Finanse osobiste  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl

KANAŁ RSS

Zasubskrybuj nowości w serwisie przez kanał RSS

Dodatkowy urlop z tytułu opieki nad dzieckiem do lat 14

24 lutego 2009

Chciałabym wziąć w pracy urlop do opieki nad dzieckiem. Mój syn ma 9 lat. Jednak nie wiem, czy mogę taki urlop wziąć. Proszę o informacje na temat urlopu do opieki nad dzieckiem.

Pracownicy, która wychowuje przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku zwolnienie od pracy na 2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia (art. 188 k.p.). Prawo to przysługuje od roku w którym pracownica urodziła dziecko i nie można go uzależniać od stażu pracy, wieku itd. Przerwa ta nie jest także zależna od tego czy pracownica przepracowała u danego pracodawcy pełen rok kalendarzowy. W razie niewykorzystania przez pracownicę w roku tego zwolnienia nie przechodzi ono na rok następny.

Zwolnienie to można wykorzystać łącznie, a także po jednym dniu. Pracownica składając wniosek o to zwolnienie nie musi go motywować. Wniosek dla celów dowodowych powinien być złożony na piśmie.

Termin zwolnienia powinien być uzgodniony z pracodawcą. Ze zwolnienia określonego w art. 188 k.p. może korzystać każdy z zatrudnionych rodziców, opiekunów. Niedopuszczalna jest jednak sytuacja kiedy każdy z rodziców, wykorzystuje w swoim zakładzie pracy 2 dni zwolnienia w danym roku. Omawiane zwolnienie od pracy może być wykorzystane łącznie, rozdzielnie po 1 dniu lub razem z urlopem wypoczynkowym. Oświadczenia o tym, że zatrudniony małżonek, opiekun nie korzysta z tego zwolnienia powinny się znajdować w aktach osobowych małżonka, opiekuna który korzysta z tego zwolnienia. Prawo do tego zwolnienia przysługuje z mocy prawa tak więc pracownik nie musi motywować prośby o udzielenie tego zwolnienia. Prawo do dwóch dni wolnych jest niezależne od ilości dzieci. Istotne jest tutaj aby jedno z dzieci miało mniej niż 14 lat.

Prawo do zwolnienia od pracy dla pracownika wychowującego przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje pracownikowi w sytuacji faktycznego wychowywania dziecka w wieku do lat 14. Tak więc może być to zarówno dziecko własne jak i przysposobione. Jak wspominano powyżej z prawa do tego zwolnienia może skorzystać także ojciec lub opiekun dziecka w wieku do lat 14. Uprawnienie to posiadają oni od dnia 02 czerwca 1996 roku, kiedy to w § 6 ust. 2 pkt. 2c rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. Nr 62, poz. 286 z późń. zm) wprowadzono zapis, iż także ojciec lub opiekun dziecka zobowiązany jest złożyć oświadczenie do akt osobowych, w którym zadeklaruje zamiar lub braku zamiaru korzystania z tego zwolnienia. Tak więc ustawodawca poprzez taki zapis założył, że także ojciec lub opiekun dziecka ma prawo do korzystania z tego zwolnienia.

Korzystanie ze zwolnienia w celu opieki nad dzieckiem nie jest związane z koniecznością złożenia zaświadczenia lekarskiego dotyczącego choroby dziecka (pracownik nie musi uzasadniać przyczyny złożenia wniosku o udzielenie zwolnienia od pracy dla pracownika wychowującego dziecko w wieku do 14 lat). Zwolnienie od pracy dla pracownika wychowującego przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje do zakończenia 14 roku życia. Należy także pamiętać, iż zwolnienia tego nie oblicza się proporcjonalnie (tj. w sytuacji kiedy dziecko ukończy 14 lat w czerwcu danego roku należy udzielić 2 dni zwolnienia o ile pracownik zwróci się o nie przed ukończeniem przez dziecko 14 lat). Należy zaznaczyć, że zwolnienie od pracy dla pracownika wychowującego przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w danym roku kalendarzowym. W przypadku jego niewykorzystania prawo do tego zwolnienia przepada.

Artykuł pochodzi
z serwisu porad prawnych
www.eprawnicy.pl

Przeczytaj inne porady prawne:
Intercyza ? umowa przedmałżeńska,   
Podział spadku,       
Jak nadać pełnomocnictwo?,
Podział majątku małżonków po rozwodzie,
Zarząd majątkiem dziecka,
Jak sporządzić testament,

Przejdź do spisu treści ponad 1500 porad finansowych zawartych na portalu ,


Przejdź na bloga www.blog.finanseosobiste.pl ,

Przejdź do działu Nowe produkty finansowe

Odwiedź inne serwisy grupy www.FinanseOsobiste.pl
www.nieruchomosciowo.biz
www.UbezpieczeniaPoLudzku.pl
www.poznajTFI.pl
www.AlternatywneInwestycje.com

Tagi: , , , ,

Podobne artykuły :