Finanse osobiste  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl
  • finanseosobiste.pl

KANAŁ RSS

Zasubskrybuj nowości w serwisie przez kanał RSS

Co banki muszą trzymać w tajemnicy?

2 marca 2009

Tajemnica bankowa to jeden z zasadniczych obowiązków każdego banku, to zagadnienie niezwykle obszerne, które jednocześnie budzi wielkie zainteresowanie. W Polsce obowiązek zachowania tajemnicy bankowej został sformułowany przez ustawodawcę w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (DzU 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze zmianami).


Wymagana dyskrecja
Zgodnie z treścią przepisu art. 104 ust. 1 Prawa bankowego obowiązek zachowania tajemnicy bankowej dotyczy banków, osób w nich zatrudnionych oraz osób, za których pośrednictwem bank wykonuje czynności bankowe. Dyskrecja polega na obowiązku zachowania w tajemnicy informacji dotyczących czynności bankowych i osób będących stroną umowy z bankiem, uzyskanych w czasie negocjacji oraz związanych z zawarciem umowy z bankiem i jej realizacją.
Wyjątkiem są wiadomości, bez których ujawnienia nie jest możliwe należyte wykonanie zawartej przez bank umowy. Tajemnicą bankową objęte są także informacje dotyczące osób, które, nie będąc stroną umowy, dokonały czynności pozostających w związku z zawarciem takiej umowy.

Negocjacje to początek
Obowiązek objęcia informacji tajemnicą bankową istnieje od chwili rozpoczęcia
negocjacji z bankiem i przekazania bankowi przez klienta pierwszych informacji
aż do czasu zakończenia okresu przechowywania przez bank tych informacji w
każdej formie, w tym również elektronicznej. Jest to okres znacznie dłuższy
niż okres obowiązywania umowy zawartej z bankiem. Wydaje się, że w świetle tak
sformułowanej definicji tajemnicy bankowej nasze dane osobowe oraz informacje
o naszych relacjach z bankiem nigdy nie wyjdą poza mury banku.

Czasem trzeba ujawnić
Trzeba jednak wiedzieć, że ustawa prawo bankowe przewiduje szereg odstępstw od
generalnej zasady (art. 104 ust. 2-6, art. 105-106c). Jest wiele instytucji i
okoliczności przewidzianych przepisami wyżej wymienionej ustawy, w których
bank jest uprawniony lub wręcz ma powinność ujawnienia informacji objętych
tajemnica bankową. Spis instytucji, którym bank powinien udzielać informacji
objętych tajemnicą bankową, jest długi. Należą do nich: inne banki, instytucje
finansowe, Komisja Nadzoru Finansowego, Najwyższa Izba Kontroli, Bankowy
Fundusz Gwarancyjny, Urząd Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi, Główny Urząd
Ceł, Urząd Ochrony Państwa, Biuro Informacji Kredytowej i Generalny Inspektor
Danych Osobowych, Komisja Papierów Wartościowych i Giełd, biegli rewidenci,
wojsko i policja, prokuratorzy i sądy.

Klient musi wiedzieć
Pamiętać należy, że ustawa precyzuje osoby i okoliczności, w jakich osoby te
mogą uzyskać takie informacje, a także w jakich sytuacjach bank może odstąpić
od zachowania tajemnicy bankowej. Warto dodać, że tajemnica bankowa nie
obowiązuje wobec klienta, którego dotyczą informacje objęte tajemnicą. Ma on
prawo nie tylko pełnego dostępu do danych dotyczących jego relacji z bankiem,
ale również może on na piśmie upoważnić bank do przekazania określonych
informacji wskazanej przez siebie osobie czy instytucji. Za bezprawne
ujawnienie tajemnicy bankowej bank ponosi odpowiedzialność cywilną i karną.

U nas jak w UE
Polska ustawa Prawo bankowe została w 2007 r. dostosowana do regulacji
obowiązujących w Unii Europejskiej. Wobec tego należy spodziewać się, że co do
zasady tajemnica bankowa jest w innych państwach Unii rozumiana podobnie i
podlega tym samym rygorom. Zakres tajemnicy bankowej będzie się jednak
zmieniał. Świadczą o tym choćby prowadzone w ostatnim okresie działania
Komisji Europejskiej, która dążąc do większej współpracy administracyjnej
krajów UE w egzekwowaniu podatków, domaga się od wszystkich krajów
członkowskich, w tym Austrii, Luksemburga i Belgii, zmian w ich krajowych
regulacjach.

W Stanach Zjednoczonych głównym celem prawa bankowego jest nie tyle utrzymanie
tajemnicy bankowej w odniesieniu do klientów, ale zapewnienie organom ścigania
możliwości sprawnego działania w sprawach dotyczących przestępstw podatkowych.
Czwarta poprawka Konstytucji, która mówi o ochronie obywateli przed
nieuzasadnionym przeszukiwaniem ich domów, dokumentów, nie chroni obywateli
USA przed ?prześwietleniem? ich rachunków bankowych w przypadku przestępstw
podatkowych.

Są takie kraje jak Szwajcaria, Liechtenstein czy Singapur, w których tajemnica
bankowa jest chroniona znacznie silniej niż państwach Unii Europejskiej. W
Szwajcarii ustawa bankowa pochodzi z 1935 r., co niewątpliwie świadczy o
stabilności systemu bankowego. Istota tajemnicy bankowej w tym kraju polega na
zakazie informowania przez bank, jego pracowników, a także osoby sprawujące
nadzór nad bankiem, osób trzecich o sytuacji finansowej klienta oraz o
wszelkich dokonywanych z nim lub zamierzonych operacjach bankowych.
Tajemnicą bankową objęte są wszystkie informacje, zarówno liczbowe, jak i
opisowe dotyczące stosunków klienta z bankiem, a także informacje o samym
kliencie, które pozyskał bank w trakcie współpracy z nim. Jednak obowiązek
zachowania tajemnicy bankowej w Szwajcarii wynika z podstaw cywilnoprawnych,
tj. z umowy zawartej między bankiem, a jego klientem. Co do zasady tylko
klient może zwolnić bank z zachowania tajemnicy bankowej. Choć należy też
dodać, że od tej zasady istnieją w prawie szwajcarskim wyjątki. Prawo do
ochrony sfery prywatnej nie obowiązuje w szczególności wtedy, gdy toczy się
postępowanie karne przeciwko danej osobie w związku z ?praniem brudnych
pieniędzy?, korupcją, ujawnieniem przez nią informacji poufnych dotyczących
emitenta papierów wartościowych i oszustwami podatkowymi. Naruszenie tajemnicy
bankowej w Szwajcarii jest traktowane jako przestępstwo ścigane z urzędu,
nawet jeśli zostało popełnione nieumyślnie.

Dorota Żurowska, autorka jest radcą prawnym w Kancelarii Prawniczej Rachelski&Wspónicy dla www.GazetaFinansowa.pl
logo_gazetaufinansowa

Przeczytaj pokrewne artykuły:
Banki jak budki z lodami,
Banki odnotowały miliardowe straty,
Banki centralne wobec kryzysu,
Banki walczą o zamożnych klientów,
Banki na debecie,
Banki na ajencji,
Banki zaostrzyły kryteria, niższa zdolność kredytowa,
Co oszczędziły banki?,
Banki w Polsce chcą zarobić na kryzysie,

Przejdź do spisu treści 700 porad finansowych zawartych na portalu ,
Przejdź na bloga www.blog.finanseosobiste.pl ,
Przejdź do działu Nowe produkty finansowe

Tagi:

Podobne artykuły :