, dzięki czemu inwestorzy korzystają z efektu procentu składanego. Obligacje dziesięcioletnie umożliwiają dodatkowo zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych, a to dzięki inwestowaniu w nie za pomocą Indywidualnego Konta Emerytalnego (IKE ? Obligacje).

Konstrukcja czteroletnich i dziesięcioletnich obligacji detalicznych uwzględniająca aktualny wskaźnik inflacji i doliczaną do niego marżę odsetkową, pozwala zabezpieczać oszczędności przed spadkiem wartości pieniądza ? tłumaczy Anna Suszyńska, Zastępca Dyrektora Departamentu Długu Publicznego w Ministerstwie Finansów. ? Dzięki tak skonstruowanym instrumentom finansowym inwestorzy unikają nieprzyjemnych sytuacji, kiedy okazać się może, że ich inwestycja pomimo zysków nie przyniosła wyników w ujęciu realnym ? mówi Anna Suszyńska.

Szczegóły oferty:

Dwuletnie obligacje detaliczne (DOS0214) ? Stały i bezpieczny zysk
Od pierwszego dnia lutego będzie można kupić dwuletnie obligacje Skarbu Państwa, charakteryzujące się stałym oprocentowaniem, które ustalono na poziomie 4,75 proc. Oznacza to, że każda z popularnych ?dwulatek?,
o nominale 100 zł, po dwóch latach wykupiona zostanie za 109,73 zł. Swój zysk można zrealizować na trzy sposoby, gotówką, przelewem lub przez zaliczenie wierzytelności z tytułu posiadanych obligacji na poczet ceny kupowanych obligacji skarbowych kolejnych emisji. W przypadku skorzystania z trzeciej możliwości cena jednej obligacji wynosi 99,90 zł. Aktualne oprocentowanie dwuletnich obligacji detalicznych to 4,75 proc.

Trzyletnie obligacje detaliczne (TZ0215) ? zysk co pół roku
Od pierwszego lutego 2012 roku rozpocznie się sprzedaż nowej serii obligacji trzyletnich, które jako jedyne notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (rynek Catalyst). Od innych rodzajów obligacji odróżnia je również okres rozliczeniowy ? odsetki wypłacane są co sześć miesięcy. Oprocentowanie obligacji trzyletnich jest zmienne i wynosi aktualnie 5,01 proc. w pierwszym półrocznym okresie odsetkowym.

Czteroletnie obligacje detaliczne (COI0216) ? Oprocentowanie uwzględnia poziom inflacji
Obligacje czteroletnie charakteryzują się zmiennym oprocentowaniem, zależnym od poziomu inflacji. Realny zysk ponad nią gwarantuje marża odsetkowa, którą dodaje się do aktualnego poziomu inflacji. Rozliczanie odsetek następuje w czterech, trwających rok, okresach odsetkowych. W pierwszym okresie odsetkowym oprocentowanie wynosi aktualnie 5,25 proc., lecz w latach następnych może być wyższe, gdyż do poziomu inflacji dodaje się 2,50 proc. Podobnie jak w przypadku pozostałych obligacji, także i tu istnieje możliwość zamiany obligacji, którym zbliża się termin wykupu na obligacje nowej emisji. Wiąże się to z dodatkowym zyskiem, ponieważ cena kupna każdej z nich wynosi wówczas 99,90 zł. Aktualny poziom oprocentowania czteroletnich obligacji detalicznych wynosi w pierwszym roku odsetkowym 5,25 proc.

Dziesięcioletnie obligacje detaliczne (EDO0222) ? największe zyski przez 10 lat
Najwyżej oprocentowanymi obligacjami są, ?dziesięciolatki?. Ich oprocentowanie jest zmienne i obecnie, w pierwszym roku odsetkowym wynosi 6,00 proc. Dziesięciolatki, gwarantują realny zysk, niezależnie od poziomu inflacji, a to dzięki marży dodawanej do obliczanego co roku, aktualnego poziomu inflacji, która wynosi 3,00 proc. Podobnie jak w przypadku dwulatek i czterolatek, wszyscy posiadacze dziesięcioletnich papierów dłużnych mają możliwość ich wcześniejszego wykupu. Jednak trzeba się wówczas liczyć ze zmniejszeniem odsetek o 2 zł (w przypadku DOS i COI jest to 1 zł), z każdej obligacji przedstawionej do wcześniejszego wykupu. Zwolnienie z tej opłaty dotyczy inwestorów dokonujących przedterminowego wykupu w ramach realizacji emerytury z konta IKE. Ich aktualne oprocentowanie wynosi w pierwszym roku odsetkowym 6,00 proc.

Klauzula dotycząca sprzedaży

Sprzedaż i obsługę detalicznych obligacji skarbowych prowadzi PKO Bank Polski (agent emisji). Obligacje można kupować w oddziałach PKO Banku Polskiego oraz Punktach Obsługi Klientów Domu Maklerskiego PKO BP. Sprzedaż odbywa się również przez Internet (www.zakup.obligacjeskarbowe.pl) oraz centrum telefoniczne 0-801-310-210 lub 081 – 535 66 55 – z zagranicy i przez telefon komórkowy. Posiadacze Konta Inteligo mają możliwość zakupu obligacji bezpośrednio ze swojego internetowego konta bankowego.

O obligacjach Skarbu Państwa
Obligacje skarbowe od wielu lat pozostają popularną formą lokowania kapitału zarówno przez klientów detalicznych jak i różnego rodzaju spółki nieposiadające osobowości prawnej, z wyłączeniem instytucji finansowych, spółek z o.o. i spółek akcyjnych.
Emitentem obligacji skarbowych jest Skarb Państwa, reprezentowany przez Ministra Finansów. Państwo, poprzez sprzedaż obligacji pożycza potrzebne środki od inwestora, gwarantując jednocześnie ich zwrot wraz z zyskiem w postaci odsetek, w określonym terminie.
Istotną cechą obligacji jest to, że właściciel każdego rodzaju papieru może dokonać jego zamiany na papiery z nowej emisji korzystając z preferencyjnych warunków. Można też skorzystać z prawa do wcześniejszego wykupu obligacji i wycofać ulokowany w nich kapitał wraz z naliczonymi odsetkami. Nominał każdej obligacji, niezależnie od jej typu, ustalony jest na kwotę 100 zł.

Obligacje dwuletnie
Oprocentowanie obligacji dwuletnich, czyli popularnie zwanych dwulatek, jest przez cały okres oszczędzania stałe, czyli już w momencie zakupu znany jest przyszły zysk. Kapitalizacja odsetek następuje już po pierwszym roku. Mamy więc do czynienia z korzystnym dla inwestorów procentem składanym – odsetki zostają dodane do kapitału i w drugim roku oprocentowanie jest naliczane od powiększonej sumy. Posiadacze obligacji dwuletnich, którzy zdecydują się ulokować swoje zyski z kończących się inwestycji w nowej emisji obligacji otrzymują atrakcyjną propozycję finansowania. Wtedy, jednostkowy koszt zakupu jednej obligacji zamyka się w kwocie 99,90 zł. Osoby decydujące się na wydłużenie horyzontu oszczędzania nie ponoszą żadnych dodatkowych kosztów.

Obligacje trzyletnie
Jedynymi obligacjami detalicznymi o charakterze rynkowym są trzylatki, czyli papiery notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych oraz na rynku regulowanym BondSpot. W przeciwieństwie do pozostałych typów obligacji, nie można ich przedstawić do przedterminowego wykupu. Różnią się też okresem sprzedaży, sposobem naliczania odsetek oraz częstotliwością wypłaty zysków.
Wypłata odsetek właścicielowi obligacji trzyletnich odbywa się po każdym sześciomiesięcznym okresie odsetkowym. Oprocentowanie trzyletnich papierów skarbowych jest zmienne i uzależnione co pół roku od stopy WIBOR6M. Podobnie jak w przypadku innych obligacji skarbowych właściciel trzylatek może przed terminem wykupu złożyć zlecenie ich zamiany na papiery z nowej emisji. Wówczas nabędzie je z dyskontem, które przynosi dodatkowy zysk.
Wartość nominalna obligacji trzyletnich wynosi 100 zł. Natomiast sprzedawane są według ceny emisyjnej, która może być wyższa, równa lub niższa od wartości nominalnej obligacji. Z reguły cena emisyjna jest równa lub niższa (np. 99,90 zł ? czyli 10 gr mniej, niż wartość nominalna).
Po upływie 3 lat Skarb Państwa wykupuje obligacje za kwotę równą wartości nominalnej oraz wypłaca odsetki należne za ostatni półroczny okres oszczędzania .

Obligacje czteroletnie
Czterolatki mają charakter oszczędnościowy i ze względu na swoje bezpieczeństwo, poziom oprocentowania i czas trwania stanowią konkurencję dla lokat bankowych. Charakteryzują się zmiennym oprocentowaniem, które opiera się na poziomie inflacji powiększonym o marżę odsetkową. Marża ta zapewnia zwrot z inwestycji zawsze wyższy od inflacji. W przypadku tego typu papierów występują cztery okresy odsetkowe, co oznacza, że rozliczenie i wypłata odsetek następuje co roku.
Istnieje także możliwość zarówno wycofania się z inwestycji w trakcie okresu oszczędzania jak i zamiany starych, zapadających papierów na nowe, dzięki czemu uzyskuje się 10-gr dyskonto w cenie każdej nabywanej obligacji.

Obligacje dziesięcioletnie
Charakteryzują się, podobnie jak czterolatki, zmiennym oprocentowaniem, które opiera się na poziomie inflacji w danym roku oraz na marży odsetkowej. Ich oprocentowanie zmienia się co roku, w zależności  od zmian stopy inflacji a kapitalizacja odsetek, których wypłata następuje przy wykupie papierów po 10 latach, następuje co roku.
Dziesięciolatki, jako jedyne obligacje skarbowe, mogą być kupowane w ramach Konta IKE Obligacje. Inwestowanie poprzez Indywidualne Konto Emerytalne oznacza, że zysk z inwestycji w obligacje skarbowe nie podlega opodatkowaniu od zysków kapitałowych przy spełnieniu warunków ustawowych. W 2012 roku limit wpłat w ramach IKE ustalony został na kwotę 10 578 zł, co pozwala na zakup 105 sztuk obligacji dziesięcioletnich.

www.zakup.obligacjeskarbowe.pl

Odwiedź inne serwisy grupy www.FinanseOsobiste.pl
www.nieruchomosciowo.biz
www.UbezpieczeniaPoLudzku.pl
www.poznajTFI.pl
www.AlternatywneInwestycje.com

Tagi: , , , ,

Podobne artykuły :