Finanse osobiste  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl

KANAŁ RSS

Zasubskrybuj nowości w serwisie przez kanał RSS

Kiedy konieczne jest przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego?

7 sierpnia 2015

Jednym z głównych celów badania sprawozdania finansowego jest określenie przez specjalistę, czy zostało ono wykonane zgodnie z zasadami rachunkowości i czy rzetelnie przedstawia aktualną sytuację finansową firmy.

Zgodnie z przepisami znajdującymi się w ustawie o rachunkowości badanie sprawozdania finansowego są zobowiązane przeprowadzać tylko niektóre podmioty. Należą do nich m.in. banki, zakłady ubezpieczeń, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe czy spółki akcyjne, które spełniają co najmniej dwa z niżej wymienionych warunków:

–    średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób,
–    suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego opiewała na co najmniej 2,5 tys. euro,
–    przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za rok obrotowy wynosiły co najmniej 5 mln euro.

Firmy i jednostki zobowiązane do badania sprawozdania finansowego lub chcące z niego skorzystać mogą wybrać firmę, która je przeprowadzi. Badanie sprawozdania finansowego wykonuje biegły rewident – jest on zobligowany do przygotowania raportu, który odpowie na pytanie, czy sprawozdanie rzetelnie przedstawia sytuację majątkową i finansową badanej jednostki.

Uwiarygodnienie informacji finansowych

sprawozdania_finansoweNiezależny biegły rewident, mając dostęp do ksiąg rachunkowych, może m.in. uwiarygodnić informacje finansowe przekazane przez firmę. Ten fakt jest istotny dla bezpieczeństwa obrotu gospodarczego i kontrahentów, którzy zyskują pewność co do aktualnej kondycji swojego biznesowego partnera.

Swoją opinię na temat sprawozdania finansowego biegły rewident zamieszcza w przygotowanym raporcie. Ten dokument powinien zostać opracowany zgodnie z wytycznymi zawartymi w ustawie o rachunkowości. – Na podstawie przeprowadzonych w ramach badania czynności odpowiedzialny biegły rewident musi na koniec ocenić, czy dokonana podczas badania ocena ryzyka i podjęte w związku z nią czynności rewizyjne są wystarczające. Taka końcowa ocena podlega dodatkowej kontroli przez drugiego biegłego rewidenta oraz osobę sprawdzającą raport. Na podstawie poczynionych podczas badania stwierdzeń wyciągane są systematycznie wnioski, które są ujmowane w raporcie z badania, opinii biegłego rewidenta lub przedstawiane na spotkaniu z Zarządem, posiedzeniu rady nadzorczej dotyczącym bilansu lub spotkaniu z udziałowcami. – mówi Therese Baginski, biegły rewident, Partner w Rödl & Partner odpowiedzialny za audyt.

Co konkretnie w raporcie?

Poza ogólną charakterystyką jednostki niezbędne jest stwierdzenie, że specjalista otrzymał od niej wszelkie potrzebne dane i na ich podstawie ocenił prawidłowość wykorzystywanego systemu rachunkowości. Ponadto w przypadku badania sprawozdań finansowych banków rewident musi orzec, czy podmiot stosuje się do zasad ostrożności i czy jego pracownicy prawidłowo ustalili współczynnik wypłacalności.

Rewident wykonujący badanie sprawozdania finansowego jest także zobligowany do przedstawienia czynników, które mają wpływ na kondycję finansową podmiotu. Dotyczy to przede wszystkim sytuacji, gdy finanse firmy pogorszyły się względem poprzedniego okresu sprawozdawczego. Jednocześnie istotne jest to, by na podstawie uzyskanych i przedstawionych danych taką samą opinię mógł wyrazić rewident niebiorący udziału w badaniu. W praktyce specjalista musi dokładnie przedstawić poszczególne informacje i zadbać o to, by raport był czytelny.

Tagi: ,

Podobne artykuły :