Finanse osobiste  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl

KANAŁ RSS

Zasubskrybuj nowości w serwisie przez kanał RSS

Nie opłaciłeś ZUS-u? Zobacz co Ci grozi!

18 października 2011

Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą musi pamiętać o swoich obowiązkach z tytułu składek ZUS, nałożonych na niego przez przepisy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Niewypełniając  tych obowiązków powinien liczyć się z dotkliwymi dla siebie konsekwencjami.

Podstawowe obowiązki płatnika składek

Zgodnie z przepisami ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, przedsiębiorca jest przede wszystkim zobowiązany do naliczania, potrącania i opłacania w terminie składek na ubezpieczenia społeczne, a także do sporządzania, przekazywania i przechowywania dokumentacji związanej z tymi ubezpieczeniami. Prowadząc działalność gospodarczą przedsiębiorca musi pamiętać o tym, iż robi to na własny koszt i ryzyko, a co za tym idzie, wszelkie konsekwencje niewypełniania obowiązków, bądź też wypełniania ich niezgodnie z przepisami ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych będą stanowiły podstawę do nałożenia na niego dotkliwych sankcji.

Jakie konsekwencje?

Najdotkliwszymi dla płatników składek konsekwencjami niewypełniania obowiązków w zakresie ubezpieczeń społecznych są m.in.:

1) naliczenie przez ZUS odsetek za zwłokę, a co za tym idzie, konieczność ich opłacenia ? od 9 czerwca 2011 r. stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych (w tym zaległości z tytułu składek ZUS) wynosi 14,00% kwoty zaległości w stosunku rocznym;

2) wymierzenie przez ZUS opłaty dodatkowej ? w razie nieopłacenia składek lub opłacenia ich w zaniżonej wysokości, ZUS może wymierzyć przedsiębiorcy opłatę dodatkową w wysokości 100 % nieopłaconych składek;

3) kara grzywny do 5 tys. zł ? kara ta może być wymierzona przedsiębiorcy, który m.in.:
nie dopełnia w terminie obowiązku opłacania należnych składek;
nie zgłasza wymaganych ustawą danych lub zgłasza nieprawdziwe dane;
nie prowadzi dokumentacji związanej z obliczaniem składek;
nie dopełnia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa;

4) ustanowienie hipoteki przymusowej ? dla zabezpieczenia należności z tytułu składek ZUS przysługuje hipoteka przymusowa na wszystkich nieruchomościach dłużnika;

5) zastaw skarbowy ? należności z tytułu składek mogą być również zabezpieczone ustawowym prawem zastawu na ruchomościach i prawach zbywalnych dłużnika;

6) koszty upomnienia ? konieczność uregulowania tych kosztów obciąża płatnika składek;

7) wszczęcie wobec przedsiębiorcy postępowania egzekucyjnego przez Dyrektora ZUS ? należności z tytułu składek podlegają zaspokojeniu w drodze postępowania egzekucyjnego i mogą być dochodzone przed innymi wierzytelnościami (za wyjątkiem przypadków określonych w ustawie);

8 ) postępowanie egzekucyjne przed Urzędem Skarbowym ?jeżeli postępowanie egzekucyjne prowadzone przez dyrektora oddziału ZUS, okaże się w całości lub w części bezskuteczne, organ ten skieruje tytuły wykonawcze do właściwego w sprawie naczelnika urzędu skarbowego w celu dalszego prowadzenia postępowania egzekucyjnego;

9) wpis do KRS ? w przypadku bezskuteczności postępowania egzekucyjnego organ egzekucyjny, składa wniosek o wpisanie do KRS informacji z jego przebiegu;

10) wpis do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych ? na wniosek wierzyciela osoba fizyczna może być wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych;

11) odpowiedzialność osób trzecich ? do odpowiedzialności z tytułu zaległych składek mogą być także pociągnięte osoby trzecie (np. współmałżonek przedsiębiorcy).

Jak uniknąć sankcji?

W celu uniknięcia opisanych powyżej konsekwencji należy ? zawsze w terminie i w pełnej wysokości ? opłacać obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, a ponadto czynić zadość innym obowiązkom nałożonym na przedsiębiorcę przez przepisy prawa.

źródło:
Kancelaria Prawna Skarbiec
www.kancelaria.skarbiec.biz

Przejdź do spisu treści ponad 1500 porad finansowych zawartych na portalu ,


Przejdź na bloga www.blog.finanseosobiste.pl ,

Przejdź do działu Nowe produkty finansowe

Odwiedź inne serwisy grupy www.FinanseOsobiste.pl
www.nieruchomosciowo.biz
www.UbezpieczeniaPoLudzku.pl
www.poznajTFI.pl
www.AlternatywneInwestycje.com

Tagi:

Podobne artykuły :