Finanse osobiste  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl

KANAŁ RSS

Zasubskrybuj nowości w serwisie przez kanał RSS

Pomyliłeś numer rachunku w przelewie? Za Twoją pomyłkę zapłaci bank

7 grudnia 2011

Bank jest odpowiedzialny za weryfikację danych znajdujących się w zleceniu przelewu. Jeżeli bank rzetelnie nie sprawdzi zgodności numeru rachunku bankowego z danymi beneficjenta ? poniesie odpowiedzialność, która w wielu przypadkach będzie równa przesyłanej kwocie.

Problem dotyczy sytuacji, kiedy dane podane w zleceniu są częściowo nieprawdziwe. Można wskazać tutaj dwa przypadki: zleceniodawca podaje prawidłowy numer rachunku bankowego, zaś błędnie oznacza adresata przelewu albo na odwrót ? właściwie wskazany adresat przelewu i nieprawidłowy numer rachunku bankowego. Pewnym jest, iż w obu przypadkach pieniądze mogą zostać przekazane niezgodnie z intencją zlecającego przelew.

Dotychczas banki winą za niewłaściwy przelew obciążały klienta i nie chciały rekompensować poniesionych strat. Sytuacja ta jest niedopuszczalna, co potwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 17 grudnia 2008 r. (sygn. I CSK 205/08) stwierdzając, iż żaden przepis nie nakłada na banki obowiązku konfrontowania nazwy czy nazwiska beneficjenta przelewu podanego na poleceniu przelewu z podanym na nim numerem rachunku bankowego, aczkolwiek taki obowiązek wynika z art. 354 § 1 i art. 355 kodeksu cywilnego. Na mocy tych przepisów dłużnik powinien wykonać zobowiązanie zgodnie z jego treścią i w sposób odpowiadający jego celowi społeczno-gospodarczemu oraz zasadom współżycia społecznego, a jeżeli istnieją w tym zakresie ustalone zwyczaje – także w sposób odpowiadający tym zwyczajom. Nadto dłużnik obowiązany jest do staranności ogólnie wymaganej w stosunkach danego rodzaju (należyta staranność). Należytą staranność dłużnika w zakresie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej określa się przy uwzględnieniu zawodowego charakteru tej działalności.

Sąd Najwyższy przesądził, że bank ma obowiązek sprawdzania numeru konta beneficjenta przelewu. Dodał, iż cel przelewu zostaje osiągnięty, gdy pieniądze znajdą się na rachunku beneficjenta przelewu. By tak się stało, każdy bank ma bezwzględny obowiązek sprawdzenia, czy numer rachunku jest zgodny z nazwą beneficjenta przelewu.

Na koniec należy się zastanowić, co w sytuacji kiedy zlecający przelew podając prawidłowe dane beneficjenta pomyli się w numerze rachunku bankowego. Wydaje się, iż powołane orzeczenie Sądu Najwyższego będzie miało również zastosowanie do tego rodzaju zdarzeń. Mianowicie bank stwierdzając niezgodność numeru konta z danymi adresata przelewu winien wstrzymać jego wykonanie i niezwłocznie powiadomić zleceniodawcę.

źródło:
Kancelaria Prawna Skarbiec
www.kancelaria.skarbiec.biz

Przejdź do spisu treści ponad 1500 porad finansowych zawartych na portalu ,


Przejdź na bloga www.blog.finanseosobiste.pl ,

Przejdź do działu Nowe produkty finansowe

Odwiedź inne serwisy grupy www.FinanseOsobiste.pl
www.nieruchomosciowo.biz
www.UbezpieczeniaPoLudzku.pl
www.poznajTFI.pl
www.AlternatywneInwestycje.com

Tagi: ,

Podobne artykuły :