Finanse osobiste  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl

KANAŁ RSS

Zasubskrybuj nowości w serwisie przez kanał RSS

Co jeśli pracownik narozrabia?

4 listopada 2011

Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną osobie trzeciej zazwyczaj ponosi pracodawca, mając jednocześnie roszczenie regresowe wobec swojego pracownika. Niekiedy odszkodowanie zapłaci wyłącznie podwładny.

Pracownik, który w skutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych ze swej winy wyrządził pracodawcy szkodę ponosi odpowiedzialność materialną. Jest to odpowiedzialność za szkodę w granicach rzeczywistej straty poniesionej przez pracodawcę i tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego wynikła szkoda.

W razie wyrządzenia szkody przez kilku pracowników każdy z nich ponosi odpowiedzialność za część szkody stosownie do przyczynienia się do niej i stopnia winy. Jeżeli nie jest możliwe ustalenie stopnia winy i przyczynienia się poszczególnych pracowników do powstania szkody, odpowiadają oni w częściach równych.

Odszkodowanie ustala się w wysokości wyrządzonej szkody, nie może ono jednak przewyższać kwoty trzymiesięcznego wynagrodzenia przysługującego pracownikowi w dniu wyrządzenia szkody.

Opisane wyżej zasady dotyczą nieumyślnego wyrządzenia szkody, ponieważ umyślne wyrządzenie szkody przez pracownika skutkuje obowiązkiem pracownika do jej naprawienia w pełnej wysokości.

Na podstawie art. 120 § 1 kodeksu pracy w przypadku wyrządzenia przez pracownika, przy wykonywaniu przez niego obowiązków pracowniczych, szkody osobie trzeciej, zobowiązany do naprawienia szkody jest wyłącznie pracodawca.

W dalszej części ustawodawca szczegółowo wskazuje zasady dochodzenia roszczenia regresowego (zwrotnego) pracodawcy względem pracownika. Ustalenie poziomu odpowiedzialności pracownika może nastąpić w postępowaniu sądowym. Jeżeli jednak naprawienie szkody następuje na podstawie ugody pomiędzy pracodawcą i pracownikiem, wysokość odszkodowania może być obniżona, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności sprawy, a w szczególności stopnia winy pracownika i jego stosunku do obowiązków pracowniczych.

Kiedy jednak pracownik będzie bezpośrednio, w pełnej wysokości odpowiadał za szkodę wyrządzoną osobie trzeciej? Stanie się tak w sytuacji, kiedy pracodawca tej odpowiedzialności nie będzie mógł ponieść np. zostanie zlikwidowany lub zostanie ogłoszona jego upadłość. Takie stanowisko potwierdził Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 11 kwietnia 2008 r. w sprawie II CSK 618/07 uznając, iż niewypłacalność pracodawcy nie może naruszać prawa poszkodowanego do odpowiedniej rekompensaty. Podstawą odpowiedzialności jest w tym przypadku art. 415 kodeksu cywilnego: kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, jest obowiązany do jej naprawienia.

autor:
adw. Tomasz Poznański
Portal Skarbiec.biz

Przejdź do spisu treści ponad 1500 porad finansowych zawartych na portalu ,


Przejdź na bloga www.blog.finanseosobiste.pl ,

Przejdź do działu Nowe produkty finansowe

Odwiedź inne serwisy grupy www.FinanseOsobiste.pl
www.nieruchomosciowo.biz
www.UbezpieczeniaPoLudzku.pl
www.poznajTFI.pl
www.AlternatywneInwestycje.com

Tagi:

Podobne artykuły :