Finanse osobiste  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl

KANAŁ RSS

Zasubskrybuj nowości w serwisie przez kanał RSS

Jak wybrać fundusz inwestycyjny najlepszy dla swoich potrzeb?

23 czerwca 2018

Na polskim rynku funkcjonuje już blisko tysiąc różnych funduszy inwestycyjnych. Dzięki tak bogatej ofercie, każdy inwestor może znaleźć produkt, odpowiadający jego faktycznym potrzebom i oczekiwaniom. Może, ale pod warunkiem, że będzie stosował się do niżej przedstawionych wskazówek.

Poszczególne fundusze różnią się między sobą prowadzoną polityką inwestycyjną, składem portfela, konstrukcją prawną, potencjałem zysku czy poziomem ryzyka. By móc wybrać odpowiednią dla siebie ofertę, inwestor nie musi więc analizować wszystkich dostępnych na rynku funduszy. Wystarczy, że skupi się na jednej, konkretnej kategorii produktów TFI: akcyjnych, mieszanych, dłużnych lub rynku pieniężnego. Żeby ocenić, w której z tych kategorii może znajdować się potencjalnie najlepszy dla niego fundusz, musi przede wszystkim określić cel i czas trwania inwestycji, a także swój styl inwestycyjny.

Poznaj rodzaje funduszy inwestycyjnych i zastanów się, jakim jesteś typem inwestora

Wybierając fundusz, trzeba wziąć pod uwagę przede wszystkim swój styl inwestycyjny, tzn. awersję do ryzyka i oczekiwania co do wielkości potencjalnego zysku. Należy również uwzględnić poziom zaawansowania posiadanej wiedzy oraz doświadczenia inwestycyjnego.

Wysokie stopy zwrotu są w stanie zapewnić głównie agresywne fundusze akcyjne, których aktywa mogą zmieniać swoją wartość nawet o 20 i więcej procent w ciągu roku. Osoby, które nie są skłonne zaakceptować tak wysokiego ryzyka, powinny skoncentrować się na ofercie bezpiecznych funduszy rynku pieniężnego oraz funduszy dłużnych. Te ostatnie, lokują środki w obligacjach skarbowych, korporacyjnych oraz komunalnych, a co za tym idzie – mogą generować dochody tylko niewiele wyższe, niż na przykład lokaty terminowe. Jeszcze niższych (zbliżonych do lokat) zysków można oczekiwać w przypadku funduszy pieniężnych, które inwestują aktywa w krótkoterminowe instrumenty rynku pieniężnego, tj. bony skarbowe, pieniężne i korporacyjne.

Fundusze bezpieczne powinny zainteresować inwestorów: z niską tolerancją ryzyka, w wieku przedemerytalnym i emerytalnym oraz posiadających niskie lub zerowe doświadczenie inwestycyjne. Dla osób, które oczekują większych zysków, ale zarazem nie akceptują wysokiego ryzyka towarzyszącego funduszom akcyjnym, przeznaczone są fundusze mieszane. Ponieważ w ich portfelach znajdują się zarówno akcje jak i obligacje, charakteryzują się one umiarkowanym ryzykiem i średnim potencjałem zysku.

Określ cel inwestycji w fundusz

Uzyskanie jak najwyższej stopy zwrotu, przy możliwie jak najniższym ryzyku – taki cel przyświeca w zasadzie każdej inwestycji kapitałowej. W praktyce jednak, aby inwestycja w fundusz mogła przynieść satysfakcjonujące rezultaty, jej cel musi być określony zdecydowanie bardziej szczegółowo. W przeciwnym razie, trudno będzie wybrać odpowiedni rodzaj funduszu inwestycyjnego.

Przykłady dobrze sformułowanych celów inwestycyjnych to: ochrona kapitału przed inflacją, utworzenie finansowej poduszki bezpieczeństwa, długoterminowe odkładanie środków z myślą o emeryturze, czy też oszczędzanie na przyszłe zachcianki. Tam, gdzie nie można pozwolić sobie na stratę zainwestowanych środków, sprawdzają się bezpieczne fundusze pieniężne. Jeśli natomiast ewentualna strata 10, 20 czy nawet 30 proc. kapitału nie pokrzyżuje przyszłych planów, warto zdecydować się na bardziej ryzykowne rozwiązanie.

Sprecyzuj, na jaki okres chcesz „zamrozić” środki

Określając cel inwestycji w fundusz, inwestor powinien od razu określić przybliżony termin, w którym chciałby go osiągnąć. W przypadku krótkiego horyzontu inwestycyjnego (1-2 lata), należy wybierać bezpieczne fundusze inwestycyjne. Są one w stanie zapewnić wprawdzie niskie zyski, ale w przeciwieństwie do bardziej agresywnych funduszy, ich aktywa podlegają niewielkim wahaniom wartości. Fundusze mieszane sprawdzają się jako inwestycja średnioterminowa (3-5 lat), a fundusze akcyjne – trwająca 6, 7 i więcej lat. W praktyce, jest to oczywiście pewne uogólnienie, bo może zdarzyć się również i tak, że dany fundusz pieniężny przyniesie w ciągu roku nieznaczną stratę, podczas gdy najlepszy fundusz akcyjny wygeneruje w tym samym czasie kilkudziesięcioprocentowy zysk.

Po ustaleniu jaki rodzaj funduszu będzie odpowiedni, pozostaje już tylko wybrać konkretny produkt, który zapewni największe szanse na osiągnięcie w założonym czasie ustalonego celu inwestycyjnego. Wybór ten ułatwi skorzystanie z porównywarki funduszowej Deutsche Bank (sprawdź na: https://fundusze.deutschebank.pl/), która oferuje możliwość łatwego przeanalizowania i porównania wyników wypracowanych przez poszczególne fundusze.

Tagi: , ,

Podobne artykuły :