Finanse osobiste  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl

KANAŁ RSS

Zasubskrybuj nowości w serwisie przez kanał RSS

Co powinna zawierać umowa kredytowa?

10 sierpnia 2017

Umowa kredytowa to jeden z końcowych etapów procedury kredytowej, która nie należy do najłatwiejszych. Rozpoczyna się ona od złożenia wniosku, w którym powinny być zawarte wszystkie elementy niezbędne do oceny zdolności kredytowej – identyfikacja celu i zakresu kredytowania, oczekiwanej sumy oraz proponowanych warunków zabezpieczenia i spłaty kredytu.

Następnie banki weryfikują informacje zawarte we wniosku, w celu potwierdzenia stanu faktycznego. Jeśli uda nam się przejść przez wszystkie formalności, następuje moment podpisania umowy z bankiem. Na co wówczas powinniśmy zwrócić uwagę i jakie są niezbędne elementy każdej umowy kredytowej?

Elementy umowy kredytowej

Przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie, kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel, a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach określonych w umowie.

Umowa ta powinna być zawarta na piśmie oraz zawierać określone prawem postanowienia, bez których jest nieważna. Konieczne jest, aby określała ona w szczególności:

-    strony umowy – imię, nazwisko i adres klienta oraz nazwę i adres siedziby banku. Identyfikacja kredytobiorcy odbywa się przez przedstawienie przez niego przynajmniej dwóch dokumentów potwierdzających tożsamość,
-    cel, na który kredyt został udzielony np. kredyt mieszkaniowy, kredyt samochodowy,
-    kwotę i walutę kredytu – wymagane jest określenie wysokości udziału własnego, aby możliwe było zrealizowanie celu kredytu,
-    zasady i termin spłaty kredytu – w przypadku umowy o kredyt denominowany lub indeksowany do waluty innej niż waluta polska, szczegółowe zasady określania sposobów i terminów ustalaniu kursu wymiany walut, na podstawie którego w szczególności wyliczana jest kwota kredytu, jego transz i rat kapitałowo-odsetkowych oraz zasad przeliczania na walutę wypłaty albo spłaty kredytu,
-    wysokość oprocentowania kredytu i warunki jego zmiany – oprocentowanie powinno być stałe lub określone jako stopa bazowa i stała marża. Oprocentowanie zmienne uniemożliwia kontrolowanie kosztów kredytu,
-    Wszystkie pozostałe opłaty, które musi uiścić klient w związku z zaciągniętym kredytem czyli prowizje, opłaty itp.
-    Informacje na temat możliwości i sposobu odstąpienia klienta od umowy.

Dowiedz się więcej na temat finansowania zakupu inwestycji z użyciem kredytu: http://supernova.wroclaw.pl/.

Jak czytać umowę kredytową?

supernova_wroclawZawarcie umowy kredytowej to bardzo poważna decyzja, jej skutki mogą wpływać na całe Twoje życie. Konieczne jest zatem dokładne zapoznanie się z jej treścią. Wszystkie zapisy, które budzą wątpliwości należy skonsultować z doradcą bankowym, aby uchronić się przed niekorzystnymi postanowieniami.

Jakie więc zapiski w umowie nie powinny ujść Twojej uwadze? Przede wszystkim zapoznaj się z tabelami prowizji i opłat. W sytuacji wcześniejszej spłaty kredytu lub przewalutowania, informacje te będą pomocne w obliczeniu poniesionych kosztów. Ważne jest także sprawdzenie, czy preferencyjne oprocentowanie wiążę przez całkowity czas trwania umowy, czy tylko przez dany okres. Naszej uwadze nie powinny umknąć zapiski dotyczące rat. Ich charakter będzie decydował o wysokości odsetek. Raty malejące oznaczają mniejszą wysokość odsetek, ale rata początkowo będzie wyższa niż rata równa, co z kolei ma wpływ na zdolność kredytową.

Zdarzają się sytuacje, w których jesteśmy zmuszeni do zawieszenia spłat miesięcznych rat, dlatego powinniśmy zwrócić uwagę na zapiski dotyczące takiej możliwości. Okres, w którym spłacane są tylko odsetki od udzielonego kredytu to karencja. Bardzo ważną kwestią, jest zwrócenie uwagi na to, czy umowa kredytowa nie zawiera klauzul abuzywnych czyli klauzul zakazanych. Istnieje rejestr takich klauzul prowadzony przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Banki ani inni przedsiębiorcy nie mogą stosować w umowach klauzul identycznych bądź podobnych do tych widniejących w rejestrze.

Podpisując umowę kredytową powinniśmy być pewni, że jej treść jest dla nas zrozumiała i się z nią zgadzamy. Podpisanie umowy skutkuje uruchomieniem kredytu, a środki pieniężne są przekazywane na wskazane przez kredytobiorcę konto.

Podobne artykuły :