Finanse osobiste  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl

KANAŁ RSS

Zasubskrybuj nowości w serwisie przez kanał RSS

Prawie wszystko o produktach strukturyzowanych

10 września 2008

Czym charakteryzują się produkty strukturyzowane? Odpowiedzi nie da się sprowadzić do jednego zdania. Cechą produktów strukturyzowanych jest różnorodność, zarówna ta związana z instrumentami finansowymi mogącymi wchodzącymi w skład produktu, jak i parametrem uczestnictwa w osiągniętych zyskach i poziomu gwarancji kapitału.


Możliwości konstrukcji produktu strukturyzowanego są nieograniczone i zależą od preferencji oraz zamożności klientów ? od uszytego na miarę rozwiązania spełniającego indywidualne preferencje zamożnego inwestora (High Net Worth Individual), do standardowych, z góry już ustalonym profilem ryzyka, czasem trwania i partycypacją w potencjalnych zyskach, przeznaczonych do szerszej grupy inwestorów produktów.

Historia

Produkty strukturyzowane są klasą aktywów, która rozwija się od dłuższego już czasu. Już w latach 70tych XX wieku firmy ubezpieczeniowe oferowały na rynku obligacje gwarantujące kapitał. Ważnym etapem rozwoju tych aktywów było uruchomienie w Londynie giełdy LIFFE (London International Financial Futures Exchange). To wydarzenie otworzyło drogę do powstania i rozwoju rynku instrumentów pochodnych, w szczególności opcji. Zaufanie, jakie towarzyszyło obrotowi instrumentami pochodnymi, w połączeniu z jakością instytucji finansowych gwarantujących te instrumenty, spowodowały rozwój rynku i pojawienie się na nim nowych rozwiązań inwestycyjnych ? wczesnych form produktów strukturyzowanych. Właściwie od debiutu do początku XXI wieku rynek nie rozwinął się znacznie. Dopiero w latach 2002 ? 2003 na rynku pojawiły się nowe instrumenty ? ?precipice bonds?. Ich zaletą było oferowanie wyższej stopy udziału w zysku. Przy założeniu wzrostów na rynku kusiły potencjałem wysokich zwrotów. Z drugiej strony nie gwarantowały kapitału i zakładały dodatkową karę w sytuacji spadków. Rynek poszedł w dół i wielu inwestorów spostrzegło się, że traciło 2% przy każdym 1% spadku rynku. Nie jest zaskoczeniem, że te instrumenty nie są często spotykane w dzisiejszych czasach.

Rynek dziś

Dziejesz rynek produktów strukturyzowanych w krajach Starej Unii jest bardzo rozwinięty. Wielkość poszczególnych rynków wiąże się bezpośrednio z zamożnością społeczeństwa.
W Polsce produkty strukturyzowane obecne są od roku 2000. Wtedy właśnie banki BPH i WBK wprowadziły na rynek pierwsze lokaty strukturyzowane. Wraz z rozwojem gospodarczym i wzrostem zamożności Polaków pojawia się potencjał na rozwój rynku produktów strukturyzowanych. W tym momencie ilość instytucji, proponujących inwestorom tego rodzaju rozwiązania zwiększa się. Większa ilość oferujących wpływa na różnorodność rynków i sektorów dostępnych dla inwestorów.

Jak działają produkty strukturyzowane?

Kapitał inwestora jest podzielony na dwie części. Po pierwsze zdecydowanie większą część kapitału przeznaczona jest na zakup obligacji zerokuponowej. Celem obligacji jest zagwarantowanie w określonym czasie w przyszłości zwrot całości lub części zainwestowanego kapitału.
Jak działa obligacja zerokuponowa? Budowa obligacji zerokuponowej opiera się na założeniu, że podczas życia obligacji nie występują płatności odsetek w zamian za pożyczony nominał. W zamian za to cena obligacji jest zdyskontowana i jej wartość przed datą wykupu jest niższa od nominału. Jej bieżąca wartość uzależniona jest od długości okresu do zapadnięcia i od obowiązujących na rynku stóp procentowych, które mają wpływ na współczynnik dyskontujący. Zależność jest następująca – im dłuższy okres do zapadalności tym wyższe stopy, i tym samym niższe koszty obligacji.
Podsumowując, im dłuższy wymagany termin zaangażowania kapitału w produkt strukturyzowany, tym niższe koszty obligacji i tym samym większa kwota z całości zainwestowanego kapitału mogąca być przeznaczona na zakup instrumentów finansowych dających potencjał wysokich zwrotów.
Zakup instrumentów finansowych ma zapewnić zwrot wyższy niż zwrot jaki można osiągnąć z inwestycji w wolne od ryzyka obligacje. Te instrumenty to pochodne, dające możliwość zwielokrotnienia potencjalnych zysków. Banki wystawiające produkty strukturyzowane przeprowadzają analizy rynków, na których istniej możliwość wzrostu wartości kapitału. Jeżeli analizy się sprawdzą zwrot z produktu strukturyzowanego może być nieograniczony. W przypadku, gdy analitycy źle ocenili perspektywy danych rynków straty inwestora są w mniejszym lub większym stopniu ograniczone.

Korzyści związane z inwestycją w produkty strukturyzowane

Produkty strukturyzowane są ciekawym pomysłem dla inwestorów niechętnie podejmujących lub zwiększających swoją ekspozycję na ryzyko zmian cen na rynku, ale zainteresowanych uczestniczeniem w potencjalnych wzrostach na rynku. Produkty strukturyzowane są również bardzo dobrym rozwiązaniem dla poszukujących dywersyfikacji ryzyka swojego portfela inwestycyjnego. Produkty strukturyzowane dają dostęp do rynków i rozwiązań inwestycyjnych, które nie są dostępne poprzez zakup jednostek tradycyjnych funduszy. Inwestor może zacząć zarabiać na rynków surowców i towarów, funduszy hedge i zagranicznych rynków forex. Produkty strukturyzowane mogą być mieszanką różnorodnych klas aktywów, indeksów czy koszykiem indywidualnie dobranych spółek.

Co inwestor powinien wiedzieć zanim zdecyduje się na zakup produktu strukturyzowanego?

Korzyścią z uzupełnienie swojego portfela o produkt strukturyzowany jest uzyskanie dostępu do rynków, które nie są dostępne przez inwestycję w tradycyjne fundusze. W odróżnieniu do tradycyjnych funduszy inwestycyjnych, w przypadku większości produktów strukturyzowanych, inwestor nie jest uzależniony od zdolności i stylu osoby zarządzającej funduszem. Dodatkowo przed decyzją zakupu produktu strukturyzowanego inwestor wie, w jakiej części gwarantowany jest jego kapitał, w jakim stopniu będzie uczestniczył w potencjalnych zyskach i czy te zyski są w jakiś sposób ograniczone. Te warunki nie ulegną zmianie podczas trwania produktu. Oczywiście trzeba być świadomym, że uzyskany zwrot może okazać się niesatysfakcjonującym, ale możliwości strat są na pewno ograniczone.
Wybór produktu strukturyzowanego musi być oparty o analizę skłonności inwestora do ponoszenia ryzyka. Chodzi o wyważenie skłonności do poniesienia straty (procent gwarantowanego kapitału) i oczekiwanych zwrotów z bardziej ryzykownych instrumentów finansowych.
Pamiętać trzeba, że gwarancja kapitału występuje w sytuacji, gdy produkt strukturyzowany trzymamy do momentu jego wygaśnięcia, a wcześniejsze wyjście z inwestycji może wiązać się z poniesieniem dodatkowych kosztów.

Koszty i czas trwania inwestycji

Produkt strukturyzowany jest inwestycją o ograniczonym horyzoncie czasowym. W dacie zapadalności inwestor otrzymuje wypłatę kapitału plus zyski jakie zostały osiągnięte. Typowy okres trwanie produktów strukturyzowanych to 4, 5 lat, ale zdarzają się również krótsze terminy. Koszty są wkalkulowane w produkt. To oznacza, że ?bierzesz to co widzisz?. Wszystkie opłaty i koszty są wbudowane w produkt strukturyzowany i po zainwestowaniu inwestor nie musi ponosić żadnych dodatkowych kosztów.

Efektywność podatkowa

Produkty strukturyzowane opakowane w polisę ubezpieczeniową w porównaniu z inwestycją w tradycyjne fundusze, akcje lub inne instrumenty finansowe dają inwestorowi jeszcze jedną ważną korzyść ? efektywność podatkową. Zyski osiągnięte z tego rodzaju inwestycji zwolnione są z 19% podatku od zysków kapitałowych. www.nwai.pl

logonwai

Przeczytaj inne artykuły o produktach strukturyzowanych:
Lokaty strukturyzowane,
Produkty strukturyzowane – czym są i do kogo są skierowane,
Jesienne grzybobranie produktów strukturyzowanych,
Produkty strukturyzowane ? fakty i mity,
W co inwestować w 2008 roku: Lokaty Strukturyzowane,
2008 – rok lokat strukturyzowanych

Przejdź do spisu treści ponad 1000 porad finansowych zawartych na portalu ,

Przejdź na bloga www.blog.finanseosobiste.pl ,

Przejdź do działu Nowe produkty finansowe

Tagi:

Podobne artykuły :