Finanse osobiste  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl

KANAŁ RSS

Zasubskrybuj nowości w serwisie przez kanał RSS

Jednostki indeksowe MiniWIG20

12 września 2005

Jednostki indeksowe obok kontraktów terminowych i opcji należą do instrumentów finansowych, które pozwalają osiągać zyski zarówno na wzrostach jak i spadkach rynku akcji. Co warto wiedzieć na ich temat i jakie możliwości dają inwestorom?


1. Czym są jednostki MiniWIG20?
2. Możliwości inwestowania w jednostki MiniWIG20
3. Zalety inwestowania w jednostki MiniWIG20
4. Jak zacząć inwestować w MiniWIG20?
5. Przykładowe transakcje z wykorzystaniem jednostek
6. Strategia inwestycyjna z zastosowaniem jednostek MiniWIG20

1. Czym są jednostki MiniWIG20?
Początki jednostek indeksowych sięgają lat dziewięćdziesiątych i rynku amerykańskiego. W Polsce na GPW zadebiutowały w 2000 roku. Jednostka MiniWIG20 umożliwia inwestycję niemal równoważną nabyciu portfela akcji wchodzących w skład indeksu WIG20.

2. Możliwości inwestowania w jednostki MiniWIG20

a) Kupno jednostek
Jeśli inwestor przewiduje wzrost wartości indeksu WIG20, powinien zakupić jednostki MiniWIG20, gdyż jego cena będzie rosła wraz z indeksem.

Nabywca jednostek może zakończyć inwestycję na dwa sposoby:

– poprzez wykonanie jednostki, co oznacza otrzymanie od tzw. wystawcy kwoty rozliczenia równej 1/10 wartości indeksu WIG20 na otwarciu sesji w dniu następnym.

– poprzez sprzedaż jednostki na rynku, czyli zajęcie pozycji odwrotnej do posiadanej.

Dzięki tym dwóm formom zakończenia inwestycji inwestor ma możliwość wyboru, która z nich przyniesie mu większe w danej chwili korzyści.

b) Wystawienie jednostek (sprzedaż)

Inwestor przewidujący spadek wartości indeksu powinien wystawić jednostki indeksowe. W takim przypadku osiągnie zysk wraz ze spadkiem indeksu WIG20.W odróżnieniu od kupna jednostek wystawienie wiąże się z wpłaceniem jedynie części zapłaty ? tzw. depozytu zabezpieczającego.

Wystawca jednostek kończy inwestycję kupując, jednostki czyli zajmując pozycję odwrotną do posiadanej.

 

Wzrost wartości WIG 20

Spadek wartości WIG 20

Zakup jednostki indeksowej

Zysk (+)

Strata (-)

Wystawienie (sprzedaż) jednostki

Strata (-)

Zysk (+)

3. Zalety inwestowania w jednostki MiniWIG20

– Obniżenie ryzyka dzięki inwestycji w indeks obejmujący 20 największych i najbardziej płynnych spółek giełdowych,
– Niski koszt i prostota inwestycji. Nabycie jednostek odbywa się podczas jednej transakcji. Dzięki temu inwestor ponosi mniejsze koszty niż w przypadku zakupu akcji firm z WIG20 w oddzielnych transakcjach.
– Do inwestycji wystarczy niewielki kapitał – ok. 200 zł,
– Bezterminowość inwestycji.3. Zalety inwestowania w jednostki MiniWIG20

4. Jak zacząć inwestować w MiniWIG20?

Podobnie jak w przypadku innych instrumentów finansowych notowanych na GPW, niezbędne jest posiadanie rachunku w biurze maklerskim. Dodatkowo każdy klient musi posiadać NIK (numer identyfikacyjny klienta) potrzebny do inwestowania na rynku instrumentów pochodnych.

Wartość jednostki MiniWIG20 jest wyrażona w złotych i teoretycznie stanowi 1/10 wartości indeksu WIG20. Dla przykładu, gdy poziom indeksu WIG20 wynosi 1800 pkt, cena jednostki powinna wynosić 180 zł. Należy pamiętać, że pomimo iż zmiana ceny powinna dokładnie odzwierciedlać zmianę wartości indeksu, w praktyce zdarzają się niewielkie różnice. Spowodowane są o?ne głównie faktem, iż o cenie decyduje popyt i podaż na rynku.

5. Przykładowe transakcje z wykorzystaniem jednostek

a) Nabycie jednostek indeksowych, czyli zajęcie pozycji długiej

– inwestor nabył jednostkę po cenie 180 zł,
– po kilku dniach, tygodniach cena wzrosła o 10% do 198 zł,
– inwestor zadowolony z wysokości ceny realizuje zyski i zamyka pozycję poprzez wykonanie jednostki lub jej sprzedaż. Jeżeli zysk wynosi więcej niż 10%, bardziej opłaca się sprzedać.

Przyjmując, że inwestor sprzedaje jednostkę po cenie 198 zł osiąga zysk w wysokości 18 zł (180+10%)
Stopa zwrotu z zainwestowanego kapitału wynosi 10%
Od zysku należy odjąć koszt prowizji biura maklerskiego, która wynosi łącznie ok. 9 zł za kupno i sprzedaż jednostek.

18 zł zysku – 9 zł prowizji = 9 zł realnego zysku
Realna stopa zwrotu z kapitału wynosi 5%

b) Wystawienie jednostek indeksowych, czyli zajęcie pozycji krótkiej

– inwestor wystawia (sprzedaje) jednostkę indeksową po cenie 180 zł,
– po kilku dniach, tygodniach jej cena spada o 10% do 162 zł,
– inwestor zadowolony z wysokości ceny realizuje zyski i zamyka pozycję poprzez odkupienie jednostek (zajęcie pozycji odwrotnej)

Przyjmując, że inwestor sprzedaje jednostkę po cenie 162 zł osiąga zysk w wysokości 18 zł (180-10%)

Ze względu na to, że zaangażowanie finansowe inwestora posiadającego pozycję krótką ogranicza się do wysokości wniesionego depozytu zabezpieczającego, zysk oraz stopa zwrotu z zainwestowanego kapitału przedstawia się zupełnie inaczej.

Przyjmując wysokość depozytu w wysokości 8% inwestor wpłaca 14,4 zł (180 zł x 8%)

Ponieważ zysk z inwestycji wynosi 18 zł stopa zwrotu z zainwestowanego kapitału wynosi 125% (14,4 zł + 125% = 18 zł)

Od zysku należy odjąć koszt prowizji biura maklerskiego, która wynosi łącznie ok. 9 zł za kupno i sprzedaż jednostek.

18 zł zysku – 9 zł prowizji = 9 zł realnego zysku
Realna stopa zwrotu z kapitału wynosi 62,5%

Wnioski:

Przedstawiony przykład pokazuje jednoznacznie, że o wiele bardziej dochodową inwestycją jest wystawienie (sprzedaż jednostek). Dzięki depozytowi zabezpieczającemu spadek indeksu WIG20 przynosi zyski kilkukrotnie wyższe niż w przypadku zajęcia pozycji długiej i jego zwyżki. Jest to strategia przewidziana na wypadek korekty na GPW, podczas której indeks spada o 10%. Oczywiście spadek mniejszy lub większy zmieni proporcje zysków.

Jednostki MiniWIG20 są bardzo ciekawą alternatywą dla kontraktów terminowych i opcji przede wszystkim ze względu na niewielki kapitał niezbędny to inwestowania.

6. Strategia inwestycyjna z zastosowaniem jednostek MiniWIG20

Przykładowa strategia ta ma na celu zwiększenie dochodów z tradycyjnych lokat bankowych lub obligacji podczas niekorzystnej koniunktury na GPW.

Założenia:
– kwota kapitału do zainwestowania 10000 zł,
– wysokość wymaganego depozytu zabezpieczającego 8%,
– spadek indeksu WIG 20 o 10% w okresie 1 roku,
– wartość indeksu na początku inwestycji 2000 tys. pkt.,
– oprocentowanie rocznej lokaty terminowej w banku X = 6% przed opodatkowaniem od lokat.

Realizacja:
1. Inwestor wpłaca depozyt zabezpieczający na rachunek maklerski w kwocie 800 zł (10000 x 8%)
2. Wystawia (sprzedaje) 50 jednostek MiniWIG20 (50 x 200 zł) = 10000 zł
3. Pozostałą gotówkę tj. 9200 zł lokuje w banku na rocznej lokacie na 6%.

Wyniki inwestycji:
1. Przy spadku indeksu WIG20 o 10% inwestor osiągnie zysk w wysokości 1000 zł (10000 zł x 10%)
2. Koszty prowizji za zakup i sprzedaż jednostek to ok. 450 zł, ( 9 zł x 50 jednostek), co daje realny zysk 650 zł (1000 zł – 450 zł)
3. Zysk z lokaty terminowej wynosi 9200 zł x 6% = 552 zł – podatek od zysków z lokaty 104,88 zł = realny zysk z lokaty 447,12 zł
4. Łączne dochody z jednostek MiniWIG20 i lokaty wynoszą 650 zł + 447,12 zł = 1097,12 zł
5. Realny zysk z wykorzystaniem lokaty i jednostek indeksowych wynosi 10,97 %, (10000 zł x 10,97% = 1097,12zł)
6. Dzięki zastosowaniu przedstawionej strategii inwestor osiągnął zysk dwukrotnie większy niż z tradycyjnej lokaty.

Powyższy przykład obrazuje jak można wykorzystać niezbyt korzystną koniunkturę giełdową i osiągnąć względnie wysoki zysk nie podejmując przy tym zbyt dużego ryzyka.

Jak już wspominałem przy okazji innych porad każda forma inwestycji wymaga posiadania określonego kapitału. Jego wysokość determinuje w znacznym stopniu wiele decyzji podejmowanych na rynku kapitałowym. Generalnie im większy kapitał posiadamy, tym większe mamy możliwości. Mając to na uwadze inwestowanie w jednostki MiniWIG20 zaliczyłbym do atrakcyjnych form lokowania kapitału, ale do kwoty posiadanego kapitału 20 000 – 25 000 zł. Dysponując większą kwotą warto zwrócić uwagę na inwestowanie na rynku walutowym FOREX. W ostatnim czasie na polskim rynku ta forma lokowania kapitału zyskuje coraz większą popularność. Do niedawna była o?na dostępna jedynie dla inwestorów instytucjonalnych lub zamożnych indywidualnych. Rozwój internetu, platformy transakcyjne i konkurencja spowodowały obniżenie cen usług jak również kwot kapitału niezbędnego do rozpoczęcia lokowania wolnych środków na rynku FOREX.

W tekście użyłem przykładowej wysokości oprocentowania lokat terminowych w wysokości 6%, jak również prowizji od zawarcia transakcji w wysokości 9 zł.
Wartości depozytów oraz opłat ulegają w ostatnich latach systematycznym obniżkom.

Przejdź do spisu treści blisko 800 porad finansowych zawartych na portalu ,

Przejdź na bloga www.blog.finanseosobiste.pl ,

Przejdź do działu Nowe produkty finansowe

Tagi: ,

Podobne artykuły :