Finanse osobiste  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl

KANAŁ RSS

Zasubskrybuj nowości w serwisie przez kanał RSS

Najważniejsze kwestie, o których musisz wiedzieć podczas zgłaszania firmy do przetargu

4 marca 2015

Przepisy o zamówieniach publicznych są pełne nieprecyzyjnych regulacji oraz luk stanowiących pułapki dla uczestników procesu przetargowego. Przystępując do niego, trzeba wiedzieć, na co należy zwrócić uwagę, ale pomoc adwokata, radcy prawnego czy kancelarii doświadczonej w obsłudze firm może okazać się niezbędna.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone z zachowaniem formy pisemnej jest procedurą sformalizowaną, regulowaną przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2013 r. poz. 907; dalej jako: Pzp). Podstawowymi trybami są tu przetarg nieograniczony oraz ograniczony (art. 10 Pzp).

Terminy i jeszcze raz terminy

Na każdym etapie przetargu należy pilnować wyznaczonych terminów: poczynając od czasu na złożenie oferty (wcześniej trzeba wpłacić wadium, w danym okresie można też zmienić lub wycofać swoją propozycję; art. 43, art. 45 ust. 3, art. 52, art. 84 Pzp), poprzez datę związania ofertą (wynoszącą – w zależności od wartości zamówienia – 30, 60 bądź 90 dni; art. 85 Pzp), aż po zawarcie umowy i wniesienie ewentualnego odwołania (odpowiednio 5 lub 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty bądź od przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę wniesienia odwołania; art. 94 Pzp). Czujność w tym zakresie jest istotna także po wygraniu konkursu, przy przystąpieniu do postępowania odwoławczego, na co w art. 185 ust. 2 Pzp przewidziano 3 dni liczone od momentu otrzymania kopii odwołania.

SIWZ – warto pytać

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) to dokument, z którego zapisami należy się dobrze zapoznać. Przy analizie jego treści warto zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie poszczególnych paragrafów. Jest to uprawnienie przyznane wykonawcy na podstawie art. 38 Pzp, jednak w konkretnych okolicznościach może ono zostać uznane za powinność, której zaniechanie pociąga za sobą zarzut niedochowania przez wykonawcę należytej staranności wymaganej od przedsiębiorcy (źródło: http://sn.pl/sites/orzecznictwo/Orzeczenia3/IV%20CSK%20626-13-1.pdf_).

Uwaga na tajemnicę przedsiębiorstwa

Jeżeli wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzeże, że pewne informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji nie mogą być udostępniane, zamawiającemu nie wolno ich ujawnić (art. 8 Pzp). W każdym przypadku trzeba się zastanowić, czy firma nie powinna skorzystać z tej możliwości.

Fachowa pomoc wskazana

Formalizm procedury przetargowej, niejasność przepisów Pzp, ryzyko poważnych konsekwencji nieprawidłowej interpretacji oraz niezrozumienia zapisów SIWZ (bywa, że konstruowanych pod konkretnych wykonawców) to argumenty przemawiające za skorzystaniem z pomocy prawnika. Zgłaszając firmę do przetargu, warto zdać się na doświadczenie specjalistów, które pozwoli bezpiecznie przejść przez kolejne procedury i zawrzeć merytorycznie dobrą, satysfakcjonującą nas transakcję. Ten obszar problemowy przedstawiony jest np. na stronie kancelariakufieta.pl.

Tagi: ,

Podobne artykuły :