Finanse osobiste  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl

KANAŁ RSS

Zasubskrybuj nowości w serwisie przez kanał RSS

Obowiązki pracodawcy w zakresie wypłaty wynagrodzenia

18 lutego 2009

Terminowa i prawidłowa wypłata wynagrodzenia została włączona do katalogu podstawowych powinności pracodawcy (art. 94 pkt 5 k.p.). Pracodawca zobowiązany jest do wypłacania wynagrodzenia w miejscu, terminie i czasie określonym w regulaminie pracy lub w innych przepisach prawa pracy (art. 86 par. 1 k.p.). Przepisy określają również zasady ustalania i naliczania wynagrodzenia (w tym różnych jego składników) i gwarantują minimalną jego wysokość. Ponadto pracownikowi przysługuje wiele świadczeń związanych z pracą, które nie są wynagrodzeniem sensu stricto, ale mogą stanowić podstawę zgłaszania przez pracownika określonych roszczeń.

Pracodawca naraża się na konsekwencje nie tylko nie wypłacając pracownikowi należnego wynagrodzenia czy dokonując wypłaty z opóźnieniem.
Jego odpowiedzialność powstanie także, gdy bezpodstawnie umniejszy płacę pracownika, dokona z niej nieprawidłowych potrąceń czy ujawni zarobki pracownika osobie nieupoważnionej. Na podstawie przepisów kodeksu pracy pracodawca ponosi odpowiedzialność za wykroczenie przeciwko prawom pracownika. W myśl art. 282 § 1 k. p., pracodawca, który nie wypłaca w ustalonym terminie wynagrodzenia za pracę lub innego świadczenia przysługującego pracownikowi albo uprawnionemu do tego świadczenia członkowi rodziny pracownika, wysokość tego wynagrodzenia lub świadczenia bezpodstawnie obniża albo dokonuje bezpodstawnych potrąceń, podlega karze grzywny. W razie nieterminowej wypłaty wynagrodzenia przez pracodawcę, pracownik może żądać odsetek za opóźnienie, chociażby nie poniósł żadnej szkody i opóźnienie było następstwem okoliczności, za które pracodawca nie ponosi odpowiedzialności (art. 481 § 1 k.c.). W stosunkach pracy przepis ten ma odpowiednie zastosowanie na podstawie art. 300 k.p.

Dokładny termin wypłaty wynagrodzenia powinien wynikać z regulacji wewnątrzzakładowych, albowiem w kodeksie pracy przyjęto jedynie ogólną zasadę, że jest ono płatne raz w miesiącu z dołu, niezwłocznie po ustaleniu jego pełnej wysokości, nie później jednak niż w ciągu pierwszych 10 dni następnego miesiąca kalendarzowego. Pracownik może domagać się odsetek za cały okres przypadający po terminie wypłaty wynagrodzenia. Pracownikowi przysługują odsetki również za opóźnienie w wypłacie innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą. Spóźnioną wypłatę składników należnego wynagrodzenia za pracę pracownik może zarachować w pierwszej kolejności na zaspokojenie związanych z długiem pracodawcy zaległych odsetek.

Pracownik może dochodzić w pełnej wysokości odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez pracodawcę obowiązków w zakresie wypłaty należnych mu świadczeń związanych z wykonywaną pracą. Podstawą roszczeń odszkodowawczych pracownika jest istnienie po jego stronie szkody i związku przyczynowego między doznaną szkodą a działaniem pracodawcy zobowiązanego do jej naprawienia. Do odpowiedzialności odszkodowawczej pracodawcy ma odpowiednie zastosowanie art. 471 k.c. (w zw. z art. 300 k.p.) Ponadto jeżeli pracodawca nie świadczy na rzecz pracownika w ustalonym terminie wynagrodzenia za pracę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność lub świadczy je niewłaściwie, to jednocześnie popada w zwłokę przewidzianą w art. 476 k.c. Wówczas pracownik może żądać zarówno wykonania zobowiązania (wypłaty zaległej pensji), jak i naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki (art. 477 § 1 k.c.).

Ponadto, jeżeli jego działanie pracodawcy narusza podstawowe prawa pracownika, pracownik może się z nim rozstać, w trybie natychmiastowym, a ponadto oczekiwać od pracodawcy spełnienia określonego świadczenia lub stosownej rekompensaty. Pracownik, który rozwiązał umowę o pracę z winy pracodawcy, ma prawo do stosownej rekompensaty. Odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia (w przypadku umowy na czas nieokreślony) lub w wysokości wynagrodzenia za okres 2 tygodni ? w przypadku umów terminowych. Pracownik, który nie otrzymał wynagrodzenia w terminie i którego pracodawca nadal uchyla się od jego zapłaty, może dochodzić swojego prawa do otrzymania pieniędzy na drodze sądowej. Przed sądem może żądać nie tylko zapłaty zaległego wynagrodzenia, jego poszczególnych składników albo innych świadczeń związanych z pracą, ale także zasądzenia stosownych odsetek. Poza tym pracownik może wnieść pozew, gdy jego wynagrodzenie jest bezprawnie zaniżane albo dokonuje się z niego bezpodstawnych potrąceń.

Artykuł pochodzi
z serwisu porad prawnych
www.eprawnicy.pl

Przeczytaj inne porady:
Podział majątku małżonków po rozwodzie,
Zarząd majątkiem dziecka,
Jak sporządzić testament,

Przejdź do spisu treści 700 porad finansowych zawartych na portalu ,
Przejdź na bloga www.blog.finanseosobiste.pl ,
Przejdź do działu Nowe produkty finansowe

Tagi:

Podobne artykuły :