Finanse osobiste  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl

KANAŁ RSS

Zasubskrybuj nowości w serwisie przez kanał RSS

Niezależna KNF

8 grudnia 2011

Trybunał Konstytucyjny orzekł o pozostawieniu  pracowników Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego poza korpusem służby cywilnej. Zgodnie z treścią wyroku, KNF jest niezależnym od rządu organem administracji, co potwierdza zgodność zastosowanych w przypadku pracowników UKNF postanowień ustawy o nadzorze finansowym z konstytucją RP.

Założenia rozpatrywanego wniosku

Sprawę dotyczącą statusu pracowników UKNF rozpatrzono na wniosek tragicznie zmarłego w katastrofie smoleńskiej, byłego Rzecznika Praw Obywatelskich ? Janusza Kochanowskiego.

W złożonej skardze dowodził on, że UKNF posiada znamiona organu administracji rządowej, przez co jego pracownicy winni zostać objęci korpusem służby cywilnej.

Wśród przytoczonych przez Rzecznika argumentów znalazły się między innymi kwestie dotyczące sposobu kształtowania obsady personalnej Komisji Nadzoru Finansowego, zakres jej działania oraz sprawowany nad nią nadzór samego premiera.  Janusz Kochanowski podważał tym samym zasadność zastosowania art. 10 ust. 3 oraz art. 74 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 lipca 2006 roku  o nadzorze nad rynkiem finansowym podczas formowania Urzędu w roku 2006 oraz zarzucał ich sprzeczność z art. 153 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej stanowiącym: ?W celu zapewnienia zawodowego, rzetelnego, bezstronnego i politycznie neutralnego wykonywania zadań państwa, w urzędach administracji rządowej działa korpus służby cywilnej?.

Uzasadnienie wyroku Trybunału

Rozprawa przeprowadzona pod przewodnictwem sędzi Trybunału Konstytucyjnego, Marii Gintowt ? Jankowicz zakończyła się potwierdzeniem zgodności statusu pracowników UKNF z konstytucją. Kwestią zasadniczą postępowania było bowiem orzeczenie charakteru prawnego Komisji. By mogła być ona zaliczana do zbiorowości organów administracji publicznej, winny zostać spełnione kryteria art. 146 ust. 3 oraz art. 146 ust. 4 punkt 3 konstytucji, odpowiednio: ?Rada Ministrów kieruje administracją rządową? oraz ?W zakresie i na zasadach określonych w Konstytucji i ustawach Rada Ministrów w szczególności: 3) koordynuje i kontroluje prace organów administracji rządowej?.

Zgodnie z przeprowadzonym postępowaniem Trybunał orzekł, że Komisja Nadzoru Finansowego jest szczególnym organem administracji państwowej o dużym stopniu niezależności, usytuowanym poza strukturą administracji rządowej. Mimo zapisu ustawowego dotyczącego nadzoru premiera nad Komisją wskazano, że Prezes Rady Ministrów nie posiada kompetencji kontrolnych wobec instytucji. Poza wyraźnie sprecyzowanymi okolicznościami, nie ma on również możliwości odwołania przewodniczącego KNF, ani przekazywania jej wiążących wytycznych i poleceń.

Wnioski Trybunału wykluczające Komisję z grona organów administracji publicznej, spowodowały jednocześnie podważanie twierdzenia, jakoby jej pracownicy działający na rzecz urzędu kierowanego, koordynowanego i kontrolowanego przez Prezesa Rady Ministrów byli członkami korpusu służby cywilnej.

Utracone korzyści

Największe powody do niezadowolenia mają sami urzędnicy zatrudnieni w UKNF. W przypadku przychylenia się sędziów Trybunału Konstytucyjnego do wniosku Rzecznika zmianie uległyby przepisy prawa regulujące ich stosunek służbowy. Podpisywane z nimi umowy podlegające w całości ustaleniom Kodeksu Pracy, musiałyby zostać podporządkowane ustawie z dnia 21 listopada 2008 roku o służbie cywilnej (Dziennik staw z dnia 23 grudnia 2008).  Poza obowiązkami spoczywającymi na członkach korpusu służby cywilnej, precyzyjnie określa ona również w rozdziale 7 (Uprawnienia członka korpusu służby cywilnej) przywileje z jakich mogliby korzystać urzędnicy KNF, gdyby TK orzekł o niezgodności wymienionych wyżej przepisów ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym z konstytucją RP.

Pierwszą z niedoszłych korzyści jest dodatek z tytułu posiadanego (jednego z dziewięciu) stopnia służbowego w organizacji. Dodatkowo po pięciu latach służby przyznawany jest dodatek za wieloletnią pracę w służbie cywilnej w wysokości 5% zasadniczego wynagrodzenia. Po tym okresie wzrasta on o jeden procent za każdy dalszy rok pracy, aż osiągnie wartość graniczną wyznaczoną na poziom 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Na podobnej zasadzie funkcjonuje prawidło przyznawania dodatkowego urlopu, lecz ten osiągnąć może ?jedynie? wartość 12 dodatkowych dni. By ponadprogramowo uhonorować najwierniejszych pracowników administracji rządowej przewidziano poza tym nagrody jubileuszowe w wysokości od 75% za 20 lat pracy, po 400 % wartości wynagrodzenia miesięcznego, przyznawane po 45 latach służby. Ich przydział nie wyklucza jednak nagrody przyznawanej za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej. Środki pochodzące ze specjalnego funduszu nagród w służbie cywilnej, to aż 3% planowanych wynagrodzeń osobowych, które mogą zostać rozporządzone przez dyrektorów generalnych urzędów? .

autor:
Piotr Głowacki
Portal Skarbiec.Biz

Przejdź do spisu treści ponad 1500 porad finansowych zawartych na portalu ,


Przejdź na bloga www.blog.finanseosobiste.pl ,

Przejdź do działu Nowe produkty finansowe

Odwiedź inne serwisy grupy www.FinanseOsobiste.pl
www.nieruchomosciowo.biz
www.UbezpieczeniaPoLudzku.pl
www.poznajTFI.pl
www.AlternatywneInwestycje.com

Tagi: ,

Podobne artykuły :