Finanse osobiste  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl

KANAŁ RSS

Zasubskrybuj nowości w serwisie przez kanał RSS

Fundusze inwestycyjne obligacji

2 marca 2006

Fundusze inwestycyjne robią w ostatnich latach prawdziwą furorę. Wartość aktywów funduszy przekroczyła w 2005 roku 61 mld zł. Fundusze inwestycyjne stanowią bardzo atrakcyjną alternatywę wobec coraz niżej oprocentowanych lokat terminowych. Poniżej zamieszczam I część z cyklu Szkoły Finansów Pioneera:Fundusze inwestycyjne obligacji. Zapraszam do lektury.


Szkoła Finansów Pioneera: fundusze obligacyjne

W kręgu obligacji

Kiedy mówimy „obligacja” od razu myślimy „skarbowa”. Ale świat
obligacji jest znacznie bardziej różnorodny. Z tej różnorodności najlepiej
korzystają obligacyjne fundusze inwestycyjne, które swoje portfele budują w
oparciu o te właśnie papiery. Polacy chętnie sięgają po fundusze
obligacyjne, poszukując inwestycji o wysokim poziomie bezpieczeństwa.

Z obserwacji trendów inwestycyjnych w Polsce widać, że większość
osób szuka bezpiecznych inwestycji. Na przykład wśród funduszy Pioneer od
lat najbardziej popularne są fundusze obligacyjne i mieszane, czyli takie,
które inwestują zarówno w obligacje, jak i akcje – mówi Ryszard Trepczyński,
Dyrektor Zespołu Papierów Dłużnych w Pioneer Pekao Investment Management
S.A. Specjaliści od finansów zwracają jednak uwagę, że inwestowanie w
obligacje wiąże się z ryzykiem. Inwestując w obligacje można zarobić więcej
niż na lokacie bankowej ale też w niekorzystnych warunkach ponieść chwilowo
niewielkie straty. Oczywiście tego typu papiery są znacznie bezpieczniejsze
niż akcje, ale charakteryzują się wyższym ryzykiem niż lokaty bankowe. Warto
też pamiętać o kilku prawidłowościach. Rozważmy przypadek pana Jana, który
samodzielnie kupił obligacje 3-letnie. Jeśli będzie je trzymał do wykupu
(odbierając co pół roku lub co rok ustalony w momencie zakupu procent),
wtedy faktycznie może liczyć na zysk gwarantowany przez emitenta obligacji w
momencie sprzedaży. Jeśli jednak pan Jan w ciągu tych trzech lat
potrzebowałby pieniędzy i musiałby sprzedać obligacje wcześniej, wówczas
mogłoby się okazać, że są one mniej warte niż w momencie zakupu, a tym samym
pan Jan mógłby na nich stracić. Jeśli zatem zależy nam na bezpieczeństwie
naszych pieniędzy, warto zastanowić się nad powierzeniem ich specjalistom,
czyli przede wszystkim funduszom inwestycyjnym, których zarządzający będą
się troszczyć o to, jak osiągnąć zysk. – Dewizą Pioneera jest minimalizacja
ryzyka klientów. Oznacza to, że zarządzający funduszami wykorzystują swoją
wiedzę i doświadczenie kierując się taką właśnie filozofią inwestycyjną –
zaznacza Ryszard Trepczyński.

Filozofia w służbie zysku

Filozofia inwestycyjna jest niezwykle ważna, bowiem wyznacza
standardy podejścia do pieniędzy klientów, ale na tym nie kończą się
korzyści z inwestowania w fundusze. Zacznijmy od tego, że fundusz
obligacyjny budując swój portfel korzysta z różnych rodzajów obligacji
(patrz ramka), w tym również z takich, które nie są powszechnie dostępne
(jak np. obligacje emitowane tylko dla klientów instytucjonalnych).
Zarządzający funduszami na bieżąco dokonują także zmian w portfelu. –
Obligacje, w które inwestuje fundusz, są szczegółowo oceniane pod kątem ich
zyskowności, m.in. bierzemy również pod uwagę tzw. rating emitenta
obligacji, czyli potocznie mówiąc jego wiarygodność kredytową. Pioneer ma do
dyspozycji centrum analityczne, które bada na przykład kondycję finansową
emitentów obligacji. Korzystamy przy tym zarówno z analiz rynku polskiego,
jak i z analiz Pioneera na świecie, a tym samym z wiedzy i doświadczenia
naszych zagranicznych specjalistów – mówi Ryszard Trepczyński.

Ponadto zarządzający funduszami kierują się także ogólniejszymi
przesłankami – zarówno ekonomicznymi, takimi jak: PKB, inflacja, stopa
bezrobocia itd., jak i pozaekonomicznymi, np. sytuacją polityczną kraju.

W uproszczeniu można powiedzieć, że najbezpieczniejsze obligacje to
obligacje emitowane przez Skarb Państwa. – Zakładamy, że Skarb Państwa nie
zbankrutuje. Trudno to sobie wyobrazić, ale oczywiście kraje, tak samo jak
przedsiębiorstwa, podlegają ocenie wiarygodności przez wyspecjalizowane
agencje. Rating Polski jest na dobrym tzw. „inwestycyjnym poziomie” –
wyjaśnia Ryszard Trepczyński.

Wiosna za wiosną, jesień za jesienią

Wróćmy do przykładu pana Jana, który samodzielnie kupił 3-letnie
obligacje, ale musiał je sprzedać wcześniej, bo potrzebował pieniędzy. Jak
już powiedzieliśmy, w takiej sytuacji może się okazać, że cena obligacji
będzie mniejsza niż w dniu zakupu. Jeśli jednak pan Jan zainwestowałby w
fundusz obligacyjny, miałby łatwiejszy dostęp do swoich pieniędzy a ryzyko
straty mogłoby okazać się mniejsze. Dlaczego? Są fundusze, które gwarantują
określoną wartość jednostek uczestnictwa (wpłacenie pieniędzy do funduszu
oznacza nabycie określonej liczby jednostek uczestnictwa). Taki charakter ma
na przykład fundusz Pioneer Ochrony Kapitału FIO. Ponadto w przypadku
funduszy inwestycyjnych otwartych (FIO) klient może w każdej chwili wycofać
swoje pieniądze (wszystkie lub część). Fundusz musi na jego żądanie odkupić
jednostki uczestnictwa.

Płynność inwestycji to podstawowa zaleta funduszy inwestycyjnych,
korzystnie wyróżniająca je na tle innych form pomnażania kapitału. Dlaczego?
Bo z funduszu można się wycofać w dowolnym momencie bez ponoszenia
jakichkolwiek opłat „karnych” i bez ryzyka utraty wypracowanego zysku.
Specjaliści Pioneera rekomendują inwestycje średnio- (3 lata) i
długoterminowe (od 5 lat wzwyż). – Szanse na zysk są po prostu większe, gdy
decydujemy się na inwestycję długoterminową – mówi Ryszard Trepczyński.

Fundusz inwestujący w obligacje:

– dobiera różnego rodzaju obligacje do portfela
– ma dostęp do obligacji nieosiągalnych dla indywidualnego inwestora
– ma dostęp do profesjonalnych analiz (polskich i zagranicznych) rynku
i emitentów obligacji – dotarcie do takich analiz jest dla inwestora indywidualnego trudne, czasochłonne, a czasem niemożliwe
– oferuje łatwy dostęp do zainwestowanych pieniędzy

Źródło: NBP oraz dane własne Pioneer Pekao TFI S.A.

* Wyniki historyczne i prognozowane nie są gwarancją uzyskania
podobnych w przyszłości. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji w dany
Fundusz jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek
uczestnictwa przez Fundusz, a także od wysokości pobranych opłat
manipulacyjnych oraz typu jednostki uczestnictwa. Skróty prospektów
informacyjnych funduszy inwestycyjnych otwartych, zarządzanych przez Pioneer
Pekao TFI S.A., oraz prospekty informacyjne tych Funduszy – zawierające
szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem w te Fundusze,
oraz szczegółowe dane na temat sytuacji finansowej tych Funduszy – dostępne
są u prowadzących dystrybucję oraz w Internecie na stronie
www.pioneer.com.pl

UWAGA! Inwestowanie w fundusze inwestycyjne, które lokują aktywa w
papiery wartościowe, wiąże się z ryzykiem wynikającym z wahań cen na
giełdzie, zmian wysokości stóp procentowych, kursów walut itp. Wartość
aktywów netto może cechować się dużą zmiennością. Wartość jednostek
uczestnictwa może podlegać wahaniom, ich wartość w dniu odkupienia może być
wyższa lub niższa niż w dniu nabycia. Inwestycji w fundusze inwestycyjne nie
należy traktować jak oszczędzania na lokatach bankowych ani indywidualnego
zakupu papierów wartościowych.

Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. jest
największym i najstarszym towarzystwem funduszy inwestycyjnych w Polsce.

Pioneer Pekao TFI S.A. posiada w ofercie 15 funduszy inwestycyjnych.
Oferuje także produkty emerytalne i oszczędnościowe zarówno dla inwestorów
indywidualnych, jak i instytucjonalnych. Aktywa zgromadzone w funduszach
Pioneer stanowią 36,51 procentowy udział w całym rynku funduszy
inwestycyjnych w Polsce. Właścicielem Pioneer Pekao TFI S.A. jest Pioneer
Pekao Investment Management S.A. (PPIM) największa w Polsce firma
wyspecjalizowana w zarządzaniu aktywami.

Powyższy tekst pochodzi z materiałów TFI Pioneer. Serdecznie dziękuję za jego udostępnienie.

Przejdź do spisu treści ponad 1000 porad finansowych zawartych na portalu ,

Przejdź na bloga www.blog.finanseosobiste.pl ,

Przejdź do działu Nowe produkty finansowe

Tagi:

Podobne artykuły :