Finanse osobiste  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl

KANAŁ RSS

Zasubskrybuj nowości w serwisie przez kanał RSS

Emerytura na Hawajach?

20 listopada 2011

Większość z nas na samą myśl o emeryturze dostaje białej gorączki. Ze wszystkich stron słychać narzekania, że zapewne do tego czasu ZUS upadnie, a jeżeli nawet jakimś cudem uda mu się dalej funkcjonować, czekające nas emerytury będę w głodowej wysokości? Sprawdźmy, jak będąc zaradnym można samemu wypracować sobie godziwy kapitał na przyszłość.

Ile i jak długo trzeba oszczędzać by miało to sens?
Aktualne szacunki na temat wysokości przyszłych emerytur mówią, że mężczyzna odchodzący na emeryturę może liczyć na 55% swojej ostatniej pensji, zaś kobiety tylko na 40%. (głównie ze względu na krótszy wiek pracy, czyli możliwość wcześniejszego przejścia na emeryturę).

Wyobrażając sobie zatem na jak niewielkie wsparcie od państwa będziemy mogli liczyć będąc w wieku emerytalnym – warto wziąć sprawy w swoje ręce! Dostępne formy inwestowania kapitału na dostatnią przyszłość to między innymi:
– Utrzymywanie środków lokacie bankowej,
– Plany systematycznego oszczędzania,
– Programy inwestycyjno-ubezpieczeniowe
– Plany inwestycyjne.

Przyjrzyjmy się bliżej tym ostatnim dwóm formom gromadzenia oszczędności.

Nie pozwól pieniądzom gnić w skarpecie ? sprawdź najlepsze oferty lokat!

Urealnij swoje marzenia!
Osoby zainteresowane korzystaniem z możliwości dobrowolnego gromadzenia oszczędności, z których pożytki będą czerpały za kilkadziesiąt lat, mają naprawdę szerokie spektrum możliwości wyboru firmy, którą będzie w ich imieniu inwestowała. Dwie najpopularniejsze możliwości to plany systematycznego oszczędzania ? tzw. PSO oraz programy inwestycyjno-ubezpieczeniowe współtworzone przez towarzystwa ubezpieczeniowe oraz towarzystwa funduszy inwestycyjnych.

Załóżmy, że co miesiąc, systematyczne, odkładamy określoną kwotę ? np. 100 zł. Jak będą inwestowane nasze środki?
– W ramach PSO ? całość wpłacanych środków jest inwestowana w wybraną przez klienta strategię. Najczęściej przy zakładaniu rachunku rejestrowego przez Internet jesteśmy zwolnieni z opłaty manipulacyjnej za nabycie jednostek (przykładowo w PKO TFI), ewentualnym wypracowanym zyskiem podzielimy się przy zbywaniu jednostek ? wówczas zapłacimy podatek od zysków kapitałowych. Możliwe jest przenoszenie środków między poszczególnymi subfunduszami. Trzeba tylko pamiętać, że przenosząc się między subfunduszami, za każdym razem dzielimy się z fiskusem wypracowanymi dotychczas zyskami.

– W ramach programu inwestycyjno-ubezpieczeniowego od dnia zawarcia umowy zyskujemy ochronę ubezpieczeniowa naszego życia oraz ewentualnych umów dodatkowych, czyli np. poważnego zachorowania, inwalidztwa itp. Jednocześnie znakomita cześć naszej składki będzie ewidencjonowana na rachunku inwestycyjnym, czyli będzie gromadzona na naszym indywidualnym koncie oszczędnościowym ? tego rodzaju propozycją dysponuje m.in. TU Allianz w ramach oferty ?Specjalnie dla Ciebie?.
– Dostępne są również programy, w ramach których całość oszczędzanych przez nas środków przeznaczona jest na emeryturę. Jednym z przykładów może tu być Plan Inwestycyjny Multi dystrybuowany przez AXA ?, gdzie otrzymujesz swoje indywidualne konto, na którym możesz bez opłat przenosić środki pomiędzy poszczególnymi funduszami ? gromadząc kapitał na przyszłość. Dodatkowym benefitem tego rodzaju rozwiązania jest możliwość uzyskania aż do 25% ekstra premii za systematyczne odkładanie. Minimalna kwota miesięcznych składek wynosi tu jednak 300 zł.

Sprawdź najlepsze lokaty na 3 miesiące!

Oszcz?dzanie na emerytur?
Typ oferty
Za
Przeciw
Utrzymywanie ?rodków
lokacie bankowej
1) Gwarancja otrzymania 100% zainwestowanego kapita?u wraz z naliczonymi odsetkami
2) Ochrona zdeponowanych ?rodków w ramach postanowie? Ustawy o BFG (banki dzia?aj?ce w Polsce obj?te s? tym mechanizmem)
3) Mo?liwo?? skorzystania z mechanizmów, dzi?ki kórym unikamy p?acenia tzw. podatku Belki (dzienna kapitalizacja)
1) Stosunkowo niskie stopy zwrotu z inwestycji
2) Oprocentowanie lokat jest zmienne – zatem mo?e ulec obni?eniu
3) Po zako?czeniu okresu umownego trzeba ka?dorazowo odnawia? lokat? (chyba, ?e ustawimy automat)
Plan systematycznego oszcz?dzania
Niskie minimalne kwoty wp?at ju? od 100 z?

 

 

1) Wyp?ata ?rodków w pocz?tkowym okresie trwania umowy oznacza dodatkowe koszty w postaci op?at manipulacyjnych
2) Zysk pomniejszony zostanie o 19% podatek
Programy inwestycyjno
-ubezpieczeniowe
1) Ochrona ubezpieczeniowa ju? od dnia zawarcia umowy
2) Wysokie sumy ubezpieczenia na wypadek ?mierci oraz ewentualnych dodatkowych umów
1) Indeksacja, czyli urealnianie wp?acanych kwot wymusza zwi?kszanie coroczne sk?adki
2) Zysk pomniejszony zostanie o 19% podatek
Plany inwestycyjne
1) Mo?liwo?? uzyskania dodatkowej premii dla kwot powy?ej 1 000 z?
2) Ca?o?? wp?acanych kwot jest inwestowana
3) Mo??iwo?? realokacji ?rodkwo pomi?dzy poszczeólnymi funduszami bez kosztów!
1) Wyp?ata ?rodków w pocz?tkowym okresie trwania umowy oznacza dodatkowe koszty w postaci op?at manipulacyjnych
2) Zysk pomniejszony zostanie o 19% podatek

Ile można zyskać?
Załóżmy, że systematyczne, comiesięczne inwestowanie rozpoczniemy w wieku 25 lat, i będziemy je kontynuować przez kolejne ćwierć wieku, miesięcznie odkładając 100 zł. Na jaką emeryturę możemy liczyć po tym okresie?
– W ramach PSO wpłacone składki, czyli 30 000 zł umożliwią (zakładając średnią 10% roczną stopę zwrotu) zabranie 100 000 zł w formie zysku!
– W ramach programu inwestycyjno-ubezpieczeniowego Allianz możemy liczyć (zakładając, że nie chorujemy poważnie) na sumę ubezpieczenia na wypadek śmierci w wysokości do 200 000 zł oraz zakładając indeksację składki na corocznym poziomie 10% zebranie 220 000 zł, czyli dwa razy więcej niż suma wpłaconych składek!
– Oprocentowanie lokat bankowych jest zmienne, można co prawda ustalić automatyczne odnowienie lokaty na kolejny okres (standardowo najdłuższe lokaty zakładane są na rok czasu) ? jednak ich warunki mogą ulegać zmianie ? dziś najkorzystniejsze propozycje oscylują wokół 7% rocznie ? w ten sposób uzbierać możemy około 8 000 zł.

Haczyki
Przyjmując bezkrytycznie możliwość średniorocznego zysku na poziomie 10% w ramach obu form inwestycji (Plan Inwestycyjny oraz Program Inwestycyjno-Ubezpieczeniowy) trzeba pamiętać o tym, że propozycje programu inwestycyjno-ubezpieczeniowego albo planu inwestycyjnego obarczone sa podatkiem od zysków kapitałowych, który uiścimy jednak dopiero na konec okresu inwestycyjnego, czyli realizując wypłatę polisy ? do tego czasu realokacja środków pomiędzy poszczególnymi funduszami odbywała się będzie bez konieczności dzielenie się zyskiem z fiskusem (zwolnione z podatku jest tylko świadczenie ubezpieczeniowe w przypadku zgonu w programie ubezpieczeniowym), zaś przy programie inwestycyjno-ubezpieczeniowym indeksacja, czyli urealnienie wartości pieniądza w czasie wiąże się z tym, że co roku będziemy płacili o 10% wyższe składki? Plan inwestycyjny AXA z kolei umożliwia otrzymanie ? dodatkowej premii ? jednak dla składek wynoszących 5 000 zł miesięcznie. Nie można zapomnieć jednak o tym, że stopy procentowe znowu mogą zacząć niedługo spadać i oprocentowanie lokat spadnie do poziomu 5%…

Oszczędzać zawsze i wszędzie warto!
Im szybciej zaczniemy odkładać na nasza przyszłą emeryturę tym lepiej. Liczenie tylko na to, co uda się nam zebrać na indywidualnych kontach emerytalnych w ZUS i OFE może okazać się stanowczo za mało w odniesieniu do naszych potrzeb. Zatem jeśli tylko dysponujemy odpowiednimi możliwościami, czyli głównie wolnymi środkami, które systematycznie możemy odkładać propozycja zadbania o emeryturę we własnym zakresie jest idealna! Szczerze polecamy każdą formę oszczędzania ? róbmy to tak szybko jak tylko możliwe!

opracowanie:
porównywarka
www.TotalMoney.pl

Przejdź do spisu treści ponad 1500 porad finansowych zawartych na portalu ,


Przejdź na bloga www.blog.finanseosobiste.pl ,

Przejdź do działu Nowe produkty finansowe

Odwiedź inne serwisy grupy www.FinanseOsobiste.pl
www.nieruchomosciowo.biz
www.UbezpieczeniaPoLudzku.pl
www.poznajTFI.pl
www.AlternatywneInwestycje.com

Tagi:

Podobne artykuły :