Finanse osobiste  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl

KANAŁ RSS

Zasubskrybuj nowości w serwisie przez kanał RSS

Dokumenty wymagane przy ubieganiu się o kredyt hipoteczny

5 kwietnia 2010

Decyzja o zaciągnięciu kredytu hipotecznego jest niezwykle ważna dla przyszłego kredytobiorcy. Jednak nie tylko dla niego. Również bank musi dobrze przemyśleć i rozważyć możliwość pożyczenia danemu klientowi dużej sumy pieniędzy. W związku z ryzykiem, które w tym względzie ponosi, przeprowadza proces weryfikacji ubiegającego się o kredyt bardzo wnikliwie i rzetelnie.

Niezbędna jest do tego analiza szeregu dokumentów przedkładanych przez potencjalnego kredytobiorcę. By uniknąć zaskoczenia i niepotrzebnych stresów warto zapoznać się z nimi jeszcze przed wizytą w banku.

Niektóre kredyty możemy dostać w ciągu kilkunastu minut. Czas uzyskania kredytu hipotecznego jest jednak znacznie dłuższy, a kryteria jego przyznawania dużo bardziej restrykcyjne niż przy kredycie gotówkowym.

– Ubiegając się kredyt hipoteczny na zakup mieszkania lub domu przede wszystkim musimy złożyć wniosek kredytowy. Należy dołączyć do niego szereg ważnych dokumentów. Ich rodzaj oraz ilość będą różniły się w zależności od banku, do którego się udamy. Jednak w każdym będziemy musieli przedstawić dokumenty zaświadczające osiągane dochody oraz podstawowe dokumenty dotyczące nieruchomości ? podkreśla Michał Krajkowski, analityk Domu Kredytowego Notus.

Dokumenty konieczne do ubiegania się o kredyt mieszkaniowy można podzielić na cztery grupy: identyfikujące kredytobiorcę, dotyczące osiąganych dochodów, nieruchomości oraz innych zobowiązań finansowych.

Dokumenty identyfikujące kredytobiorcę

Potwierdzają one tożsamość kredytobiorcy oraz pod pewnymi względami informują bank o jego sytuacji rodzinnej. Do takich dokumentów należą:
– dowód osobisty oraz drugi dokument tożsamości ze zdjęciem, np. prawo jazdy, paszport, legitymacja ubezpieczeniowa);
– w przypadku intercyzy – umowa w formie aktu notarialnego stwierdzającą rozdzielność majątkową;
– w przypadku separacji czy rozwodu małżonków – prawomocne orzeczenie sądu potwierdzające taki stan rzeczy;

Dokumenty dotyczące osiąganych dochodów

Są to te dokumenty, które potwierdzają zatrudnienie kredytobiorcy oraz wysokość uzyskiwanego przez niego dochodu. W zależności od rodzaju zatrudnienia, dokumenty te nie będą jednakowe.

a) W przypadku umowy o pracę konieczne jest wypełnienie przez zakład pracy bankowego zaświadczenia o zatrudnieniu i wysokości uzyskiwanego przez kredytobiorcę dochodu.
– Często dodatkowo należy:
a) dołączyć wyciąg z konta osobistego za 3 ostatnie miesiące, gdzie widoczny jest wpływ wynagrodzenia. Niektóre banki poza wymienionymi dokumentami zobowiązują kredytobiorcę do dostarczenia np. wyciągu z karty kredytowej, rocznego zeznania podatkowego czy świadectwa pracy. Jest to uzależnione od indywidualnych procedur i wymagań konkretnego banku ? tłumaczy Michał Krajkowski, analityk Notusa.

b) Gdy dochody kredytobiorcy osiągane są z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej bank wymaga od kredytobiorcy nieco innych dokumentów. Są nimi:
– decyzja o nadaniu numeru REGON oraz NIP;
– zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej bądź też inny dokument, który poświadcza fakt prowadzenia działalności gospodarczej;
– zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami;
– zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu ze składkami;
– deklaracje PIT za ubiegły rok.

Dodatkowo osoba ubiegająca się o kredyt hipoteczny musi dostarczyć bankowi dokumenty, które umożliwiają ustalenie dochodu w roku bieżącym. Różnią się one w zależności od sposobu rozliczania się z Urzędem Skarbowym.

– Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i rozliczające się z Urzędem Skarbowym
na zasadach ogólnych, mają obowiązek przedstawienia bankowi podatkowej księgi przychodów
i rozchodów.
– Osoby rozliczające się z Urzędem Skarbowym na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych zobowiązane są dostarczyć do banku oświadczenia o wysokości dochodów w roku bieżącym oraz ewidencji przychodów pokazującej uzyskane w roku bieżącym przychody. Dodatkowo niektóre banki wymagają dołączenia wyciągu z rachunku bieżącego firmy.
– Ci, którzy prowadząc działalność rozliczają się z Urzędem Skarbowym na zasadzie karty podatkowej, muszą dostarczyć bankowi aktualną decyzję Urzędu Skarbowego określającą wysokość podatku w formie karty podatkowej.

c) W sytuacji, gdy dochody kredytobiorcy uzyskiwane są z tytułu umowy o dzieło lub umowy zlecenia, bank wymaga dodatkowo przedstawienia kopii umów z ostatnich 12 miesięcy wraz z rachunkami oraz deklaracji podatkowej PIT, co najmniej za ostatni rok. Niekiedy konieczne jest także dołączenie wyciągu z rachunku bankowego.

Dokumenty dotyczące nieruchomości
Dokumenty te są niezwykle ważne, gdyż dotyczą bezpośrednio przedmiotu kredytowania i zabezpieczenia kredytu. Będą one inne przy nieruchomości nabywanej na rynku pierwotnym, a inne, gdy na rynku wtórnym.

a) W przypadku rynku pierwotnego podstawowymi dokumentami są:

– umowa przedwstępna z deweloperem;
– odpis z księgi wieczystej gruntu, na którym realizowana jest inwestycja;
– wypis z ewidencji rejestru gruntów, dotyczący działki, na której prowadzona jest inwestycja;
– dokumenty dotyczące samego dewelopera lub spółdzielni mieszkaniowej (odpis KRS);
– prawomocna decyzja o pozwolenie na budowę;
– pozwolenie na użytkowanie lub potwierdzenie przyjęcia budynku do użytkowania bez zastrzeżeń przez właściwy urząd, jeśli budowa została już zakończona;
– promesa z banku o bezobciążeniowym zwolnieniu hipoteki;
– kopie pełnomocnictw osób reprezentujących dewelopera (gdy nie figurują w Krajowym Rejestrze Sądowniczym).

b) W przypadku nabywania nieruchomości na rynku wtórnym do wniosku kredytowego należy dołączyć:
– umowę przedwstępną nabycia nieruchomości;
– odpis z księgi wieczystej prowadzonej dla mieszkania lub domu;
– dokumenty potwierdzające posiadanie praw do nieruchomości przez zbywcę;
– w przypadku, gdy nieruchomość stanowi własność spółdzielni mieszkaniowej, należy dołączyć zaświadczenie ze spółdzielni o otrzymaniu przydziału oraz zaświadczenie o niezaleganiu z opłatami.

Dokumenty dotyczące innych zobowiązań finansowych

Jak przypomina Michał Krakowski z Notusa – W sytuacji, gdy posiadamy stałe zobowiązania finansowe np. z tytułu innego kredytu, który wciąż spłacamy lub spłaciliśmy niedawno, bank wymagać będzie od nas przedłożenia kopii umów, dowodów ostatnich płatności lub zaświadczenia z banku o dokonaniu całkowitej spłaty takiego zobowiązania. Dotyczy to także posiadanych kart kredytowych oraz limitów odnawialnych w rachunku bieżącym.

www.domkredytowy.pl


Przejdź do spisu treści ponad 1500 porad finansowych zawartych na portalu ,


Przejdź na bloga www.blog.finanseosobiste.pl ,

Przejdź do działu Nowe produkty finansowe

Odwiedź inne serwisy grupy www.FinanseOsobiste.pl
www.nieruchomosciowo.biz
www.UbezpieczeniaPoLudzku.pl
www.poznajTFI.pl
www.AlternatywneInwestycje.com

Tagi:

Podobne artykuły :