Finanse osobiste  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl

KANAŁ RSS

Zasubskrybuj nowości w serwisie przez kanał RSS

Fundusze słabo wychodzą na timingu

13 listopada 2007

Wykorzystanie timingu częściej prowadzi do niższych stóp zwrotu, niż przynosi pozytywne efekty. Najważniejszy jest trafny dobór spółek do portfela czy zaplecze analityczne.


Fundusze akcji różnią się między sobą. Niektóre z nich dopuszczają inwestycje w akcje spółek notowanych na zagranicznych giełdach, inne fundusze specjalizują się wyłącznie w inwestycjach w akcje małych spółek. Niuanse w strategiach były dostrzegane wyłącznie przez specjalistów, bo fundusze nie publikowały danych pozwalających na łatwą ocenę jaki styl inwestycyjny reprezentuje zarządzający. Jednak od 2005 roku fundusze na mocy rozporządzenia Ministra Finansów zostały zmuszone do podawania w sprawozdaniach finansowych Stopy Obrotu Portfela (SOP),określającego w jakim stopniu fundusz wykorzystuje timing.

Przejrzysty wskaźnik…

Stopa Obrotu Portfela (SOP) publikowana jest w corocznie aktualizowanym prospekcie informacyjnym. SOP wyliczana jest w dwóch etapach. W pierwszym brana jest pod uwagę różnica między wartością wszystkich transakcji kupna i sprzedaży papierów wartościowych,  a wartością nabyć i umorzeń jednostek uczestnictwa. Otrzymana w ten sposób różnica jest  dzielona przez średnią wartość aktywów w roku. SOP mówi o ile wartość transakcji (skorygowana o transakcje wynikające z wpłat i wypłat klientów) przekracza wartość aktywów, a więc pokazuje z jakim natężeniem zarządzający zmieniał skład portfela.

Najlepszy fundusz miał najniższą SOP

Fundusze mocno się różnią między sobą wartością SOP. Najwyższą wartość wskaźnika ma fundusz PKO Akcji ? aż 4029%, co oznacza że wartość transakcji (po odjęciu wartości nabyć i umorzeń) aż czterdziestokrotnie przekraczała wartość aktywów. Na wynik funduszu nie miało to jednak istotnego, pozytywnego wpływu. Stopa obrotu portfelem może być również ujemna ? przykładowo dla funduszu BPH Akcji Dynamicznych Spółek wynosi ?102%. ? Jeśli wartość transakcji nabyć jest większa niż wartość zakupów akcji to wskaźnik będzie ujemny ? tłumaczy Marcin Winnicki, zarządzający funduszem BPH FIO Akcji Dynamicznych Spółek. ? W naszym przypadku bardzo dobre wyniki, jakie osiągał fundusz spowodowały napływ aktywów co spowodowało że byliśmy kupującym netto. Dodatkowo średnia wartość aktywów mogła być zaniżona, bo początkowo fundusz miał znacznie mniejsze aktywa niż obecnie. BPH FIO Akcji Dynamicznych Spółek lokuje się w ścisłej funduszy ze względu na wyniki, choć jako jeden z niewielu funduszy małych spółek jest wciąż dostępny dla indywidualnych inwestorów.

Co to oznacza dla uczestnika?

Na akcjach dużych spółek timing jest możliwy i dla funduszy z dużymi aktywami jest to jeden z niewielu sposobów osiągnięcia wyniku lepszego od benchmarku, przynajmniej w teorii (drugą może być inwestycja w akcje spółek notowanych na giełdach w krajach regionu). Małe spółki mają zbyt mały udział w aktywach aby istotnie wpłynąć na wyniki dużych funduszy. Z porównania wyników funduszy o wysokiej SOP wynika jednak, że timing przynosi więcej szkód niż pożytku. W gronie 5 funduszy o najwyższym SOP zaledwie jeden ? Legg Mason Akcji zdołał osiągnąć zyski większe od średniej. Wydaje się, że o wyniku funduszu w większym stopniu decyduje trafny dobór spółek niż timing, czyli sprzedawanie w górce i kupowanie w dołku. ? Inwestujemy w akcje spółek przynajmniej w perspektywie 6 miesięcy ? mówi Marcin Winnicki, zarządzający funduszem BPH FIO Akcji Dynamicznych Spółek. ? Nie stosujemy timingu, choć jeśli wzrost cen akcji konkretnej spółki przekroczy kilkadziesiąt procent, możemy zrealizować przynajmniej część zysków. Najważniejsza jest jednak sytuacja w spółce oraz perspektywy rozwoju dlatego każdą spółkę traktuje inaczej.

Wyjątki od zasady

Nie wszystkie zyskowne fundusze stosujące pasywny styl zarządzania mają dobre wyniki. Fundusze DWS czy SEB3 mają najniższe SOP i również najniższe stopy zwrotu ? od początku roku po ok. 14%. Z kolei fundusz Pioneer Małych i Średnich spółek ma doskonałe wyniki choć SOP wynosiła w 2006 r. aż 1500%. W tym przypadku na wysoką wartość wskaźnika mógł mieć dynamiczny wzrost wartości aktywów ? dopiero od lutego 2007 r. Pioneer Pekao TFI zawiesiło przyjmowanie wpłat do funduszu.
Z pewnością znacznie łatwiej jest ocenić SOP jeśli aktywa nie zmieniały się w wyniku zleceń klientów. W przypadku dwóch funduszy małych spółek, które w ubiegłym roku nie przyjmowały wpłat  ? ING Średnich i Małych Spółek oraz DWS Polska Małych Spółek – stopa obrotu portfelem była podobna i wyniosła ok. 50%. Jeśli istnieje ?idealna? wartość SOP to wydaje się że powinna być ona właśnie zbliżona do tej liczby. Zarządzający trzon portfela pozostawia bez zmian bo dominują spółki o długofalowych perspektywach poprawy zysku, ale nie rezygnuje z realizacji zysku jeśli ceny akcji wzrosną zbyt mocno.
Niestety wysokie ceny akcji na warszawskiej giełdzie znacznie ograniczają możliwości utrzymania dotychczasowych wysokich stóp zwrotu przez fundusze akcyjne. ? Wzrost wartości aktywów funduszu oraz znaczny wzrost wycen spółek sprawiają, że będzie trudniej uzyskać wysokie stopy zwrotu funduszu ? konkluduje zarządzający BPH FIO Akcji Dynamicznych Spółek.

Podane w materiale Stopy Obrotu Portfela dotyczą 2006 r.

expander.plAutorem jest Pan Artur Zakrzewski
Tekst pochodzi z zasobów firmy Expander
Serdecznie dziękuję za jego udostępnienie.
www.expander.pl

Przejdź do spisu treści ponad 1000 porad finansowych zawartych na portalu ,

Przejdź na bloga www.blog.finanseosobiste.pl ,

Przejdź do działu Nowe produkty finansowe

Tagi:

Podobne artykuły :