Finanse osobiste  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl

KANAŁ RSS

Zasubskrybuj nowości w serwisie przez kanał RSS

Mobbing w miejscu pracy

18 lutego 2009

Przez 2 lata byłem pracownikiem firmy leasingowej. 4 tygodnie temu w formie pisemnej wypowiedziałem umowę o pracę, a w niej jako przyczynę wymówienia podałem mobbing stosowany przez mojego przełożonego, który odsunął mnie od grupy, krytykował mnie niesprawiedliwie i ewidentnie traktował gorzej niż innych pracowników. Chciałbym teraz dochodzić sprawiedliwości i żądać od pracodawcy odpowiedniego odszkodowania, gdyż złe traktowanie w pracy spowodowało rozstrój nerwowy, a ponadto nie mogę teraz podjąć nowej pracy z powodu leczenia, co pozbawia mnie źródła dochodu.

Zgodnie z prawem pracodawca ma obowiązek przeciwdziałaniu mobbingowi w swoim zakładzie pracy. Jeżeli pracownik doznał krzywdy z powodu mobbingu ma prawo domagać się odszkodowania. Mobbingiem jest działanie lub zachowanie przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu, które wywołuje zaniżoną ocenę przydatności zawodowej oraz ma na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników. Odpowiedzialność pracodawcy nie zależy od wystąpienia po jego stronie jakiejkolwiek winy. Opiera się ona jedynie na jego odpowiedzialności za całokształt funkcjonowania zakładu pracy i m.in. za kształtowanie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego, przeciwdziałanie dyskryminacji w zatrudnieniu. Ponosi on odpowiedzialność za wszelkie nieprawidłowości w tym zakresie występujące w jego firmie. Dlatego nie jest istotne czy zachowanie mające cechy mobbingu jest stosowane przez pracodawcę, osobę zarządzająca zakładem pracy w imieniu pracodawcy czy innego pracownika bez względu na jego stanowisko (może być nawet podwładnym poszkodowanego). Pracodawca ponosi absolutną odpowiedzialność za działania mobbingowe w zakładzie pracy. Może to być np. ogólna sytuacja w zakładzie pracy, która jest długotrwała i ma charakter uporczywy.

Pracodawca odpowiada za szkody majątkowe wyrządzone pracownikowi oraz za rozstrój zdrowia pracownika. Odpowiedzialność tą kształtuje Kodeks Cywilny. Mianowicie podstawą prawą dochodzenia swoich roszczeń pracownik może upatrywać w art. 471 k.c. o odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania lub w art. 415 k.c. o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną zawinionym czynem niedozwolonym. Ciężar dowodu spoczywa na pracowniku. Jeżeli natomiast mobbing był stosowany przez innego pracownika pracodawca ponosi odpowiedzialność z art. 430 k.c., który zakłada odpowiedzialność zwierzchnika za szkodę wyrządzoną innej osobie przez podwładnego przy wykonywaniu powierzonej mu czynności (musi to być stanowisko kierownicze). Pracodawca może odpowiadać za szkody wyrządzone przez innego ?zwykłego? pracownika (nie ma znaczenia na jakim stanowisku), które są następstwem działań mających cechy podżegania, pomocy lub po prostu świadomego korzystania z wyrządzonej pokrzywdzonemu szkody (art. 422 k.c.). Należy tu zaznaczyć, że odpowiedzialność będzie ponoszona wówczas, gdy zajdą przesłanki określone powyżej przez Kodeks Cywilny.

Jeżeli natomiast pracownik doznał na skutek działania mobbingowego rozstroju zdrowia to ma roszczenie o zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę w każdym wypadku, niezależnie od tego czy zachodzą przesłanki z Kodeksu Cywilnego. Pracodawca ponosi tu odpowiedzialność absolutną. Nie musi to być czyn niedozwolony. Pracownik, który rozwiązał stosunek pracy z powodu stosowania wobec niego mobbingu może domagać się od pracownika odszkodowania w wysokości minimalnego wynagrodzenia o pracę, a jeżeli udowodni, że poniósł szkodę wyższą niż minimalne wynagrodzenie może dochodzić wyższej sumy. Roszczenie o to odszkodowanie przedawnia się z upływem 3 lat od dnia rozwiązania umowy o pracę. Jeżeli natomiast chodzi o koszty leczenia, utratę zdolności do zarobkowania, zmniejszenie się widoków na przyszłość to pracownik musi dochodzić roszczeń na gruncie Kodeksu Cywilnego w zakresie odpowiedzialności odszkodowawczej. Pracodawca odpowiada z art. 415 i 440 kodeksu cywilnego, ale musi to być działanie przez niego zawinione.

Artykuł pochodzi
z serwisu porad prawnych
www.eprawnicy.pl

Przeczytaj inne porady prawne:
Intercyza ? umowa przedmałżeńska,   
Podział spadku,           
Jak nadać pełnomocnictwo?,

Przejdź do spisu treści 700 porad finansowych zawartych na portalu ,
Przejdź na bloga www.blog.finanseosobiste.pl ,
Przejdź do działu Nowe produkty finansowe

Tagi:

Podobne artykuły :