Finanse osobiste  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl

KANAŁ RSS

Zasubskrybuj nowości w serwisie przez kanał RSS

Jaki wybrać fundusz inwestycyjny?

15 listopada 2007

Uczestniczenie w funduszu inwestycyjnym, jako forma dokonywania inwestycji na rynku finansowym może zadowolić zarówno osoby o większym temperamencie inwestycyjnym, jak i te bardziej nastawione na spokojne inwestowanie. Dzieje się tak dlatego, że oferta funduszy jest dzisiaj tak szeroka, iż może zadowolić każdego inwestora.


Coraz częściej zamiast trzymać pieniądze na nisko oprocentowanych kontach lub zamrażać je na lokatach, wykupujemy jednostki uczestnictwa w funduszach. Mają one tę przewagę, że przynoszą wymierne zyski, a naliczanie podatku od zysków kapitałowych następuje w nich dopiero przy zakończeniu inwestycji.

Specjaliści radzą, że warto podjąć wysiłek zainwestowania w fundusz inwestycyjny, mimo że jego wybór nie jest sprawą prostą. Decyzję o tym, jaki typ i który konkretnie fundusz wybrać, każdy musi podjąć samodzielnie po starannej analizie swoich finansowych potrzeb, możliwości i oczekiwań oraz szczerej odpowiedzi na pytanie, jak duży poziom ryzyka jest w stanie zaakceptować.

Dopiero potem można wybrać jeden lub kilka funduszy z około 300 dostępnych w Polsce. Efekt może przerosnąć najśmielsze oczekiwania, a w razie pomyłki zawsze można zmienić preferencje.

Fundusze pieniężne

To propozycja dla osób myślących przede wszystkim o ochronie kapitału, polecane są dla krótkoterminowych inwestycji. Uważane są za najbezpieczniejsze z wszystkich funduszy, ponieważ głównym obszarem ich inwestycji są lokaty bankowe, bony skarbowe oraz obligacje krótkoterminowe. Ryzyko poniesienia strat w ich wypadku jest bliskie zeru, natomiast wiąże się to także ze stosunkowo niewielką stopą zwrotu, która nieznacznie przewyższa oprocentowanie lokat bankowych. Stopa zwrotu jest niska 4-5% w skali roku, ale za to pewna.

Fundusze obligacji

Również uważane za bezpieczne, jednak nie aż tak jak fundusze pieniężne, jednak w specyficznych warunkach mogą przynosić straty – jeśli ceny obligacji spadają. Lokują one swoje aktywa głównie w obligacje i bony skarbowe, ale konsekwencją takiego postępowania jest fakt, że wartość jednostek uczestnictwa zależy nie tylko od oprocentowania obligacji, lecz także od trendu na rynku papierów skarbowych. To propozycja dla osób, które zdecydowanie stronią od ryzyka. Stopa zwrotu w obecnych warunkach powinna sięgać 4-6%. Najkorzystniej kupować je, kiedy stopy procentowe w kraju są wysokie, ale są szanse na ich spadek. Ryzykowne są kiedy stopy są niskie, a mogą iść w górę (czyli teraz).

Fundusze stabilnego wzrostu

To w zasadzie nadal fundusze obligacji, lecz z niewielkim udziałem akcji w portfelu (do 30%), co pozwala im na powiększanie dochodów przy korzystnej koniunkturze na rynku akcji i osiągać wyższe zyski w długim terminie. Jest to dobre rozwiązanie dla osób, które nie chcą ponosić wysokiego ryzyka, ale chętnie skorzystałyby choćby w niewielkim stopniu z dobrej koniunktury giełdowej. Jeśli zaś koniunktura jest niekorzystna, to spadek cen akcji nie jest zbyt dotkliwie odczuwalny, ponieważ udział akcji w portfelu jest stosunkowo niewielki.

Fundusze zrównoważone

To nieco bardziej agresywna forma inwestowania, ponieważ udział akcji w portfelach może sięgać nawet do 60%, przez co są one bardziej podatne na wydarzenia na giełdzie. W praktyce więc wyniki takich funduszy bardziej zależą od koniunktury na rynku akcji niż obligacji. Część obligacyjna ma tylko stabilizować wyniki w dłuższym okresie. Fundusze tego typu są w stanie wypracować kilkanaście procent zysku rocznie (w ekstremalnie korzystnych warunkach nawet 30%), jednakże jeśli na giełdzie mamy bessę, stopa zwrotu może być ujemna. To raczej propozycja dla osób o długoterminowym podejściu do inwestycji. Nie bez znaczenia jest też sam moment jej rozpoczęcia. Jeśli trend na giełdzie zmieni się na spadkowy, lepiej przenieść środki do bezpieczniejszych funduszy.

Fundusze mieszane

Mogą modyfikować swoje strategie w zależności od wydarzeń rynkowych i stać się funduszami stabilnego wzrostu lub funduszami akcji. Ich portfele mogą zawierać nawet 100% akcji lub 100% obligacji ? wszystko zależy do tego, jak na koniunkturę patrzy analityk zarządzający funduszem. W praktyce jednak sytuacje, w których fundusze stawiają wszystko na jedną kartę (100% zaangażowania w akcje lub obligacje) w zasadzie się nie zdarzają. Zmienia się tylko udział danej klasy aktywów w portfelu, a osiągane stopy zwrotu osiągają wyniki zbliżone do funduszy stabilnego wzrostu i zrównoważonych. Wszystko więc zależy od koniunktury giełdowej i oceny zdarzeń przez zarządzających funduszem. To także długoterminowa propozycja.

Fundusze akcji

Najbardziej agresywna, wśród tradycyjnych, forma lokaty kapitału, ale w sprzyjających okolicznościach dająca bardzo zadowalające rezultaty. Udział akcji w portfelu zwykle przekracza 70%, wobec czego ich wyniki ściśle uzależnione są od koniunktury giełdowej. Jednak i w tej grupie możemy dokonać kilku rozróżnień, ponieważ takie fundusze mogą mieć różną politykę inwestycyjną. Niektóre skupiają się na akcjach dużych i płynnych spółek, inne wybierają raczej firmy o mniejszej kapitalizacji, za to szybko się rozwijające. Zyski rzędu 40, a czasem więcej procent nie są rzadkością (obecnie najlepszy fundusz może pochwalić się ponad 90%-wą stopą zwrotu za ostatnie 12 miesięcy). Możliwy jest także dobór spółek według sektorów gospodarki ? np. informatycznych, energetycznych, producentów dóbr konsumpcyjnych itp. Obecnie w Polsce nie ma jeszcze funduszy sektorowych. Jest to propozycja długoterminowej lokaty kapitału, ale strategia ?kup i trzymaj? wcale nie musi się sprawdzić. Warto elastycznie podchodzić do inwestycji i w razie czego zrealizować zyski. Bo tak, jak dynamicznie rosną jednostki uczestnictwa w trakcie hossy, tak równie dynamicznie mogą tracić w razie bessy.

Fundusze zagraniczne

Polacy mogą także inwestować swoje oszczędności poza granicami kraju za pośrednictwem funduszy zagranicznych. Mogą to być fundusze skupione wyłącznie na obligacjach, mogą to być fundusze akcji, które skupiają się bądź na poszczególnych sektorach gospodarki światowej, bądź na różnych regionach świata ? np. fundusze azjatyckie, fundusze akcji Europy Środkowej, fundusze akcji japońskich czy amerykańskich. Wariantów i odmian dostępnych funduszy jest bardzo wiele, nie sposób ich wszystkich wymienić. Choć fundusze zagraniczne są często polecane choćby dla dywersyfikacji ryzyka inwestycyjnego, w praktyce niewielu inwestorów korzysta z ich możliwości. Działa tutaj zasada ?inwestuję blisko domu?. Większość inwestorów woli, kiedy ich pieniądze są lokowane w akcje spółek, które znają, lub o których mogą się szybko czegoś dowiedzieć. Tymczasem w Polsce niewiele osób jest w stanie wymienić nazwy prężnie rozwijających się firm chińskich czy brazylijskich. Jednakże unikanie zagranicznych inwestycji nie jest tylko polską specyfiką i dotyczy także krajów rozwiniętych. Np. 87 proc. inwestujących Amerykanów nigdy nie próbowało pomnożyć swoich środków poza granicami USA.

Lokaty z funduszem

W ostatnim czasie sporą popularnością w Polsce cieszą się produkty nazwane lokatami z funduszem. Lokaty te gwarantują stałą i określoną już w momencie przystąpienia do inwestycji stopę zwrotu, która może zostać powiększona, jeśli inwestycje w fundusz okażą się trafione. Niewielka część środków pracuje bowiem w funduszach inwestycyjnych (mogą to być różne fundusze ? np. akcji polskich, azjatyckich, surowcowe etc.) i może przynosić dodatkowy dochód. Jeśli dochodu nie udaje się wypracować, uczestnicy otrzymują tylko gwarantowany zysk. Czasem gwarancja ogranicza się wyłącznie do ochrony kapitału (zysk 0 proc.), zwykle jednak jest to jednak zysk, choć niższy niż na porównywalnej w danym okresie lokacie bankowej.

Fundusze nieruchomości

Osobną kategorią funduszy są fundusze nieruchomości. W zależności od swojego profilu fundusze te inwestują w nieruchomości komercyjne typu biurowce, centra handlowe czy magazyny lub mieszkaniowe. Niektóre z nich łączą wszystkie elementy rynku. Przeważnie są to inwestycje obliczone na wiele lat ? pieniądze są wypłacane uczestnikom co pięć lub nawet 10 lat. Fundusze te mają charakter zamknięty ? przystąpić do nich można tylko w okresie prowadzenia zapisów, a nie w dowolnym momencie. Inwestorzy otrzymują nie jednostki uczestnictwa, które można w każdej chwili umorzyć, lecz certyfikaty inwestycyjne, którymi zwykle można obracać na giełdzie, choć trzeba pamiętać, że ich płynność jest przeważnie znikoma i sytuacja w której dochodzi zaledwie do kilku transakcji w miesiącu nie należy do rzadkości.

Fundusze zamknięte

Nie tylko fundusze nieruchomości mogą mieć charakter funduszu zamkniętego. Również inne rodzaje inwestycji mogą mieć taką formę. Jest ona cenionym rozwiązaniem, jeśli taki fundusz ma nieco inny charakter działania ? inwestuje w mało płynne aktywa jak choćby nieruchomości, lub udziały firm, które nie są notowane na giełdzie.

Fundusze surowcowe

W ostatnich latach tego typu fundusze zdobyły wielką popularność na świecie, choć w Polsce żaden nie powstał. Tego typu inwestycje opierają się na lokowaniu na bardzo płynnych rynkach surowcowych. Przedmiotem handlu stają się kontrakty terminowe np. na ropę, miedź, złoto lub inne metale, a bardziej wyspecjalizowane fundusze dokonują także transakcji na giełdach towarowych handlując np. kontraktami na kawę, kukurydzę, sok pomarańczowy czy półtusze. Polskie giełdy towarowe są zbyt małe, by można było prowadzić tego typu działalność na większą skalę.

Fundusze hedgingowe

Przedmiotem ich inwestycji może być wszystko, a zysk może pochodzić zarówno ze wzrostu, jak i spadku cen akcji, surowców, towarów czy kursów walut. W założeniach fundusze hedgingowe mają chronić inwestorów przed ryzykiem, w praktyce wykorzystywane są one do spekulacji na wielką skalę. Ocenia się że tego rodzaju instytucje zarządzają aktywami o wartości 1,6 biliona dolarów! Ich podstawowym zadaniem jest wypracowywanie zysków bez względu na bieżącą koniunkturę na rynkach finansowych.

Internetowe centrum inwestycyjne naszego portalu oferuje wiele praktycznych narzędzi. Wśród nich jest wyszukiwarka funduszy spełniających określone kryteria oraz codzienne informacje o notowaniach funduszy:

Aktualności z działu Fundusze Inwestycyjne:
http://www.inwestycje.pl/fundusze_inwestycyjne
Miary ryzyka:
http://www.inwestycje.pl/fundusze_inwestycyjne/miary_ryzyka
Notowania funduszy inwestycyjnych:
http://www.inwestycje.pl/fundusze_inwestycyjne/notowania_funduszy
Profile funduszy inwestycyjnych:
http://www.inwestycje.pl/fundusze_inwestycyjne/profile_funduszy
Ranking funduszy inwestycyjnych:
http://www.inwestycje.pl/fundusze_inwestycyjne/ranking_funduszy
Wykaz funduszy inwestycyjnych w Polsce:
http://www.inwestycje.pl/fundusze_inwestycyjne/wykaz_dostepnych_tfi;8945;0.html

Szukając optymalnego funduszu, poza wyborem czasu inwestycji należy uwzględnić poziom ryzyka, który możemy zaakceptować. Tu podstawowa zasada brzmi: im jest ono wyższe, tym więcej funduszy akcji powinno znaleźć się w naszym portfelu. Wiedząc to, problemem może być już tylko określenie własnego profilu inwestora.
Jedną z propozycji, która to ułatwia, jest formularz ankiety, który pomaga ustalić, jakim jesteś inwestorem:
Ankieta ? sprawdź swój profil inwestora:

http://www.inwestycje.pl/profil_inwestora

inwestycje.plAutorem jest Pani Sylwia Hucik Gaicka
Tekst pochodzi z Portalu www.inwestycje.pl
Serdecznie dziękuję za jego udostępnienie.
www.inwestycje.pl

Powrót na górę strony >>> kliknij

Przejdź do spisu treści ponad 1000 porad finansowych zawartych na portalu ,

Przejdź na bloga www.blog.finanseosobiste.pl ,

Przejdź do działu Nowe produkty finansowe

Tagi:

Podobne artykuły :