Finanse osobiste  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl

KANAŁ RSS

Zasubskrybuj nowości w serwisie przez kanał RSS

Forma prawna działalności a optymalizacja obciążeń podatkowych II

9 lipca 2009

Przedsiębiorca rozpoczynający działalność staje przed decyzją jaka forma prawna będzie dla niego najdogodniejsza. Oczywiście w pierwszej kolejności należy brać pod uwagę względy biznesowe, ale nie należy też zapominać o aspektach podatkowych przewidzianych w polskim prawie.

Spółka partnerska
Ciekawą formą prowadzenia działalności gospodarczej dla przedstawicieli tzw. wolnych zawodów stanowi spółka partnerska.

Posiada ona cechy innych spółek osobowych, tzn. podatnikami podatku dochodowego są poszczególni wspólnicy. Jednocześnie jednak poszczególni partnerzy nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania spółki powstałe w związku z wykonywaniem wolnego zawodu przez pozostałych partnerów oraz działań osób zatrudnionych w spółce, które podlegały kierownictwu innego partnera w trakcie wykonywania usług będących przedmiotem działalności spółki (o ile umowa spółki nie stanowi inaczej). Przykładowo lekarz działający w spółce partnerskiej odpowiada wyłącznie za szkody wynikające z jego działalności.

Jednocześnie jednak partnerzy odpowiadają osobiście i solidarnie całym majątkiem za zobowiązania spółki, które nie są związane z wykonywaniem wolnego zawodu.

Spółka partnerska jest zobowiązana do prowadzenia ksiąg rachunkowych po przekroczeniu w poprzednim roku przychodów netto w wysokości 1,2 mln EURO.

Spółka komandytowo-akcyjna
Spółka komandytowo-akcyjna (SKA) jest stosunkowo mało rozpowszechniona w praktyce obrotu gospodarczego. Jej istota polega na tym, iż jeden ze wspólników ? komplementariusz odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczeń, podczas gdy inni wspólnicy ? akcjonariusze odpowiadają za zobowiązania do wysokości wniesionego kapitału. Należy podkreślić, iż w roli komplementariusza może występować zarówno osoba fizyczna jak i osoba prawna.

W zakresie opodatkowania SKA nie jest podatnikiem podatku dochodowego. W związku z powyższym podatnikiem pozostają wspólnicy. Szczególnie interesująca z podatkowego punktu widzenia jest pozycja akcjonariusza SKA. Zdaniem organów podatkowych akcjonariusz SKA podlega opodatkowaniu analogicznie do innych wspólników spółek osobowych. Jednocześnie jednak niektóre sądy administracyjne prezentują odmienne stanowisko, zgodnie z którym akcjonariusz SKA powinien podlegać opodatkowaniu jak wspólnik spółki kapitałowej lub też na zasadach ogólnych jako dochód z pozostałych źródeł.

W zależności od przyjętej interpretacji sytuacja podatkowa akcjonariusza SKA różni się znacząco i może być narzędziem optymalizacji podatkowych.

Zgodnie z ustawą o rachunkowości SKA jest zobowiązana do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Spółka z o.o.
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to najczęściej występująca w obrocie spółka. Zalicza się ją do tzw. spółek kapitałowych, a jej funkcjonowanie reguluje Kodeks spółek handlowych. Podstawową cechą spółki z o.o. jest odpowiedzialność za swoje zobowiązania bez ograniczenia tj. spółka jest odpowiedzialna całym obecnym i przyszłym majątkiem, podczas gdy wspólnicy co do zasady nie są odpowiedzialni za zobowiązania spółki. Należy jednak podkreślić, iż w określonych przypadkach za zaległości podatkowe spółki z o.o. całym swoim majątkiem odpowiadają członkowie jej zarządu, zaś w przypadku spółki z o.o. w organizacji jej pełnomocnik, a nawet wspólnicy w przypadku braku powołania pełnomocnika.

Obecnie minimalny kapitał jaki należy wnieść do spółki wynosi 5 tys. zł, co uczyniło ją jeszcze bardziej dostępnym rozwiązaniem dla osób rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej. Należy podkreślić, iż spółka z o.o. może zostać utworzona przez jednego wspólnika (ale nie inną spółkę z o.o.), zaś wkład wniesiony zarówno w formie pieniężnej jak i niepieniężnej.

Podstawową różnicą w zakresie klasyfikacji podatkowej w stosunku do opisanych powyżej jest to, że spółka z o.o. jako osoba prawna podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, którego stawka wynosi obecnie 19%.

Co ważne, w przypadku wypłaty dywidendy na rzecz wspólników będących osobami fizycznymi dojdzie do podwójnego opodatkowania ? na poziomie spółki podatkiem dochodowym od osób prawnych oraz u wspólnika zgodnie z regulacjami podatku dochodowego od osób fizycznych.

Należy również podkreślić, iż zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości spółka z o.o. jest zobowiązana do prowadzenia ksiąg rachunkowych od początku swojego istnienia.

Spółka akcyjna
Spółka akcyjna to drugi z typów spółki kapitałowej przewidzianej Kodeksem spółek handlowych. Minimalny kapitał zakładowy spółki akcyjnej wynosi obecnie 100 tyś. zł.

Spółka akcyjna jest osobą prawną i podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych według stawki 19%.

Zgodnie z ustawą o rachunkowości spółka akcyjna jest zobowiązana do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Co więcej, jej sprawozdanie finansowe podlega obowiązkowemu badaniu przez biegłego rewidenta bez względu na wysokość przychodów.

W celu poznania szczegółowych rozwiązań podatkowych wynikających z wyboru poszczególnych form prowadzenia działalności gospodarczej zapraszamy na warsztaty ?Optymalizacja kosztów przedsiębiorstwa ? formy działalności minimalizujące zobowiązania podatkowe?.

Więcej informacji na stronie www.szkolenia.nowebiuro.pl
Rafał Szafraniec/ Manager, Tax KPMG

Przejdź do spisu treści blisko 1000 porad finansowych zawartych na portalu ,

Przejdź na bloga www.blog.finanseosobiste.pl ,

Przejdź do działu Nowe produkty finansowe

Tagi:

Podobne artykuły :